NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Równina Szubińsko-Łabiszyńska

Powierzchnia : 3003.6 ha
Kod obszaru : PLH04_04
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Równina Szubińsko-Łabiszyńska obejmuje dno doliny ukształtowanej przez rzekę Noteć. Wypełniają ją organiczne gleby podlegające ochronie - torfy niskie i mursze. Zagospodarowana jest jako układ łąkowy mający swoją kontynuację w postaci kompleksu łąk Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Łąki te położone są w regionie pozostającym pod znacznym wpływem obszarów silnie zurbanizowanych, z Bydgoszczą na czele. Roślinność łąkowa kształtuje się między innymi na siedliskach łąk trzęślicowych. W runi łąkowej notowane jest występowanie staroduba łąkowego Ostericum palustre. Na niewielkich wyniosłościach rozwijają się grądy, w tym objęty ochroną rezerwatową drzewostan z lipą szerokolistną Tilia platyphyllos. Na miejscach wyżej położonych zachowały się stanowiska roślinności kserotermicznej.
Wartością tego obszaru jest jego charakter określany przez ciągły kompleks łąk towarzyszący rzece na długości około 23 km. W obszarze stwierdzono występowanie 5 typów siedlisk przyrodniczych, zajmujących zaledwie ok. 10 % powierzchni obszaru. Występuje tu też starodub łąkowy, choć jego populacja jest niewielka. W obszarze notowany jest też gatunek płaza – kumaka nizinnego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony na terenie gmin: Białe Błota, Łabiszyn, Nakło nad Notecią, Szubin.
Szubin (niem. Schubin, w latach 1939-1945 Altburgund) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Szubin. Położone jest na Nizinie Gąsawskiej nad rzeką Gąsawką, należy do najstarszych miasteczek ziemi pałuckiej.
Warto zobaczyć:

  • gotycki kościół (XIV, XIX w.) z kaplicą Jagiellońską (XVI w.)
  • drewniana kaplica z 1748
  • resztki zamku z XIII/XIV w.
  • poewangelicki neogotycki kościół z 1904
  • domy z XIX w.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna mieści się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (Plac Teatralny 2), adres do korespondencji: ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-36 Bydgoszcz. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.k-pot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@k-pot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Tucholi (LOT "Bory Tucholskie"), Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy (LOT BYLOT), Inowrocławiu (Inowrocławska LOT "InLOT").

formy ochrony przyrody
Ostrów koło Pszczółczyna [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Intensyfikacja użytkowania łąkarskiego w jednych i porzucanie w innych miejscach. W najbliższym sąsiedztwie łąk notowana jest nasilająca presja związana kształtowaniem się zabudowy podmiejskiej. W rejonie Rynarzewa obszar przetnie modernizowana droga ekspresowa S5.

Siedliska
wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi,
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
kumak nizinny     [płaz ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
starodub łąkowy,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz (do korespondencji) - Urząd Marszałkowski w Toruniu (siedziba) Pl. Teatralny 2, 97-100 Toruń, Tel.: (52) 376 70 19, Fax.: (52) 376 70 19, biuro@k-pot.pl, www.k-pot.plGMINY
Białe Błota,
Nakło nad Notecią,
Łabiszyn,
Szubin,