NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bystrzyno

Powierzchnia : 893.7 ha
Kod obszaru : PLH32_14
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar położony jest w okolicy Białego Zdroju. Porastają go głównie dąbrowy, częściowo lasy mieszane bukowo-sosnowe i bory sosnowe. Zawiera śródleśne mokradła, jeziorka dystroficzne, eutroficzne jeziora Bystrzyno Wielkie i Małe. Nad Jeziorem Bystrzyno Wielkie znajduje się jedno z większych torfowisk przejściowych na Pomorzu Zachodnim. Rozległe płaty siedlisk bagiennych, wodnych i leśnych sprzyjają bogactwu fauny. Znajdują się tu ważne miejsce lęgowe płazów, gadów i ptaków, a także ostoja zalotki większej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar zajmuje znaczną powierzchnię- ponad 893 ha. Rozpościera się w pobliżu takich miejscowości jak: Kłodzino, Miały Zdrój, Nielep i Bystrzyna. Od południa graniczy z Dorzeczem Regi. Ponadto, południowe krańce obszaru są oddalone o około 6 km od miasta Świdwin, położonego przy drogach wojewódzkich nr 151, nr 152 i nr 162. Znajdziemy tu miejsca noclegowe w „Hoteliku Świdwin”, „Starym Mlynie”, „Zajeździe Wiktor”, ośrodku wypoczynkowym „Bukowiec” i szkolnym schronisku młodzieżowym.
Do dużych atrakcji Świdwina należą corocznie organizowane tu imprezy: „Bitwa o krowę” z Białogardem, stanowiąca pamiątkę historycznej „wojny krowiej”, „Wileńskie Kaziuki” czyli jarmark kultury kresowej oraz Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej. W Świdwinie działa bractwo rycerskie, zespół romski, grupy taneczne oraz Świdwińska Orkiestra Dęta i chóry. Warunki przyrodniczo-krajobrazowe zachęcają do odwiedzenia tych okolic. Tak jak bogata historia i dobrze zachowane zabytki. Wokół Świdwina rozciągają się malownicze lasy, obfitujące w zwierzynę i jeziora o czystej wodzie. Piękno zieleni, cisza i czyste powietrze stwarzają doskonałe warunki do rozwoju turystyki. Jest tu wiele urokliwych zakątków, które warto zobaczyć podczas pieszych wycieczek.

Zagrozenia :

Do głównych należą neofityzacja i pinetyzacja, inwazja świerka pospolitego i czeremchy amerykańskiej oraz nadmierny spływ biogenów i środków ochrony roślin z pól do jezior.

Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
błotniak stawowy     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin
tel. (91) 430 52 00, fax (91) 430 52 29
e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, http://szczecin.rdos.gov.pl/

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl
tel/ fax: (91) 43 03 500GMINY
Rąbino,
Sławoborze,
Świdwin,