NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Lasy Smardzewickie

Powierzchnia : 286.5 ha
Kod obszaru : PLH10_09
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar obejmuje fragment Puszczy Pilickiej w otoczeniu Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Występują tu grądy wysokie i wilgotne, olsy i bory mieszane, płat łęgu wiązowo-jesionowego oraz śródleśne polany z podmokłymi łąkami. Obszar ma istotne znaczenie, zwłaszcza dla zachowania ekosystemów leśnych, związanych z występowaniem jodły pospolitej na granicy jej geograficznego zasięgu. Charakter szaty roślinnej jest zbliżony do wyżynnego, występują tu m.in.: starzec kędzierzawy, żywiec dziewięciolistny, trzcinnik owłosiony, trybula lśniąca. Lasy Smardzewickie znajdują się w obszarze wychodni warstw wodonośnych zasilających Niebieskie Źródła, które to stanowią ważny obiekt Natura 2000.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Lasy Smardzewickie położone są na południe od Tomaszowa Mazowieckiego. Przez miasto to przebiegają drogi krajowe nr 8 i 48 oraz droga wojewódzka 713, którą należy kierować się do opisywanego obszaru. W Tomaszowie Mazowieckim znajdziemy bogatą ofertę gastronomiczno- noclegową. Gmina Tomaszów Mazowiecki, na której terenie znajdują się Lasy Smardzewickie, ma doskonałe walory przyrodnicze, a także turystyczne. Sprzyja to osadnictwu letniskowemu, rozwojowi turystyki, w tym agroturystyki. Do najciekawszych atrakcji pobliskich terenów niewątpliwie należą: jedyny w Polsce centralnej Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach oraz największa w Polsce i jedna z największych w Europie, odkrywkowa kopalnia piasków kwarcowych Biała Góra. Poza tym warto zobaczyć: zespół klasztorny franciszkanów z XVII wieku w Smardzewicach, dwór z drugiej połowy XIX wieku w Świńsku, dwór z XX wieku w Zaborowie oraz zespół stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich w Ciebłowicach.

formy ochrony przyrody
Jeleń [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Przede wszystkim, potencjalnym zagrożeniem jest nadmierne odwodnienie niektórych fragmentów obszarów leśnych.

Siedliska
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ( www.lodz.mos.gov.pl, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 665 03 70, fax. (0 42) 665 03 71)
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (www.uw.lodz.pl, tel.: +48 (42) 664-10-00, +48 (42) 664-10-01)GMINY
Tomaszów Mazowiecki,