NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka

Powierzchnia : 1423.3 ha
Kod obszaru : PLH080007
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka obejmuje kompleks lasów liściastych z dużym udziałem starodrzewi, stanowiący wyspę pośród krajobrazu Borów Dolnośląskich, z płatami kwaśnych dąbrów, wilgotnych borów, łęgów oraz łąk trzęślicowych, wilgotnych łąk ze stanowiskami pełnika, wawrzynka wilczełyko, widłaka jałowcowatego Obszar ten jest kresowym stanowiskiem żyznej buczyny sudeckiej. Jeden z nielicznych w Polsce fragmentów buczyny, gdzie starodrzew ma powyżej 160 lat i zachowane są naturalne mechanizmy funkcjonowania ekosystemu. W strukturze leśnej dominują bory sosnowe uzupełniane skupiskami buczyny i grądu. Występuje tu 6 typów dobrze zachowanych siedlisk, w którym żyje wiele cennych gatunków zwierząt i roślin. Jest to jedno z trzech stanowisk popielicy w zachodniej Polsce i jedna w tym rejonie ostoja cietrzewia. Region biogeograficznie kontynentalny obejmuje tereny rezerwatu przyrody Buczyna Szprotawska, w części obejmuje teren Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, co stanowi 46.3 % ostoi. Osobliwością przyrodniczą jest rosiczka okrągłolistna, powszechnie występująca na tym obszarze. Obszar stanowi jeden z największych terenów wrzosowisk. Tereny obfitują w bogactwo flory i fauny charakterystycznej dla nizinnych, zabagnionych obszarów Europy środkowo-wschodniej. Można spotkać borsuka, gronostaja lub wydrę. W trawach i wrzosach można spotkać traszkę grzebieniastą, padalca zwyczajnego lub chrząszcza jelonka rogacza. Występuje tu również orlik bielik, bocian czarny lub czapla siwa. Jest również ostoja dla muchołówki małej, dzięcioła zielonosiwego oraz sóweczki. Stwierdzono tu występowanie czterech gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Na terenie obszaru znajduje się rzeka Bóbr oraz Szprotawa. Najwyższym wzniesieniem jest Wzgórze Chocianowskie 191 m n.p.m., zajęte przez bory sosnowe rosnące na wydmach.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka leży w obrębie Borów na terenie gminy Gromadka. Powierzchnia w województwie dolnośląskim zajmuje 749 ha, a całość z województwem lubelskim 1587 ha. Obszar zajmuje 46% województwa dolnośląskiego i 54% województwa lubuskiego. Istnieje dogodny dojazd PKP do Gromadki z Wrocławia. Dojazd indywidualny prowadzi drogą numer 12 z Leszna pod Poznaniem lub drogą numer E65 z Zielonej Góry i następnie należy skręcić do drogi numer 12 do Przemkowa, którędy droga prowadzi do Gromadki. Przez południową część gminy Gromadka przebiega autostrada A4, w północnej części linii kolejowej Wrocław-Żagoń-Gubinek-Niemcy. Ostoja znajduje się około 80 km od przejścia granicznego z Niemcami. Głównym ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym jest Gromadka. Prawdziwym bogactwem turystycznym są lasy, które zajmują 60% powierzchni gminy. Istnieją tu liczne pomniki przyrody objęte ochroną prawną. Jednym z bardziej imponujących okazów drzewostanu jest 350-letni dąb Ewy usytuowany na obszarze wsi Modła. Atrakcje turystyczną stanowi również Przemkowski Park Krajobrazowy. Gmina Gromadka to atrakcyjny teren dla wędkarzy. Na terenie gminy znajduje się kilka urokliwych stawów obfitujących w karpie, płocie i okonie. Obok walorów przyrodniczych na wyróżnienie zasługują zabytki kultury materialnej, a w szczególności barokowe mieszczańskie kamieniczki położone w centrum Przemkowa- zespół zamkowy z jego ruinami i dawnymi oficynami dworskimi oraz budynkami gospodarczymi, dwa kościoły z XVIII wieku oraz liczne stare zabudowania we wsi gminy Przemków. Ze względu na krajobraz naturalny, może stanowić alternatywny rejon wypoczynkowy dla Zagłębia Miedziowego. Na uwagę zasługuje gospodarstwo agroturystyczne "Amazonkń w Ostaszowie koło Przemkowa. Na miejscu prowadzona jest nauka jazdy konnej, a zimą organizowane są kuligi. W Przemkowie odbywają się cykliczne wojewódzkie dni ochrony środowiska zawsze w pierwszym tygodniu czerwca. Na terenie gminy wytyczone są liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne. Do najciekawszych szlaków należy zaliczyć szlak po rezerwacie przygotowany do prowadzenia edukacji ekologicznej. Można na nim obserwować różnorodność środowisk wodno-błotnych, jak też rzadkie ptaki związane z tym środowiskiem. Inny szlak turystyczny prowadzi przez różne typy zbiorowisk leśnych. Na terenie tego szlaku znajduje się Dąb "Chrobry". Do imprez cyklicznych należą Dni Przemkowa, Dolnośląskie Święto Wina i Miodu, Święto Wesołego Karpia, Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto Pieczonego Barana, Majówka z ptakami w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Informację turystyczną można zdobyć w Zielonogórskim Centrum informacji i Promocji Turystyki w Zielonej Górze.

Zagrozenia :

Zagrożeniem na tym obszarze jest zanieczyszczenie powietrza, wycinanie starych drzewostanów oraz kłusownictwo, sąsiedztwo autostrady.

Siedliska
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bielik     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
jelonek rogacz     [bezkręgowiec ]
kumak nizinny     [płaz ]
lelek     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
sóweczka     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
włochatka     [ptak ]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Organizacja Turystyczna
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław
Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92
dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wrocław

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Wrocław

Lasy w Zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona GóraGMINY
,
Szprotawa,
Gromadka,