NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bieńkowo

Powierzchnia : 122.7 ha
Kod obszaru : PLH280009
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obszar obejmuje kompleks torfowisk, wilgotnych lasów i łąk, położonych na terenie depresyjnym. Jest on otoczony niskimi wzgórzami morenowymi. Środkowa część jest pokryta zabagnionymi, mokrymi lub wilgotnymi zbiorowiskami leśnymi (Vaccinio uliginosi-Pinetum, Ribeso nigri-Alnetum, Betuletum pubescentis). Wewnątrz kompleksu leśnego są rozrzucone niewielkie torfowiska. Lasy otoczone są pasem mokrych łąk. Większośc z nich jest nieużytkowana. Obiekt jest chroniony jako użytek ekologiczny. Stosunkowo dobrze zachowane ekosystemy o wysokim poziomie różnorodności biologicznej. Stwierdzono tu 5 typów siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ok. 90% powierzchni obszaru np. bory i lasy bagienne, czy torfowiska przejściowe i trzęsawiska.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar jest położony ok. 15 km od granicy z Rosją (obwód kaliningradzki). Do Pieniężna można dojechać koleją i dalej dojazd indywidualny drogą nr 510 z Pieniężna ku północnemu wschodowi do Lelkowa, a następnie drogami lokalnymi, ok. 5 km na zachód do wsi Krzekony i na północ do Bieńkowa. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Obszar jest chroniony jako użytek ekologiczny. Turyści mogą korzystać z noclegów w Braniewie, przy okazji zwiedzić gotycką wieżę bramną - pozostałość murów obronnych i resztki zamku biskupów warmińskich.

Zagrozenia :

Główne zagrożenie dla torfowisk stwarza obecność rowów melioracyjnych, odwadniających torfowisko. Dodatkowym, potencjalnym zagrożeniem jest nielegalna eksploatacja torfu, której próby były obserwowane w ostatnich latach. Biologiczną różnorodność obniża także obecność w obszarze, płatów opuszczonych, nieużytkowanych łąk, na których postępuje proces sukcesji.

Siedliska
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji ,
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn;
tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405;
e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; www.olsztyn.rdos.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej;
ul.Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn ,
tel.: 089/ 535-35-66 , fax: 089/ 535-35-66

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki;
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1,
tel.: (0-89) 521 94 50; fax.: (0-89) 521 94 59; e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna,
ul. Staromiejska 1, Olsztyn,
tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566,
e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl

Urząd Gminy Lelkowo

Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

RDLP Olsztyn, Nadleśnictwo Zaporowo

Oddział PTTK w Elblagu.


GMINY
,
Lelkowo,