NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Białogóra

Powierzchnia : 1132.8 ha
Kod obszaru : PLH220003
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Propozycje zmian :
W ramach Shadow List 2008 proponowano zwiększenie zasięgu obszaru do 1162,59 ha.
Opis :

Obszar Białogóra obejmuje fragment Mierzei Słowińskiej, zbudowanej z różnorodnych form eolicznych, z dominacją wydm parabolicznych i dużych zagłębień międzywydmowych o zróżnicowanym poziomie zatorfienia. Zasadniczą część ostoi stanowi wydma paraboliczna z zagłębieniami deflacyjnymi, porośniętymi borem bagiennym i brzeziną bagienną. Ramiona wydmy zajęte są przez bory bażynowe. W obszarze występują wydmy wałowe białe i szare. Na zapleczu wału wydmowego znajduje się wilgotne, płytko zatorfione zagłębienie międzywydmowe, otoczone borem bagiennym. Jedno z dwóch miejsc na wybrzeżu Pomorza Gdańskiego, w którym współcześnie zachodzą procesy paludyfikacji podłoża mineralnego. Siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej - 9 rodzajów - zajmują blisko 40% obszaru. Znajduje się tu unikalny na południowych wybrzeżach Bałtyku kompleks zbiorowisk torfowiskowych i leśnych, tworzących naturalną serię sukcesyjną. Stwierdzono tu również bardzo rzadkie w skali kraju zbiorowiska roślinne o charakterze atlantyckim: ponikło wielołodygowe, Rhynchosporetum fuscae, mszarnik wrzoścowy, woskownica europejska, występujące tu w zwartych płatach i na relatywnie dużych powierzchniach, a także nadmorska odmiana boru bagiennego z wrzoścem bagiennym i woskownicą europejską, wilgotne – rzadkie regionalnie postacie borów bażynowych, fragmenty dobrze zachowanych brzezin bagiennych i lasów brzozowo-dębowych oraz bukowo-dębowych (ostatnie wyłącznie na czole wydmy parabolicznej). Unikatowa jest flora roślin naczyniowych i zarodnikowych, w tym także lichenoflora (porosty), z wieloma gatunkami o atlantyckim typie zasięgu. Szereg tych gatunków występuje tu w populacjach liczących setki i tysiące egzemplarzy, np. rosiczka pośrednia, przygiełka brunatna, woskownica europejska, wrzosiec bagienny. Jedyne na Pomorzu, a jedno z 5-ciu w Polsce, stanowisko ponikła wielołodygowego. Teren o szczególnych walorach krajobrazowych.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Na teren ostoi, do Choczewa, najlepiej dotrzeć autobusem PKS z Wejherowa, do którego trzeba dojechać pociągiem z Gdyni. Gmina Choczewo oferuje noclegi w kwaterach agroturystycznych, których atrakcją jest również domowej roboty, pochodząca z czystych terenów zdrowa żywność ekologiczna. Choczewo to wczasy w siodle a także jedna z najpiękniejszych na Kaszubach latarnia morska - Stilo. To liczne malownicze dworki oraz zabytkowe kościoły. To jedyna gmina w powiecie wejherowskim z bezpośrednim dostępem do morza i w związku z tym możliwość korzystania ze sportów wodnych. Szczegółowych informacji udzieli punkt informacji turystycznej w Gdyni.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, warto zajrzeć na stronę internetową: www.prot.gda.pl lub w razie pytań skontaktować się drogą mailową: it@prot.gda.pl.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

formy ochrony przyrody
Babnica [ rezerwat przyrody ],
Białogóra [ rezerwat przyrody ],
Nadmorski [ park krajobrazowy ],
Białogórskie Torfowisko [ użytek ekologiczny ],
Torfowisko w Szklanej Hucie [ użytek ekologiczny ],
Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Zagrożenie stanowi intensywna penetracja terenu przez ludzi, wydeptywanie oraz zalesianie wydm. Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe. Odwadnianie oraz prace związane z obroną przed aktywnością morza i ochroną wybrzeży.

Siedliska
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
inicjalne stadia nadmorskich wydm białych ,
nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) ,
nadmorskie wydmy szare*,
nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri)* ,
lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich,
wilgotne zagłębienia międzywydmowe,
wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix),
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk
Tel.: (58) 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05
Fax.: (58) 323 32 03
it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl

http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo

Urząd Morski w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, tel. (0-58) 620-69-11

Nadmorski PK , 84-120 Władysławowo, ul. Ks. Merkleina 1, tel. (0-58) 674-06-85

RDLP w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19

Punkt Informacji Turystycznej w GdyniGMINY
Krokowa,
Choczewo,