NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bobolickie Jeziora Lobeliowe

Powierzchnia : 4759.3 ha
Kod obszaru : PLH320001
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Ostoja leży na obszarze Pojezierza Bytowskiego, które charakteryzuje się niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu i dużą liczba zbiorników wodnych. Obok jezior rynnowych, znajdują się polodowcowe oczka wodne. Zbiorniki dystroficzne (np. jezioro Żubrowo) przeplatają się z mezotroficznym, eutroficznymi i jeziorami lobeliowymi. Główną osobliwością przyrodniczą ostoi jest jedno z największych zagęszczeń, tych ostatnich, w Polsce. Znajduje się tu 16 jezior m.in.: Chlewe Wielkie, Trzebień Średni, Kiełpino i Pniewo. Są to jeziora oligotroficzne. Stwierdzono w nich wiele cennych gatunków roślin reliktowych, m.in.: lobelia jeziorna, brzeżyca jednokwiatowa i poryblin jeziorny. W czterech zbiornikach występuje elisma wodna - roślina zagrożona w Polsce wyginięciem. Oprócz wymienionych jezior ważnymi siedliskami dla Europy są także kwaśne buczyny, które pokrywają prawie ½ terenu. Rezerwat Buczyna porastają bulki 120-150 letnie. Poza tym można tu spotkać torfowiska. Na szczególną uwagę zasługują torfowiska wysokie, należące do siedlisk przyrodniczych o priorytetowym znaczeniu dla Europy. Szczególnie interesujący jest kompleks torfowisk wysokich koło Drzewian, są to torfowiska żywe. Niedaleko wsi Porost można obejrzeć specyficzne dla tego regionu torfowiska kotłowe. Ponadto obszar obejmuje torfowiska mszarne z wrzoścem bagiennym, torfowiska przejściowe, brzeziny bagienne, suche wrzosowiska oraz liczne torfowiska mszarne zdolne do regeneracji. Podsumowując na tym obszarze mamy różnorodność siedlisk chronionych, ponieważ występuje ich tu aż 15.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Ostoja usytuowana jest pomiędzy dwoma miejscowościami leżącymi na trasie z Koszalina do Bydgoszczy - Bobolice i Biały Bór. Do centrum ostoi z Bobolic dotrzemy, jadąc samochodem drogą 25, w stronę Białego Boru. Jeśli nie posiadamy własnego środka transportu do Białego Boru możemy dotrzeć zarówno autobusem PKS ze Szczecinka, Słupska, Człuchowa, Bytowa i Koszalina, a także sezonowo Jeleniej Góry, jak i pociągiem ze Słupska i Szczecinka, natomiast do Bobolic można dotrzeć jedynie autobusem PKS z Szczecinka i Koszalina. Z Bobolic lub z Białego Boru można dojechać autobusem PKS do wsi Porost, Biały Dwór lub innych osad okalających ostoję. Główna baza noclegowa i gastronomiczna znajduje się w Bobolicach i Białym Borze, gdzie można skorzystać głównie z gospodarstw agroturystycznych i domków letniskowych, a wszystko to w różnych standardach cenowych dostosowanych do indywidualnych możliwości.

BIAŁY BÓR
Turystyka krajoznawcza –

 • neogotycki kościół św. Michała Archanioła z końca XIX w.; ruiny zamku gotyckiego z XIV w.,
 • Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białym Borze wg projektu i z dekoracją malarską J. Nowosielskiego w dniu 23 września 2007 roku podniesiona do rangi sanktuarium
 • W okolicach znajduje się jedno z najwyższych wzniesień w regionie. Jest to sztuczne wzniesienie powstałe z wydobywania żwiru. Góra ma wysokość ok. 250 m. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć z niej oddalony o 30 km Szczecinek.

