NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Ostoja Poleska

Powierzchnia : 10159.2 ha
Kod obszaru : PLH060013
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

W jej skład wchodzą dwa niepołączone ze sobą obszary: Poleski Park Narodowy i Bagno Bubnów z Bagnim Stawem. Pierwszy zajmuje ok. 9 tys. ha obejmując zasięgiem jeziora: Łukie, Karaśne, Moszne i Długie wraz z otaczającymi je torfowiskami i lasami, a także kompleksy stawów w Pieszowoli i Starej brusie (fragment). Ponadto w jego skład wchodzą również obszary położone poza granicami parku narodowego, konkretnie zaś jezioro Płotycze, bagno Karaśne, łąki w okolicy wsi Jamniki i uroczysko Jelino. Teren w granicach parku to w przeważającej mierze mozaika torfowisk przejściowych i wysokich, obszarów leśnych - w tym rzadkich brzezin bagiennych - a także łąk, jezior i stawów. Drugi fragment ostoi, zwany Bagnem Bubnów - Bagnim Stawem, to dwa kompleksy torfowiskowe, położone w górnym biegu rzeki Włodawki. Łącznie obejmują ok. 1400 ha powierzchni torfowisk niskich, fragmentami węglanowych, ze znajdującym się na granicy południowego zasięgu geograficznego zespołem kłoci wiechowatej. Jednak na obu torfowiskach głównymi zbiorowiskami są różne odmiany szuwaru turzycowego. Ok. 30% Bagniego Stawu porasta szuwar trzcinowy. Lokalnie na kredowych wywyższeniach terenu występują wrzosowiska, zbiorowiska kserotermiczne oraz wilgotne łąki. Miejscami spotykane są również zalewiska oraz nieduże zbiorniki powstałe po wydobyciu torfu, na których wykształciły się bogate zbiorowiska roślinne z ramienicami i grążelami północnymi. W ostoi znajduje się 15 typów siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz 20 gatunków zwierząt i roślin wymienianych w załączniku II tej dyrektywy. Łącznie stwierdzono tu 1400 gatunków roślin i ok. 200 gatunków kręgowców. Bogaty jest również skład gatunkowy bezkręgowców. Samych motyli stwierdzono tu 340 gatunków, co stanowi dziesiątą część wszystkich ich gatunków znanych w kraju, dla 3 z nich Ostoja Poleska jest jedynym stanowiskiem w Polsce. Obszar ma również olbrzymie znaczenie dla żółwia błotnego i strzebli błotnej, gdyż jest to jedna z największych krajowych ostoi tych gatunków.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Ścieżka przyrodnicza: Długość około 5 km. Początek ścieżki we wsi Pieszowola, za parkiem podworskim. Ścieżka prowadzi przez kompleks stawów. Ma charakter ornitologiczny.

Łowiczów
Ścieżka rowerowa: Ścieżka "Mietiułka"., długość 21 km. Swój początek ma we wsi Łowiszów, przy trasie znajduje się torfowisko wysokie „Durne Bagno" z wieżą widokową.

Urszulin:
Około 2 km na wschód od skrzyżowania w centrum Urszulina w kierunku Andrzejowa (dalej szosa prowadzi do Hańska) znajduje się na Guzie Andrzejowa średniowieczne grodzisko. Historycy sądzą, że jest to jeden z najdalej na północ wysuniętych Grodów Czerwieńskich. Grodzisko ma zachowaną fosę i częściowo wały obronne. Zajazd "Jakol" w Urszulinie.

Załucze Stare:
Ścieżka przyrodnicza: Długość około 3,5 km. Początek znajduje się za Ośrodkiem Dydaktyczno - Muzealnym PPN w Załuczu Starym. Prezentuje cenne zespoły leśne: subborealną brzezinę bagienną oraz ols kępowo-dolinkowy, a także torfowisko przejściowe i różne typy łąk.
Długość około 0,5 km. Zlokalizowana jest na terenie Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego PPN w Załuczu Starym. Przeznaczona jest dla najmłodszych gości Parku.

Czarny Las:
Trasa Lublin - Wola Uhruska .Trasa tego szlaku rowerowego przebiega na niewielkim odcinku po granicy otuliny Poleskiego Parku Narodowego, a w drugim miejscu na niewielkim odcinku przecina Poleski PN w kompleksie Bagna Bubnów i Bagna Staw.
Szlak konny: Jest to profesjonalna trasa konna opracowana przez Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin przy współpracy z Ośrodkiem Jeździecko-hodowlanym „Żurawiejka" z Bukowy Małej. Cały szlak ma 280 km i jest to pierwszy szlak konny na Lubelszczyźnie i jeden z najdłuższych w kraju.

Miejscowość Sawin: Ośrodek jeździecki Sawin
Miejscowość Urszulin: kwatery agroturystyczne, szlaki turystyczne, Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego i Punkt Informacji Turystycznej.

Najdogodniejszy dojazd to własny transport lub komunikacja autobusowa z Lublina i Włodawy. Ostoja położona jest w pobliżu szosy łączącej te miejscowości. Nocleg możliwy w pokojach w siedzibie PPN w Urszulinie oraz kwaterach agroturystycznych w Wytycznie, Zabrodziu, Babsku, Urszulinie, Jamnikach, Sosnowicy, Łomnicy, Andrzejowie i Wereszczynie lub schroniskach młodzieżowych w Starym Brusie, Urszulinie. W Urszulinie i Sosnowicy znajdują się również hotele i zajazdy . Główną atrakcją ostoi są malownicze jeziora i tereny bagienne, obfitujące w bogatą florę i faunę. Park można zwiedzać poruszając się samodzielnie znakowanymi szlakami PTTK lub po 4 ścieżkach dydaktycznych, po których grupy liczące więcej niż 10 osób mogą poruszać się wyłącznie pod opieką przewodnika. Na terenie ostoi można również zwiedzić ekspozycję w Ośrodku Dydaktyczno-Muzelanym PPN w Załuczu Starym. Istnieje możliwość wynajęcia przewodnika.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

formy ochrony przyrody
Poleski Park Narodowy [ park narodowy ],
Polesie Zachodnie [ światowy rezerwat biosfery ],
Zagrozenia :

Za najpoważniejsze uważa się przesuszanie terenów okalających ostoję, a także eutrofizację wód i zarastanie odwodnionych siedlisk.

Siedliska
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea,
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*,
górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) * ,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji ,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* ,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
dubelt     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
muchołówka mała      [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
pływak szerokobrzegi     [bezkręgowiec ]
podgorzałka     [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
przeplatka aurinia     [bezkręgowiec ]
puchacz     [ptak ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
sowa błotna     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
wilk*     [ssak]
wodniczka     [ptak ]
wydra     [ssak]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
aldrowanda pęcherzykowata,
starodub łąkowy,
obuwik pospolity ,
lipiennik Loesela,
dzwonecznik wonny,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Poleski Park Narodowy, 22-234 Urszulin, ul. Chełmska 7.
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.
107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail:
d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- Urząd Gminy w Urszulinie ul. Kwiatowa 35 Urszulin 22-234 urszulin_g_s@woi.lublin.pl
tel. 0-82 571-30-24 fax. 0-82 571-30-01
- Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego i Punkt Informacji Turystycznej 22-200 Włodawa ul. Kościelna 7 tel. 57-21-090GMINY
Sawin,
Wierzbica,
Ludwin,
Sosnowica,
Hańsk,
Stary Brus,
Urszulin,