NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Łąka w Bęczkowicach

Powierzchnia : 191.2 ha
Kod obszaru : PLH100004
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obszar obejmuje łąki znajdujące się na lewym brzegu rzeki Luciąży, na odcinku ok. 500 m. W skład ostoi wchodzą brzegi rzeki, porastające je zarośla wierzbowe, a także wykształcone na torfowiskach łąki. Teren do połowy lat 80. XX wieku był wykorzystywany rolniczo - koszony i wypasany, a wcześniej wydobywano tu również torf. Co najmniej od kilkunastu lat zaniechano tu gospodarki rolnej, a od lat 50. XX wieku nie wydobywa się torfu.
Mimo obecności rowów melioracyjnych, na torfowisku zachowały się w miarę prawidłowe stosunki wodne. Stwierdzono tu 5 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Obszar jest ostoją dużej populacji lipennika Loesela, gatunku znajdującego się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto znajdują się tu stanowiska kilku rzadkich gatunków roślin, a także jednego ssaka, wydry, figurującej w załączniku II tej dyrektywy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Do obszaru najłatwiej dotrzeć własnym środkiem transportu lub komunikacją autobusową z Piotrkowa Trybunalskiego. Ostoja położona jest na uboczu, nie przecinają jej szlaki piesze ani rowerowe, choć w odległości kilkunastu kilometrów wiedzie szlak z Przedborza do Piotrkowa.
W nieodległych Majkowicach znajdują się ruiny dworu z XVI wieku, rodowa siedziba Majkowskich. W leżących ok. 1 km dalej Smardzewicach Ośrodek Hodowli Żubrów należący do Kampinoskiego Parku Narodowego. Najbliższa informacja turystyczna znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim. Najbliższe noclegi można znaleźć w Przedborzu i Piotrkowie.

Zagrozenia :

Wśród najpoważniejszych należy wymienić możliwość odwodnienia istniejącą siecią rowów, nadmierny rozwój zarośli wierzbowych spowodowany zaniechaniem koszenia i wypasania łąk oraz nielegalne wydobycie torfu.

Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
wydra     [ssak]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
lipiennik Loesela,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, 91-402 Łódź, ul. J. Matejki 16.

Lokalna Organizacja Turystyczna w Bełchatowie, www.lotbelchatow.pl, wotreba@lotbelchatow.pl
tel: (0 44) 733 51 35GMINY
Łęki Szlacheckie,
Masłowice,
Gorzkowice,