Turystyka aktywna, konna - Stada Ogierów Skarbu Państwa, prywatne stadniny
Turystyka aktywna, kajakowa, żeglarska, rowerowa

BOBOLICE
Turystyka krajoznawcza –

 • grodzisko słowiańskie pochodzące z pierwszych wieków nasze ery,
 • kościół Wniebowzięcia NMP z końca XVIII w
 • cerkiew prawosławna pw. Wszystkich Świętych z 1902 r. wraz z cmentarzem przykościelnym z XVI, wcześniej budowla była kościołem staroluterańskim,

Turystyka aktywna, piesza

 • obręb Bobolice: z Sępólna Wielkiego w kierunku Gołogóry i dalej do Żydowa;
 • obręb Kurowo - z Mostowa przez "Kamienne Kręgi", Cybulino, Lubowo do Cetunia i na teren Nadleśnictwa Polanów
 • Turystyka aktywna, rowerowa
 • obręb Kurowo: z Mostowa do "Kamiennych Kręgów" i dalej wzdłuż rzeki Radew do oddz. 181, a następnie w kierunku szosy Koszalin – Polanów
 • obręb Bobolice: fragment "Naszyjnika Północy" z Drężna przez Porost, Buszynko, Drzewiany, Górawino i dalej nieczynnym nasypem kolejowym w kierunku Polanowa
 • turystyka aktywna, kajakowa
 • obręb Kurowo na rzece Radew, biorący swój początek powyżej wsi Górawino do Mostowa

POROST
Turystyka krajoznawcza i aktywna: wzgórz, z których roztaczają się ładne widoki na okolicę

SĘPOLNO MAŁE
Turystyka krajoznawcza:

 • kościół z 1986, obok drewniana dzwonnica z XVIII w., słupowa, kryta gontem
 • pomnik przyrody- kilkusetletnia lipa
 • 3 km na północny zachód, w lesie dwa pomnikowe głazy: 8,6 m obwodu, 1,0 m wysokości; 10,2 m obwodu, 1,3 m wysokości


Informacje turystyczną można uzyskać:
Biały Bór - w Punkcie Informacji Turystycznej
Bobolice - Centrum Informacji Turystycznej

formy ochrony przyrody
Buczyna [ rezerwat przyrody ],
Jezioro Głębokie [ rezerwat przyrody ],
Jezioro Kiełpino [ rezerwat przyrody ],
Jezioro Piekiełko [ rezerwat przyrody ],
Jezioro Szare [ rezerwat przyrody ],
131 użytków ekologicznych na terenie gminy Bobolice w Nadleśnictwie Bobolice [ użytek ekologiczny ],
Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń obszaru należy: eutrofizacja zbiorników lobeliowych wywołana dopływem biogenów z zagospodarowania turystycznego jeziora oraz z okolicznych pól; humizacja zbiorników lobeliowych poprzez dostawanie się do jezior związków humusowych z odwadnianych torfowisk; funkcjonowanie starego systemu melioracyjnego, za pomocą którego wciąż odwadnianych jest wiele mokradeł; próby zarybiania, niewłaściwa gospodarka wodno-ściekowa w miejscach wypoczynkowych, szczególnie nad jeziorami Chlewe Wielkie i Pniewo.

Siedliska
jeziora lobeliowe ,
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix),
suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion),
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji ,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
kumak nizinny     [płaz ]
nocek duży     [ssak]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wydra     [ssak]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
elisma wodna,
lipiennik Loesela,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
tel. (0 91) 43 03 753 begin_of_the_skype_highlighting              
(0 91) 43 03 753  end_of_the_skype_highlighting, fax. (0 91) 43 47 932,
mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin, tel. 094 346 24 40, fax. 094 343 51 67, mail: rcit@ko-pomerania.pl, www.it-pomorze.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, ul. Kościuszki 22, 78-400 Szczecinek,

Nadleśnictwo Bobolice, ul. Polanowska 12, 78-430 Bobolice,

ANR w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-500 Szczecin.

Informacja Turystyczna w BIAŁYM BORZE
Tel. (094) 37 39 466; 37 39 120
www.mgokbialybor.pl

Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach
Tel/fax (094) 316 71 55
www.citbobolice.infoGMINY
Bobolice,
Biały Bór,
Szczecinek,