NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Poligon w Okonku

Powierzchnia : 2180.2 ha
Kod obszaru : PLH300021
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obszar leży na wysokości 130 – 175 m npm i obejmuje teren dawnego poligonu w Okonku, obecnie przekazany Nadleśnictwu Okonek. Część terenu została zalesiona (25% terenu, w tym: lasy iglaste -12,00 %, lasy liściaste - 7,00 %, lasy mieszane - 1,00% powierzchni) jednak nadal jest to jeden z lepiej zachowanych w Polsce kompleksów rozległych wrzosowisk i muraw napiaskowych, a znaczny obszar jest chroniony (m. in. poprzez usuwanie nalotu drzew i krzewów czy budowę zastawek dla powstrzymania odpływu wód – zabiegi prowadzi Nadleśnictwo Okonek na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej dawnego poligonu i kompleksowego projektu jego ochrony.). Bagna zajmują 5,00 % obszaru, łąki i pastwiska 34,00 %, tereny rolnicze - 5,00 % obszaru, a roślinność rozproszona 31,00 %.
Obszar cechują wysokie walory krajobrazowe (np. przełom rzeczki Czarnej ze źródliskami) i biologiczne np. stanowisko dziewięćsiłu bezłodygowego na Egipskiej Górze, rozległe torfowisko z elementami mechowiskowymi w dolinie Czarnej, na zachód od Okonka, fragmenty cennych olsów ze starymi drzewostanami, stanowisko pływaka olbrzymiego.
Na omawianym obszarze stwierdzono występowanie 11 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, 5 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 2 gatunki ssaków i 2 gatunki bezkręgowców z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar jest dostępny samochodem i koleją – trzeba dojechać do miejscowości Okonek i dalej na zachód bezdrożami dawnego poligonu armii radzieckiej.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze - obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z lasami i terenami otwartymi. Doskonałe warunki dla grzybiarzy.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: Specyficzna historia terenu stanowi podstawę do coraz popularniejszej turystyki militarnej.
Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach w Szczecinku i gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • Zalesianie, zarastanie wrzosowisk.
  • Eutrofizacja siedlisk I zmiany reżymu wodnego.
  • Odpady.
  • Penetracja turystyczna.
Siedliska
wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi,
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis,
suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion),
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*,
górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) * ,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski     [ssak]
dzierzba czarnoczelna     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
pływak szerokobrzegi     [bezkręgowiec ]
świergotek polny     [ptak ]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
www.wotwielkopolska.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna Dolina Gwdy w Pile

Klub Przyrodników, Świebodzin

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Okonek (RDLP Piła)

WZMiUW Poznań, Rejonowy Oddział w Pile - rzeka Czarna

Urząd Gminy Okonek

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Okonek

Oddział PTTK w Poznaniu

OTOP, Warszawa

Zakład Biologii i Ekologii Ptaków UAM, PoznańGMINY
Okonek,