NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Buczyna Janinowska

Powierzchnia : 529 ha
Kod obszaru : PLH10_02
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Buczyna Janinowska obejmuje kompleks leśny Janinów, stanowiący miejsce występowania wielu interesujących gatunków roślin i zwierząt. Na szczególną uwagę zasługuje obecność dwóch gatunków górskich: widłaka wrońca i kokoryczki okółkowej. Kwaśne buczyny zajmują 60% obszaru, są dobrze wykształcone i na większości powierzchni wykazują cechy naturalności. W północnej części znajduje się rezerwat przyrody Parowy Janinowskie, cenny obiekt zarówno pod względem geomorfologicznym, geobotanicznym, jak i krajoznawczym.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Buczyna Janinowska leży w niedalekiej odległości od dwóch większych miast: Strykowa i Brzezin. Przez Stryków przebiega droga wojewódzka nr 708 i droga krajowa nr 14. Przez Brzeziny: drogi wojewódzkie nr 704, 708 i 715 oraz droga krajowa nr 72. W miejscowościach tych znajdziemy miejsca noclegowe. Oprócz tego w Bogdance, Rochnie i Lisowicach znajdują się ośrodki hotelarsko – szkoleniowo – wypoczynkowe. W Tworzyjankach zlokalizowany jest Ośrodek Harcerski Hufca Brzeziny z możliwością rozłożenia biwaku, miejscami noclegowymi i stołówką, świetlicą w budynku. W miejscowości Rochna-całodobowy Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy AL-POL posiadający około 100 miejsc noclegowych, z położoną obok restauracją “Fregata”. Ośrodek dysponuje przystanią wodną i rowerami wodnymi. Obok drugi ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy “Relax”. W miejscowości tej znajduje się także komfortowy ośrodek hotelarsko – szkoleniowo – wypoczynkowy ” MAWI” z 26 miejscami noclegowymi. Same Brzeziny to miasto o kilkusetletniej tradycji. Znajduje się tu wiele ciekawych zabytków, m.in. renesansowe kościoły i Muzeum Regionalne z unikalną w skali kraju ekspozycją krawiectwa i żelazek do prasowania. Ponadto, piękne, okoliczne tereny krajobrazowe zachęcają do wędrówek, m.in. po szlakach turystycznych, pieszych i rowerowych, których długość wynosi ok. 30 km.

formy ochrony przyrody
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich [ park krajobrazowy ],
Janinowskie [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Największe stanowi niewłaściwa gospodarka leśna, polegająca na ograniczaniu roli buka w składach drzewostanów na rzecz innych gatunków. Poza tym w odległości ok. 0,5 km na zachód od uroczyska Janinów przebiegać ma autostrada A1.

Siedliska
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
dzięcioł czarny     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
mopek     [ssak]
muchołówka mała      [ptak ]
nocek duży     [ssak]
ortolan     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
trzmielojad     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi (www.lodz.mos.gov.pl, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 665 03 70, fax. (0 42) 665 03 71)
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (www.uw.lodz.pl, tel.: (42) 664-10-00, (42) 664-10-01)GMINY
Brzeziny,