NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Pogórze Przemyskie

Powierzchnia : 65366.3 ha
Kod obszaru : PLB180001
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Obszar ten obejmuje najbardziej wysunięte na zachód fragmenty pogórza Karpat Wschodnich. Są to fragmenty Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego. Pogórze Przemyskie jest najsłabiej zaludnionym i najlepiej zachowanym przyrodniczo fragmentem polskich pogórzy. Minimalna wysokość obszaru to 100 m npm, maksymalna – 616 m npm. Teren ten wyróżnia się naturalnym krajobrazem rusztowego układu grzbietów górskich, poprzecinanych dolinami rzeki Sanu i Wiaru. Wzgórza pokryte są lasami liściastymi - w wyższych partiach dominuje buczyna karpacka, a w niższych przeważają grądy. W dolinach rzecznych występują lasy łęgowe i olszynki karpackie. Pozostałe tereny są uprawiane bądź ugorowane, występują tu też łąki i zbiorowiska roślinności kserotermicznej. Obszar ten stanowi cenną ostoję ptaków - występuje tu co najmniej 29 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, wśród których dość liczne populacje bociana białego, derkacza, dzięcioła czarnego, gąsiorka, muchołówkę białoszyją. Teren ten zasiedlają również ptaki z Polskiej Czerwonej Księgi, takie jak: bączek, dzięcioł białogrzbiety, orlik krzykliwy, orzeł przedni, puchacz, puszczyk uralski.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Ostoja jest położona w województwie podkarpackim. Do Pogórza Przemyskiego można łatwo dotrzeć drogą krajową nr 28 z Przemyśla, Krosna i Sanoku, w kierunku położonych już na terenie ostoi miejscowości Krasiczyn i Bircza.
Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego). Cenne obiekty przyrodnicze obejmuje Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego.
Turystyka krajoznawcza: Warto tu zwiedzić szereg różnorodnych zabytków, w tym o charakterze sakralnym: kościoły zabytkowe w Birczy, Krasiczynie, Rybotyczach i Kalwarii Racławickiej, czy cerkwie w Huwnikach, Olszanach. Wśród zabytków budownictwa typu rezydencyjno-obronnego na szczególną uwagę zasługuje XVI - wieczny zamek w Krasiczynie, zespół pałacowo - parkowy w Birczy oraz pozostałości dworskie w Jaworniku Ruskim i Huwnikach, jak również grodziska z VIII - XII wieku rozmieszczone wzdłuż Sanu i Wiaru.
Turystyka kwalifikowana: Warunki naturalne Pogórza stwarzają doskonałe możliwości uprawiania różnorodnych form turystyki. Najciekawsze twory przyrodnicze, miejsca krajobrazowe i obiekty kulturowe łączą piesze i rowerowe szlaki turystyczne. Można korzystać z kąpieli w czystych rzekach lub wędkować, a szlak wodny od miejscowości Dynów do Przemyśla stwarza dogodne warunki do uprawiania turystyki kajakowej. Natomiast zimą można uprawiać narciarstwo i saneczkarstwo.
W gminach Bircza i Krasiczyn znajdują się ośrodki wypoczynkowe i noclegowe, również można tam skorzystać z oferty agroturystycznej.

formy ochrony przyrody
Brzoza Czarna w Reczpolu [ rezerwat przyrody ],
Krępak [ rezerwat przyrody ],
Przełom Hołubli [ rezerwat przyrody ],
Reberce [ rezerwat przyrody ],
Turnica [ rezerwat przyrody ],
Wilcze [ rezerwat przyrody ],
Park Krajobrazowy Gór Słonnych [ park krajobrazowy ],
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego [ park krajobrazowy ],
Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Największymi zagrożeniami dla Pogórza Przemyskiego są zanieczyszczenia powietrza i wód oraz naturalna sukcesja roślinności na opuszczonych terenach rolniczych i zalesianie terenów otwartych, co może być zgubne dla ptaków zasiedlających te tereny.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bączek     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł białogrzbiety      [ptak ]
dzięcioł białoszyi     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gadożer     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarząbek      [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
łęczak     [ptak ]
muchołówka białoszyja     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
orzeł przedni     [ptak ]
puchacz     [ptak ]
puszczyk uralski     [ptak ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]
rybołów     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 tel 0-17 867 19 83 http://esp.tbd.rzeszow.pl/rdos-rzeszow/index.jsp
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów, www.podkarpackie-turystyka.pl www.podkarpackie.travel.pl
Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk;
Instytut Ochrony Przyrody PAN-Kraków;
UNEP/GRID-Warszawa (GIS data statistics);
WZR woj. podkarpackiego;
Departament Ochrony Przyrody MŚ;
Dyrekcja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w KrośnieGMINY
Ustrzyki Dolne,
Rokietnica,
Roźwienica,
Bircza,
Dubiecko,
Fredropol,
Krasiczyn,
Krzywcza,
Przemyśl,
Żurawica,
Dynów m.,
Dynów,
Przemyśl m.,