NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Kemy Rymańskie

Powierzchnia : 2644.8 ha
Kod obszaru : PLH320012
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Kompleks lasów, łąk i jezior łączący korytarz ekologiczny doliny Mołstowej z korytarzem Dębosznicy i Błotnicy. Opisywany obszar cechuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu z wyraźnie zaznaczającymi się w krajobrazie wzgórzami kemowymi o deniwelacji do 35 m.. W obniżeniach znajdują się łąki, torfowiska mszarne i lasy bagienne. Wzgórza pokrywają lasy, głównie kwaśne dąbrowy. Można tu także spotkać malowniczo położone śródleśne jeziora, gdzie występują grążele i grzybienie białe.
Obszar charakteryzuje się wysoką różnorodnością przyrodniczą z szatą roślinną o dużym stopniu naturalności. Ważnym elementem krajobrazu są ogromne drzewa (głównie dęby, buki, lipy, graby). 12 z nich przekracza 4 m obwodu (najokazalszy dąb osiąga rozmiar 610 cm), kilkadziesiąt ma ponad 3 m obwodu.
Obszar ten jest także bardzo ważny z punktu widzenia ornitologicznego.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Dojazd drogą krajową numer 6 Koszalin-Goleniów. Jadąc od miejscowości Karlino (ok. 14 km) należy skręcić w prawo na lokalne drogi. Możliwy jest także dojazd autobusem z Karlina, Białogardu. W tym pierwszym znajduje się także stacja PKP. W obu tych miejscowościach znajduje się zróżnicowana baza noclegowa i zaplecze gastronomiczne.
Na północ od Rymania oraz przy jeziorze Kamienica wspaniale zachowane grodziska.

Gmina GOŚCINO
Turystyka krajoznawcza:

  • kościół rzymskokatolicki pw. Andrzeja Boboli w Gościnie
  • pałac rodziny von Braunschweig w Mołtowie
  • pałac rodziny Romelo w Ramlewie

Gmina RYMAŃ
Turystyka krajoznawcza:

  • Rymań-kompleks pałacowo-parkowy z XVIII wieku

Gmina SIEMYŚL
Turystyka krajoznawcza, zabytki:

  • Charzyno - parafialny Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu w Charzynie to typowa dla XIX w.
  • Niemierz- kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z XIV - XVI w.
  • Nieżyn- kamienno-ceglany kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela z XIII, XVII w.
  • Siemyśl- kościół parafialny p.w. św. Stanisława Kostki z 1866 r.
  • Trzynik- kościół filialny p.w. św. Kazimierza z ok. poł. XIX w.
  • Unieradz- filialny kościół p.w. św. Michała Archanioła z XIII-wieczna kamienna budowla o cechach późnoromańskich.
Zagrozenia :

Największym zagrożeniem jest upadek hodowli, a co za tym idzie degradacja użytków zielonych. Duża część została dawniej zmeliorowana, a zaniedbane urządzenia nie spełniają swoich ról, np. nie zatrzymują wody w okresach jej deficytu powodując osuszenie terenu.

Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
kumak nizinny     [płaz ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna \"Dorzecza Parsęty\", ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino, Tel. (94) 311 68 58, fax (94) 311 71 16, mail: lot@parseta.pl, www.lot.parseta.pl
RDLP w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 22;
Nadleśnictwo Gościno, 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji WP 43.GMINY
Gościno,
Rymań,
Siemyśl,