NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Będlewo-Bieczyny

Powierzchnia : 792.5 ha
Kod obszaru : PLH30_14
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar Będlewo-Bieczyny znajduje się w Dolinie Środkowej Obry. Obejmuje najcenniejszą część zwartego kompleksu leśnego, położonego na południowy zachód od Poznania. Obszar w przewadze zajmują dobrze wykształcone zbiorowiska leśne: łęgi wiązowo-jesionowe i jesionowo-olszowe oraz grądy środkowoeuropejskie. Na obszarze stwierdzono 7 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących łącznie około 43,5% powierzchni.. W tym, do najcenniejszych należą: niżowe łęgi jesionowo-olszowe, łęgi wiązowo-jesionowe oraz grądy środkowoeuropejskie. Na terenie ostoi możemy spotkać rzadkie, zagrożone elementy flory m. in. występują tu: orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, gnieźnik leśny, wilczomlecz błotny, ożanka czosnkowa.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar znajduje się w pobliżu dwóch większych miejscowości: Mosina i Stęszewa. Oba te miasta mają dobre połączenie komunikacyjne oraz posiadają wiele obiektów świadczących usługi hotelarskie i gastronomiczne.

Pobliskie atrakcje turystyczne:
Będlewo:

 • pałac z 1866 roku, wybudowany na polecenie Bolesława Potockiego. Aktualnie pałac pełni funkcję Ośrodka Konferencyjnego Instytutu Matematycznego PAN.

Głuchowo:

 • kościół św. Katarzyny z 1751 r. Wewnątrz fragmenty ołtarzy późnogotyckich z początku XVI wieku: kwatera ze sceną "Męczeństwa św. Apolonii" i predella "Niesienie Krzyża". Na zewnątrz liczne tablice epitafijne.
 • pałac z początku XVIII w., przebudowany w 1882 r., klasycystyczny z portykiem kolumnowym z II poł. XVIII w. Wokół pałacu park z licznymi drzewami - pomnikami.

Mosina:

 • Kościół pw. św. Mikołaja
 • galeria miejska i izba muzealna w budynku dawnej synagogi
 • średniowieczny rynek w kształcie czworoboku, z wychodzącymi zeń uliczkami
 • zabudowa miejska z XIX w.
 • synagoga z około 1876 roku
 • pomnik "eleganta z Mosiny"
 • Wielkopolski Park Narodowy i Rogaliński Park Krajobrazowy.
 • Mosiński Klub Żeglarski: W okresie letnim Klub organizuje obozy żeglarskie połączone z nauką pływania, zimą kursy szkolenia teoretycznego na patent żeglarza jachtowego. W ofercie ma także spływy kajakowe i rejsy. Głównym założeniem MKŻ-tu jest promowanie rekreacji, sensownego wypoczynku i turystyki połączone z kształtowaniem odpowiedniego stosunku do przyrody.
 • Muzeum Regionalne, które znajduje się w ostatnim domu podcieniowym.
 • wybudowane w XV w. kościół oraz Sanktuarium Maryjne

Tomice:

 • „Źródełko Żarnowiec” - położone w okolicach miejscowości źródło z krystalicznie czystą wodą. Teren wokół źródełka został uporządkowany, powstały wodne kaskady, przygotowano miejsca dla rozpalenia ogniska. Można stąd wybrać się dalej na zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Zagrozenia :

Do największych należą zamieranie jesionu, powodujące prześwietlenie lasów łęgowych i w konsekwencji rozwój w runie gatunków ziołoroślowych.

Siedliska
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski     [ssak]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 )
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)GMINY
Stęszew,
Czempiń,
Mosina,