NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Poleska Dolina Bugu

Powierzchnia : 8173.3 ha
Kod obszaru : PLH060032
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Propozycje zmian :
W ramach Shadow List 2008 proponowano zwiększenie zasięgu obszaru do 8408,5 ha.
Opis :

Ostoja położona jest we wschodniej Polsce, na Polesiu Zachodnim. Obszar obejmuje 6 odcinków doliny rzeki Bug, między Sławatyczami, a Dubienką. Ostoja przebiega wzdłuż polsko - ukraińskiej granicy. W ostoi znalazła się lewobrzeżna (polska) część doliny. Obszar obejmuje najcenniejsze przyrodniczo i szczególnie atrakcyjne krajoznawczo odcinki doliny środkowego Bugu. Dolina Bugu jest jedną z niewielu dolin dużych rzek europejskich, która zachowała tak naturalny charakter. O jej naturalności świadczą liczne meandry i starorzecza oraz dobrze zachowane siedliska związane z dolinami rzecznymi. W dolinie Bugu znajdują się rozległe łąki ekstensywnie użytkowane, wśród których spotyka się łagodne, piaszczyste wzniesienia z murawami ciepłolubnymi. Obniżenia terenu natomiast porastają płaty łęgów i zarośli wierzbowo-topolowych. Zidentyfikowano tu 6 rodzajów siedlisk cennych dla przyrody europejskiej, które zajmują w sumie 66% obszaru. Największą powierzchnię z nich zajmują łąki użytkowane ekstensywnie (30%) oraz starorzecza (12%). Obszar obejmuje także miejsca bytowania wielu gatunków owadów, płazów i drobnych ssaków, występujących tu w bogatych populacjach. Ogółem stwierdzono tu 26 gatunków zwierząt ważnych dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy. Szczególnie bogata jest tu ornitofauna np. rybitwa białowąsa, rybitwa czarna oraz bardzo rzadka rybitwa zwyczajna. Cała dolina Bugu jest uważana za korytarz ekologiczny o randze europejskiej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Sławatycze:
neorenesansowy Kościół p.w. MB Różańcowej, Cerkiew prawosławna pw. Wniebowstąpienia NMP, w Jabłecznej prawosławny zespół klasztorny z XIX i XX wieku, cerkiew p.w. św. Onufrego, klasztor, dwie drewniane kaplice, miejsce kultu i pielgrzymek, Muzeum Cerkiewne, szlaki turystyczne: tereny nadbużańskie: nadbużański szlak czerwony Hrubieszów-Mężenin, szlak rowerowy nadbużański: Włodawa-Janów Podlaski. Baza noclegowa-gospodarstwa agroturystyczne w Lisznej, Dom Pilegrzyma, Zastronek: usługi hotelarskie, hotel: Agusia.
Dubienka:
Kapliczki przydrożne, Kapliczka w Skryhiczynie, Kapliczka w Kajetanówce, kościół pod wezwaniem św. Trójcy, Ratusz przy ul. 3 Maja, cmentarz wojenny, kopiec Tadeusza Kościuszki
Dubienka: PTTK O/Chełm, Centrum Informacji Turystycznej Chełm
Ostoja przebiega wzdłuż granicy państwowej pomiędzy Polską i Ukrainą, w okolicy Włodawy i Chełma. Niedaleko znajdują się przejścia graniczne w Sławatczach i Dorohusku. Do Chełma i Włodawy można dojechać autobusem PKS z Lublina, Zamościa i Warszawy. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Chełmie, Dorohusku i Włodawie. W Chełmie lub Włodawie jest możliwość noclegu w hotelu. W okolicy funkcjonuje również kilka schronisk młodzieżowych: w Chełmie, Lisznie koło Sławatycz oraz w Woli Uhruskiej. Jest tu również kilka barów i restauracji. Znaną miejscowością letniskową jest Okuninka koło Włodawy położona nad Jeziorem Białym. Znajduje się tu wiele ośrodków wypoczynkowych i kwater prywatnych. Informacje na temat gospodarstw agroturystycznych można uzyskać w Dubienieckim Stowarzyszeniu Agroturystycznym Dubienka nad Bugiem lub w Nadbużańskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym z Woli Uhruskiej. Do głównych atrakcji turystycznych okolic ostoi należą zabytki Chełma: Góra Zamkowa z pozostałościami grodu X wieku oraz udostępnione do zwiedzania podziemia kredowe pod miastem. Warto również zobaczyć cerkwie prawosławne: we Włodawie, Uhrusku, Sosnowicy oraz drewnianą cerkiew unicką w Hannie z XVIII wieku. Warto również wybrać się do Skansenu w Holi, w którym można podziwiać m.in. wiatrak "koźlak", piec garncarski i ule "kołody". W okolicach wytyczonych jest kilka pieszych szlaków turystycznych m.in. szlak "Nadbużański" prowadzący przez Włodawę, Sobibór i Dorohusk. W lipcu we Włodawie odbywa się festiwal - Poleskie Lato z Folklorem, natomiast w październiku warto przyjechać tu na Festiwal Trzech Kultur - Muzyka Sakralna Włodawy. W czerwcu można uczestniczyć w Międzynarodowym Jarmarku Chełmskim "Jak dobrze mieć sąsiadń promujący kulturę "kresów Polski". Dalsze informacje można uzyskać w Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej.

formy ochrony przyrody
Strzelecki Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Polesie Zachodnie [ światowy rezerwat biosfery ],
Zagrozenia :

Zagrożenie stanowią zanieczyszczenie wód Bugu, projekty zalesiania znacznych powierzchni łąk i muraw w dnie doliny, plany zagospodarowania rekreacyjnego starorzeczy w rejonach sąsiadujących z większymi wsiami letniskowymi.

Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
suche, śródlądowe murawy napiaskowe,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bąk     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
dubelt     [ptak ]
dzięcioł białoszyi     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
koza     [ryba ]
kumak nizinny     [płaz ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
ortolan     [ptak ]
piskorz     [ryba ]
przeplatka aurinia     [bezkręgowiec ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
wydra     [ssak]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
starodub łąkowy,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Zarząd Zespołu Zamojskich Parków Krajobrazowych w Zamościu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin
tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48,
e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
fax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312
http://www.lublin.rdos.gov.pl

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Informacja Turystyczna w Chełmie
http://www.itchelm.pl/

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6
tel. 507 324 323, 600 970 932
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, http://ow_chelm.pttk.plGMINY
,
Sławatycze,
Hanna,
Wola Uhruska,
Ruda-Huta,
Dorohusk,
Dubienka,
Horodło,