NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Dąbrowy Obrzyckie

Powierzchnia : 885.2 ha
Kod obszaru : PLH300003
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Ostoja znajduje się na terenie Obornickiej Doliny Warty – ograniczony z południa doliną Samy, od północy doliną Warty. W krajobrazie ostoi Dąbrowy Obrzyckie dominują lasy, głównie liściaste. Przeszło połowę powierzchni zajmują dąbrowy acydofilne – siedlisko, którego ochrona powinna być priorytetowa. Na uwagę zasługuje także dobrze zachowana wielkopolska odmiana świetlistych dąbrów. Zaobserwowano tu również pełną zmienność lokalnosiedliskową tych fitocenoz. Analiza historyczna wykazała, że część cennych środowisk leśnych wykształciła się pod okapem sztucznie nasadzonych drzewostanów sosnowych.
Prócz lasów na terenie ostoi znajdują się również siedliska łąkowe i rolnicze, położone głównie w dolinach cieków wodnych. Tam spotykane są m.in. zmiennowilgotne łąki trzęś licowe (Molinion). W ostoi stwierdzono stanowiska kilkunastu gatunków chronionych roślin, w tym w tym bukwica zwyczajna, pięciornik skalny, strzęplica polska. Ze świata zwierząt wykazano obecność bobra europejskiego.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Dąbrowy Obrzyckie położone są na wschód od Obrzycka, znajdującego się na drodze nr 185 Piotrowo-Szamotuły. Dojechać można autobusem z Szamotuł i Poznania. Nocleg można znaleźć w Obrzycku, Piotrowie i Kobylnikach. W Kobylnikach znajduje się restauracja. Dużą popularnością cieszą się gospodarstwa agroturystyczne położone na obrzeżach Puszczy Noteckiej. Teren jest doskonały dla miłośników zbierania grzybów i jagód. Przebiegają dwa znakowane szlaki: zielony: z Szamotuł przez Obrzycko do Czarnkowa i Niekurska i czerwony: ze Słopanowa przez Obrzycko do Wronek i Sierakowa. Odcinki tych szlaków, czerwonego do Wronek i zielonego do Szamotuł, wchodzą w skład Europejskiego Dalekobieżnego Szlaku Pieszego oznaczonego symbolem E-ll, prowadzącego z nad Morza Północnego do przejścia granicznego w Ogrodnikach. W planach jest także wytyczenie w okolicach Obrzycka ścieżek rowerowych. Jedna z nich miałaby przebiegać w miejscu nieczynnej obecnie linii kolejowej do Obornik Wlkp. W Stobnicy znajduje się Wilczy Park. W Obrzycku warto zobaczyć: grodzisko usytuowane u ujścia Samy do Warty, które pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza. Tutaj mieściła się w XIII w. siedziba kasztelami. Barokowy kościół p.w. świętych Piotra i Pawła, ratusz wzniesiony w połowie XVII w. w stylu barokowym i neobarokowy kościół ewangelicki. Możliwość uprawiania turystyki rowerowej i konnej. Okoliczne gospodarstwa oferują loty balonem, ruletkę, paintball, ściankę wspinaczkową, możliwość wędkowania, organizują przyjęcia okolicznościowe i konferencje. W Szamotułach znajduje się oddział PTTK.

formy ochrony przyrody
Świetlista Dąbrowa [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Za najważniejsze uważa się możliwość zaniechania niektórych czynności utrzymujących siedliska, np. koszenia na terenach łąkowych oraz potencjalną możliwość sadzenia na obszarze gatunków drzew nieodpowiednich dla występujących tu siedlisk. Zagrożenie może też stwarzać spontaniczny rozwój roślin, szczególnie krzewów, prowadzący do pogorszenia warunków świetlnych, a tym samym przekształcenia cennych siedlisk, a także odwodnienie terenu. Za niepożądane uważa się także usuwanie martwych drzew i niekontrolowany ruch turystyczny. Wśród niekorzystnych czynników zachodzących w pobliżu obszaru, a mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie, trzeba wymienić stosowanie pestycydów na sąsiadujących z obszarem terenach rolnych.

Siedliska
zalewane muliste brzegi rzek,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
e-mail: sr@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl
tel. 061-854-16-08, fax 061-854-16-02

Lokalna Organizacja Turystyczna \"Biały Kruk\" w Obornikach
www.oborniki.starostwo.gov.pl, sekretariat@oborniki.starostwo.gov.pl
tel.: (0 61) 297 31 00, fax: (0 61) 297 31 01

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
www.plot.poznan.pl, biuro@plot.poznan.pl
tel.: (0 61) 878 56 96

RDLP w Poznaniu
60-959 Poznań, ul. Gajowa 10
tel. (0-61) 866-82-41

Nadleśnictwo Oborniki
64-600 Oborniki, Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1
tel. (0-61) 297-13-02

ANR w Poznaniu
61-701 Poznań, ul. Fredry 12
tel. (0-61) 851-50-91GMINY
Oborniki,
Obrzycko m.,
Obrzycko,