NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie

Powierzchnia : 6771 ha
Kod obszaru : PLH080008
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obszar obejmuje najlepiej zachowany fragment krajobrazu morenowego Pojezierza Lubuskiego. Charakteryzuje się dużymi deniwelacjami terenu i stromymi zboczami. W obniżeniach znajdują się liczne jeziora z otaczającymi je torfowiskami. Występuje tu wiele źródeł. Około 90% powierzchni zajmują lasy, zdominowane przez bory sosnowe. Wśród nich znajdują się rozległe fragmenty lasów bukowych i dąbrów.
Występuje tu co najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 1 gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) i gatunki prawnie chronione w Polsce. Gniazduje powyżej 1% populacji krajowej puchacza; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują także: gąsiorek, zimorodek i lerka.
W obszarze występują charakterystyczne dla regionu różne odmiany lasów bukowych, jeziora mezotroficzne oraz torfowiska wysokie i przejściowe, a także stabilne populacje gatunków związanych z tymi siedliskami. Występuje tu łącznie 10 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących ok. 52% powierzchni ostoi oraz 9 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy (w tym 7 gatunków związanych z wodami).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Świebodzin – Słubice do miejscowości Pożrzadło, skąd drogami lokalnymi na północny zachód w stronę Sulęcina lub na północny wschód w stronę Łagowa.
Turystyka ekologiczna: atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze związane z lasami, jeziorami i urozmaiconym krajobrazem.
Turystyka kwalifikowana: piesza, wodniacka, myślistwo, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W Łagowie można zwiedzić zamek Joannitów z XIV wieku i wziąć udział w licznych imprezach np. w festiwalu filmowym.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Łagowie, Sulęcinie oraz gospodarstw agroturystycznych.

formy ochrony przyrody
Łagowski Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Buczyna Łagowska [ rezerwat przyrody ],
Nad Jeziorem Trześniowskim [ rezerwat przyrody ],
Pawski Ług [ rezerwat przyrody ],
Obszar Chronionego Krajobrazu IX województwa lubuskiego [ obszar chronionego krajobrazu ],
Obszar Chronionego Krajobrazu XIV województwa lubuskiego [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • usuwanie martwych i obumierających drzew,
  • zanieczyszczenie wód, melioracje odwadniające,
  • kłusownictwo,
  • silna presja turystyczna,
  • kopalnie odkrywkowe w pobliżu obszaru.
Siedliska
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
jelonek rogacz     [bezkręgowiec ]
kania ruda      [ptak ]
koza     [ryba ]
kumak nizinny     [płaz ]
lerka     [ptak ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
muchołówka mała      [ptak ]
nocek duży     [ssak]
piskorz     [ryba ]
puchacz     [ptak ]
różanka     [ryba ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wydra     [ssak]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl,
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eua,
Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia,
ZO PAN, Gdańsk.GMINY
,
Sulęcin,
Bledzew,
Łagów,
Torzym,