NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Ostoja Nietoperzy Gór Sowich

Powierzchnia : 21324.9 ha
Kod obszaru : PLH020071
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obszar leży na wysokości 291 - 1020 m npm i obejmuje większość pasma Gór Sowich, które zbudowane są z gnejsów prekambryjskich, stanowiących najstarszą jednostkę strukturalną Sudetów. Tworzą się na nich gleby ubogie w składniki odżywcze, silnie szkieletowe i kwaśne, szczególnie w partiach szczytowych. Zachowały się tu fragmenty naturalnego zbiorowiska świerczyny górnoreglowej.  Obszar obejmuje m.in. dolinę przełomową częściowo uregulowanej Bystrzycy ze zbiornikiem zaporowym, zwanym jeziorem Bystrzyckim. Zbocza tej doliny porastają lasy liściaste – klonowo-lipowe (około 40 ha), kwaśne buczyny i niewielkie fragmenty grądów, a jej dno zajmują łąki kośne o bogatym składzie gatunkowym (około 300 ha). Są to najlepiej zachowane w regionie łąki tego typu.
Obszar obejmuje 16 miejsc zimowania i żerowiska kolonii rozrodczych nietoperzy: Sokolec, Sztolnia w Bystrzycy Górnej, Jugowice I, II i III, Włodarz, Srebrna Sztolnia koło Walimia, Rzeczka, Soboń, Osówka, Osówka II, Rościszów - budynek komunalny, Sztolnia za Domem Ani, Sztonia w Podlesiu, Augustyna w Kamionkach, Sztolnia na Chałupą I i (II) w Kamionkach.
Tereny rolnicze zajmują 33,00 % powierzchni terenu, lasy 73 % terenu, w tym: iglaste - 21,00 %, lasy liściaste - 13,00 %, lasy mieszane 37,00 %, łąki i pastwiska 2,00 %, a tereny luźno zabudowane 1,00 % obszaru.
Na terenie obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. W Rościszowie występuje jedno z największych letnich zgrupowań nocka dużego w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar, mimo rozczłonkowania, jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać autobusami PKS, mikrobusami prywatnymi np. do miejscowości Sokolec i Rzeczki lub koleją linii Ząbkowice – Świdnica np. do przystanku Pieszyce.
W Sokolcu działa Stowarzyszenie "Góry Sowie" oferujące pomoc w organizacji wolnego czasu turystom indywidualnym, szkoleniu firm czy zaplanowaniu wycieczek z wyspecjalizowanymi przewodnikami.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem w górskim lesie.
Turystyka kwalifikowana: piesza górska, wspinaczka, speleologia, rowerowa, konna, narciarstwo biegowe i zjazdowe, inne formy czynnego wypoczynku, takie jak: zjazdy na linach, nocne wyprawy, zbieranie minerałów i zwiedzanie.
Turystyka krajoznawcza: Do najciekawszych atrakcji godnych odwiedzenia należą: sztolnie z okresu II wojny: Rzeczka, Osówka, Włodarz, zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, tama i jezioro zaporowe, wieża widokowa na szczycie Wielkiej Sowy, na szczycie Kalenicy, forty ponapoleońskie w Srebrnej Górze, stara kopalnia srebra w Walimiu, muzeum górnictwa z podziemną kolejką w Nowej Rudzie, drewniany kościółek w Sierpnicy. W pobliskiej Świdnicy warto zobaczyć świetnie zachowaną starówkę miejską z ratuszem mieszczącym Muzeum Kupiectwa, zabytki sakralne (wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w roku 2001 barokowy ewangelicko-augsburski Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej oraz gotycką rzymskokatolicką katedrę pw. św. Stanisława i św. Wacława) i świeckie. W pobliskiej Wierzbnej warto zwiedzić romański kościół z roku 1250, a obok w parku podworskim aż pięć krzyży pokutnych. Godne poznania są zespoły pałacowe: w Kraskowie - barokowy z roku 1776 (obecnie mieści się tu luksusowy hotel), oraz w Domanicach - secesyjny w formie zamku obronnego oraz Muzeum Sztolni Walimskich.
Turyści mogą korzystać z wielu różnorodnych propozycji noclegów: w hotelach w Pieszycach i Jedlinie Zdroju, pensjonatach, kwaterach prywatnych, w gospodarstwach agroturystycznych i schroniskach górskich.

formy ochrony przyrody
Park Krajobrazowy Gór Sowich [ park krajobrazowy ],
Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • niepokojenie zimujących zwierząt,
  • zmiany mikroklimatu podczas okresu hibernacji nietoperzy, np. palenie ognisk wewnątrz obiektów, turystyka w okresie hibernacji,
  • remonty przeprowadzane w niewłaściwym terminie,
  • zamknięcie otworów wlotowych do kryjówek nietoperzy,
  • nadmierny ruch turystyczny, powiązany z niszczeniem roślinności i zaśmiecaniem terenu.
Siedliska
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis,
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)* ,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
mopek     [ssak]
nocek Bechsteina     [ssak]
nocek duży     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, Tel.: (71) 344 11 09, (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92, dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Dzierżoniowskiej, http://www.lotzd.pl/
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody \"Salamandra\",
Urząd Gminy Walim: http://www.walim.pl/
Oddział PTTK w Wrocławiu;
Nadleśnictwo Świdnica, obręb Bielawa; Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów;
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.GMINY
Świdnica,
Walim,
Głuszyca,
Jedlina-Zdrój,
Pieszyce,
Nowa Ruda,
Bielawa,
Dzierżoniów,
Stoszowice,