NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Puszcza Niepołomicka

Powierzchnia : 11762.3 ha
Kod obszaru : PLB120002
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Obszar obejmuje duży kompleks leśny w widłach Wisły i Raby. Składa się on z dwóch części
oddzielonych od siebie doliną rzeki Drwinki z dużym obszarem łąk. Większa, południowa część
Puszczy jest zdominowana przez lasy sosnowe. Sąsiadujący z Wisłą, mniejszy fragment ostoi to mozaika lasów liściastych, w tym łęgowych, otaczających starorzecza. Dominują tu młodniki ale występują również dobrze zachowane połacie starodrzewi. Najcenniejsze są niewielkie fragmenty lasu o charakterze naturalnym.
Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej. Występuje tu co najmniej 12 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK), w tym jedna z największych w kraju populacji muchołówki białoszyjej – stwierdzono tu gniazdowanie powyżej 1% populacji krajowej muchołówki białoszyjej i puszczyka uralskiego (PCK); w stosunkowo dużej ilości występuje również włochatka (PCK).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Kraków – Bochnia, do miejscowości Grodkowice, gdzie trzeba skręcić na północny zachód, w drogę do miejscowości Niepołomice. Wschodnią granicą Puszczy prowadzi droga Bochnia – Drwina.
Koleją relacji Kraków – Tarnów można dojechać do stacji Staniątki, Szarów, Stanisławice i dostać się piechotą do wybranych fragmentów ostoi.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności walory Puszczy Niepołomickiej.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, wyścigi psich zaprzęgów.
Turystyka krajoznawcza: W Niepołomicach warto zwiedzić zamek z 1550 roku i kościół z 1350 roku, w Staniątkach klasztor Benedyktynek ufundowany w 1228 roku, w Bochni – kościół z XV wieku.
Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

formy ochrony przyrody
Dębina III [ rezerwat przyrody ],
Długosz Królewski [ rezerwat przyrody ],
Gibiel [ rezerwat przyrody ],
Lipówka [ rezerwat przyrody ],
Wiślisko Kobyle [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należy zanieczyszczenie powietrza.
Zagrożenia mogłyby wystąpić również w wypadku odstąpienia od obowiązujących zasad gospodarki leśnej.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
batalion      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kozioróg dębosz     [bezkręgowiec ]
kumak nizinny     [płaz ]
muchołówka białoszyja     [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
puszczyk uralski     [ptak ]
rybołów     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
włochatka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 619 -81 -20.
Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl
Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna, Plac Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka, Różowa kamienica, Daniłowicza 10, Tel./fax. 0122787539
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Ul.Basztowa 22, 31 - 156 Kraków, tel.: (012) 4223519, fax: (012) 6160481, ssie@malopolska.uw.gov.pl, www.uwoj.krakow.pl
RDLP w Krakowie, 31-159 Kraków, Al. Słowackiego 17A, tel. (012) 633 54 33; Nadleśnictwo Niepołomice, 32-005 Niepołomice, ul. Myśliwska 41.
Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk;
Instytut Ochrony Przyrody PAN-Kraków;
WZR woj. małopolskiego;
Departament Ochrony Przyrody MŚ.
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.GMINY
Bochnia,
Drwinia,
Kłaj,
Niepołomice,