NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Góra Św. Anny

Powierzchnia : 4985.1 ha
Kod obszaru : PLH160002
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Propozycje zmian :
Proponowane przez Rząd RP zmniejszenie obszaru do pow. 3562,5 ha i zmiana numeru na: PLH16_17
Opis :

Obszar obejmuje Górę św. Anny - wyraźną kulminację w krajobrazie Wyżyny Śląskiej wraz z otoczeniem. Góra to wapienno-bazaltowe wzgórze, o stromych stokach południowych (uskok tektoniczny) łagodnie opada pod utwory polodowcowe od północy.
W lasach występują cenne dla Europy 3 odmiany buczyn, w tym buczyny kwaśne oraz żyzne, ciepłolubne buczyny storczykowe. Znaczący udział osiągają też murawy kserotermiczne ze stanowiskami storczyków, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki (w tym eutroficzne). Łącznie na terenie obszaru spotkać można aż 11 siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia. Grunty orne tworzą mozaikę krajobrazową z ekosystemami o dużej naturalności.
Na terenie ostoi występuje około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce oraz około 40 gatunków uznawanych lokalnie za rzadkie. Poza tym, na terenie Góry św. Anny można spotkać 2 gatunki roślin chronionych przez europejskie dyrektywy: storczyk - obuwik pospolity i należący do rodziny sandałowcowatych - leniec bezpodkwiatkowy.
Świat zwierząt cennych dla Europy reprezentowany jest głównie przez 11 gatunków ptaków (np. bocian biały, kania ruda czy dzięcioł zielono siwy) i ssaki, m.in. dwa gatunki nietoperzy: mopki i nocki duże.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Góra św. Anny leży około 15 km od Strzelc Opolskich, znajdujących się przy międzynarodowej trasie nr 94, prowadzącej od Zgorzelca przez Wrocław i Opole w kierunku na Bytom, Katowice, Kraków. Jadąc od strony Opola w kierunku Strzelc Opolskich, należy zjechać z trasy A4 za miejscowością Sucha. Najbliższe stacje PKP znajdują się: Leśnica Opolska (4 km od obszaru), Zdzieszowice (5 km), Strzelce Opolskie (15 km).

Turystyka ekologiczna: Góra św. Anny i okolice wchodzą w skład utworzonego w 1988 roku Parku Krajobrazowego. Wytyczono tu i oznakowano ścieżki dydaktyczne, które służą prezentacji ciekawych form i tworów przyrody: 1. ścieżka wokół Góry św. Anny, 2. ścieżka z Góry św. Anny do Ligoty Górnej przez Żyrową, 3. Ścieżka z Góry św. Anny do Zalesia Śląskiego przez projektowane rezerwaty "Boże Oko" i "Grafik", 4. Ścieżka z Żyrowej do Góry św. Anny przez projektowany rezerwat "Lesisko".

Turystyka kwalifikowana: piesza górska i nizinna, rowerowa, konna.

Turystyka krajoznawcza: Na obszarze otaczającym Górę św. Anny jest wiele atrakcji turystycznych m.in. Muzeum Czynu Powstańczego ukazujące walkę o narodowe wyzwolenie Górnego Śląska. Na samym szczycie góry znajduje się pomnik Jana Pawła II, który jest upamiętnieniem pobytu Ojca Świętego w tym miejscu. Przez teren Góry św. Anny wytyczono 6 oznakowanych tras turystycznych, m.in. pieszy, zielony szlak flory i fauny długości 14,8 km. Prowadzi on z Góry św. Anny przez Wysoką, rezerwat florystyczny "Ligota Dolną”, Oleszkę i Żyrową do Góry św. Anny.

Informacje użytkowe: We wsi Góra św. Anny główną bazą noclegową i gastronomiczną jest Dom Pielgrzyma oraz: Zajazd "Pod Górą Chełmską", Pensjonat Anna i Schronisko Młodzieżowe. Można się posilić w: Restauracji "Pod Jeleniem" oraz Grill Barze "Albin”.

formy ochrony przyrody
Biesiec [ rezerwat przyrody ],
Boże Oko [ rezerwat przyrody ],
Góra św. Anny [ rezerwat przyrody ],
Grafik [ rezerwat przyrody ],
Lesisko [ rezerwat przyrody ],
Ligota Dolna [ rezerwat przyrody ],
Park Krajobrazowy Góra św. Anny [ park krajobrazowy ],
Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń możemy zaliczyć - eksploatację odkrywkową wapieni, brak czynnej ochrony muraw kserotermicznych prowadzący do ich powolnego zarastania, intensywną penetrację, szczególnie w granicach parku krajobrazowego "Góra św. Anny" i rezerwatów przyrody.

Siedliska
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati*,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis,
jaskinie nieudostępnione do zwiedzania,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bocian biały      [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kraska     [ptak ]
lerka     [ptak ]
mopek     [ssak]
muchołówka białoszyja     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
nocek duży     [ssak]
ortolan     [ptak ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
leniec bezpodkwiatowy ,
obuwik pospolity ,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335
e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
http://www.umwo.opole.pl/

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole
www.orot.pl

Namysłowska Lokalna Organizacja Turystyczna
Pl. Wolności 12a 46-100 Namysłów
www.namyslow.pl

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji

Leśnica, ul. Powstańców Śl. 1
Tel./Fax: (77) 461 53 91
e-mail: lokir@lesnica.plGMINY
Zdzieszowice,
Leśnica,
Leśnica,
Strzelce Opolskie,
Ujazd,