NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Dolina Mogielnicy

Powierzchnia : 1253.9 ha
Kod obszaru : PLH30_05
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Ostoja położona jest w środkowej części Pojezierza Poznańskiego, na zachód od Poznania. Obszar zawiera dobrze zachowane kompleksy lasów liściastych w dolinie rzeki Mogielnicy, które wyróżniają się na tle otaczających krajobrazów rolniczych. Przez obszar przepływa rzeka Mogielnica z dwoma dużymi rozgałęzieniami: Mogielnicą Zachodnią i Mogielnicą Wschodnią. Większą część Doliny Mogielnicy zajmują, przede wszystkim łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe, grądy środkowoeuropejskie i łęgi jesionowo-olszowe. Przylegają do nich łąki, z których część należy do ekstensywnie użytkowanych. Niżowy łęg jesionowo-olszowy, chroniony m. in. w rezerwacie "Urbanowo" należy na omawianym obszarze do najlepiej zachowanych w Wielkopolsce.
Flora naczyniowa kompleksów leśnych w dolinie Mogielnicy jest bardzo bogata. Skupia wiele gatunków chronionych i zagrożonych regionalnie, m.in. : Daphne mezereum, Bromus ramosus, Campanula latifolia, oraz Lithospermum officinale.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

W pobliżu obszaru położona jest Opalenica, w której znajdziemy stację kolejową, bazę gastronomiczną i noclegową. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 307 (Poznań - Nowy Tomyśl), o dużym znaczeniu regionalnym.
Okoliczne atrakcje turystyczne:

 • Pałac w Porażynie oraz kamień upamiętniający profesora Jana Sokołowskiego - urodzonego w Dakowach Mokrych wybitnego ornitologa, pedagoga i działacza ochrony przyrody, profesora Uniwersytetu Poznańskiego.
 • Pałac Mielżyńskich w Dakowach Mokrych
 • Niegolewo
 • Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku- ekspozycja ukazuje historię rzemiosła rzeźnickiego i przemysłu mięsnego od połowy XVII wieku do lat 60. XX w. Zebrano tu prawie 7000 różnorakich eksponatów.
 • „Batmanówka” - specjalny obszar ochrony wchodzący w skład sieci NATURA 2000 oznaczony symbolem: PLH30009 „Kopanki”. Jest to jedna z najliczniejszych znanych w Polsce kolonii rozrodczych nietoperzy - nocka dużego. Na strychu Szkoły Podstawowej w Kopankach utworzono jedyne w Polsce i prawdopodobnie także w Europie, udostępnione do zwiedzania obserwatorium nietoperzy „Batmanówka”. Dodatkowo można wysłuchać prelekcji o tych zwierzętach.

Szlaki turystyczne piesze:

 • Szlak żółty: (26,8 km)
  Nowy Tomyśl – Paproć – Chojniki – Szarki – Kuźnica – Tuchorza – Jelonek – Nowe Tłoki – Wolsztyn
 • Szlak czerwony: (57,5 km)
  Osetna Młyn – Zawada – Zachodzko – Miedzichowo – Łomnica – Przychodzko – Strzyżewo – Czarny Dwór – Dąbrówka Wlkp. – Bronikowo – Chlastawa – Kosieczyn – Nowa Wieś – Nowa Wieś Zbąska – Perzyny – Przyprostynia – Zbąszyń (Sezonowe Schronisko Młodzieżowe)
 • Szlak niebieski: (56 km)
  Pszczew – Wrony – Silna Nowa – Królewiec – Jabłonka Tartak - Trzciel – Prądówka (Stanica Harcerska) – Strzyżewo – Zbąszyń – Nądnia – Perzyny - Nowa Wieś – Nowa Wieś Zbąska – Grójec Wielki – Chobienice - Wąchabno – Kopanica.
formy ochrony przyrody
Urbanowo [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Zamieranie jesionu powodujące prześwietlenie lasów łęgowych i w konsekwencji silny rozwój gatunków ziołoroślowych i zaroślowych oraz obserwowane w wielu miejscach przesuszenie.

Siedliska
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski     [ssak]
kumak nizinny     [płaz ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 )
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)GMINY
Opalenica,
Grodzisk Wielkopolski,