NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bukowy Las Górki

Powierzchnia : 964.6 ha
Kod obszaru : PLH32_16
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar "Bukowy Las Górki" położony jest w pobliżu Koszalina i Jeziora Jamno. Stanowi zwarty, dobrze zachowany kompleks leśny, w którym występują płaty starodrzewi z dominacją grądów subatlantyckich, łęgu jesionowego i buczyn. Unikatem w skali Pomorza jest występowanie łęgów jesionowych w typie siedliska "91F0” W Bukowym Lesie Górki występuje wiele gatunków górskich i atlantyckich.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony jest w bliskiej odległości, na północny zachód od Koszalina. Bardzo łatwo jest się do niego dostać, bowiem Koszalin posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Krzyżują się w nim drogi krajowe nr 6 i 11 oraz wojewódzkie nr 165, 167, 203 i 206. Koszalin posiada dwa dworce kolejowe: Koszalin i Koszalin Wąskotorowy, które znajdują się przy ulicy Armii Krajowej. Przez Koszalin przechodzą linie kolejowe: nr 202: Szczecin-Gdańsk, nr 402: początek linii prowadzącej do Goleniowa, przez Kołobrzeg i Trzebiatów oraz nr 427. Z Koszalina kursuje również szynobus do Mielna.
Znajdziemy tu bogatą bazę noclegową i gastronomiczną.
Bukowy Las Górki zajmuje fragment gminy Będzino, której największym walorem turystycznym jest bliskość morza. Spacery piesze lub wyprawy rowerowe na malownicze plaże obmywane najczystszymi na całym wybrzeżu wodami Bałtyku są idealnym sposobem na odpoczynek i ucieczkę od miejskiego hałasu. Kiedy zaś znów zatęsknimy za „miejskim życiem” Koszalin na pewno skusi nas licznymi atrakcjami. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że Koszalin stanowi ważny ośrodek kulturalny, w którym znajduje się m.in. Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Teatr Propozycji Dialog, Muzeum Radia, Muzeum Włodzimierza Wysockiego, Muzeum Okręgowe, Skansen Jamneński, Muzeum Wody, Filharmonia Koszalińska, Studio Poezji i Piosenki Haliny i Krzysztofa Ziembińskich, wiele galerii, kina:Alternatywa, Kryterium, Multikino.. W Koszalinie znajduje się największy w Polsce amfiteatr. Co roku odbywają się tu liczne, ciekawe imprezy i festiwale, o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in.: Festiwal Filmowy "Młodzi i Film", Letni Festiwal Kabaretów, Festiwal Organowy, Festiwal Chórów Polonijnych, Hanza Jazz Festiwal.

formy ochrony przyrody
Koszaliński Pas Nadmorski [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Potencjalnym zagrożeniem jest zmiana stosunków wodnych, w tym przesuszanie się wilgotnych lasów. Poza tym możliwa jest szkodliwa dla obszaru urbanizacja terenów przyległych.

Siedliska
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
wydra     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (www.szczecin.mos.gov.pl,
e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, tel. 91 - 43 05 200 begin_of_the_skype_highlighting   
91 - 43 05 200   end_of_the_skype_highlighting, fax. 91 - 43 05 229)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl, tel/ fax: +48 91 43 03 500)GMINY
Będzino,
Koszalin,
Biesiekierz,