NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Kumaki Dobrej

Powierzchnia : 2765.8 ha
Kod obszaru : PLH02_06
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar obejmuje dolinę rzeki Dobrej pomiędzy Bartkowem i Dobrzeniem oraz Dąbrowicą a Pawłowicami. Dolina rzeki Dobrej jest uregulowana, jednak występują tu liczne obniżenia wypełnione wodą oraz stawy hodowlane, które stanowią doskonałe siedliska płazów. Występują tu bardzo bogate i wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej. Kolejnym walorem jest występowanie starych dębów ze stanowiskami pachnicy dębowej i kozioroga dębosza.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony jest na północ od Wrocławia, przez który przebiegają drogi krajowe nr 8, 5, 94 oraz drogi wojewódzkie nr 327, 342, 347, 395, 455, a także drogi E261 i E67. Poza bardzo rozwiniętą samochodową siecią komunikacyjną, Wrocław ma również dobre połączenie kolejowe. Znajdziemy tu także bogatą ofertę noclegową i gastronomiczną. Będąc we Wrocławiu warto odwiedzić liczne, ciekawe miejsca, m.in.:
- Muzeum Miejskie Wrocławia
- Muzeum Historyczne
- Muzeum Sztuki Mieszczańskiej
- Muzeum Archeologiczne
- Muzeum Sztuki Medalierskiej
- Muzeum Militariów - Arsenał Miejski
- Muzeum Sztuki Cmentarnej
- Muzeum Architektury z oddziałem: Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia
- Muzeum Archidiecezjalne
- Muzeum Narodowe we Wrocławiu
- Muzeum Etnograficzne
- Panoramę Racławicką
- Muzeum Akademii Sztuk Pięknych
- Muzeum Mineralogiczne
- Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
- Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
- Muzeum Poczty i Telekomunikacji
- Ogród Zoologiczny
- Ogród Japoński
- Ogród Botaniczny
- Wrocławski Tor Wyścigów Konnych
- Parki Wrocławia
Poza miastem, w gminie Dobroszyce, odpoczniemy od miejskiego hałasu. Największym bogactwem tego obszaru jest piękno przyrodnicze, które wprost zachęca do turystyki plenerowej.

Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń należą: prowadzenie prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i prac leśnych w siedliskach leśnych nie uwzględniające wymagań ochrony danego typu siedliska. Inne to: zaorywanie łąk i intensyfikacja gospodarki łąkarskiej, zalesianie łąk i polan, intensyfikacja gospodarki stawowej i niszczenie roślinności wodnej, funkcjonowanie rozległej piaskowni oraz intensyfikacja rolnictwa.

Siedliska
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
kozioróg dębosz     [bezkręgowiec ]
kumak nizinny     [płaz ]
mopek     [ssak]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06
e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/


Dolnośląski Urząd Wojewódzki
www.duw.pl, e-mail: info@duw.pl
tel.: (71) 340 62 73GMINY
Dobroszyce,