NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Budwity

Powierzchnia : 450.9 ha
Kod obszaru : PLH280010
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obszar zajmuje ponad 450 ha leży na wysokości 114 -120 m npm. Obejmuje eksploatowane, kopułowe torfowisko wysokie typu bałtyckiego (atlantyckie), z doskonale zachowanymi płatami lasów i borów bagiennych. Jego wielkość stanowi o unikatowym charakterze tego torfowiska - w Polsce do dziś zachowało się zaledwie kilka takich obiektów. Obszar jest szczególnie ważny dla zachowania największej polskiej populacji maliny moroszki i występujących tu 2 gatunków roślin ginących oraz 2 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Stwierdzono tu także występowanie 4 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Dojazd koleją do stacji Małdyty, a następnie 4 km drogą nr 7 na północ i potem, nie przekraczając Kanału Elbląskiego, na wschód drogą lokalną do Budwit. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Obszar obejmuje rezerwat przyrody "Zielony Mechacz" (95,39 ha 1962). Turyści mogą korzystać z noclegów w Małdytach w hotelu lub w gospodarstwach agroturystycznych zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym.
Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Staromiejskiej 1 w Olsztynie. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.warmia-mazury-rot.pl, a w razie szczegółowych pytań skontaktować się drogą mailową: wcit@warmia.mazury.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Szczytnie (LOT Powiatu Szczycieńskiego), Nidzicy (LOT Powiatu Nidzickiego), Mrągowie (LOT „Ziemia Mrągowska”), Morągu (LOT „Kraina nie odkrytych tajemnic”), Iławie (LOT Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy), Ostródzie (Zachodniomazurska LOT w Ostródzie), Lidzbarku Warmińskim (Stowarzyszenie „Dom Warmiński”), Mikołajkach (LOT Mikołajki).
Można również skontaktować się z jedną z lokalnych grup działania: Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w gminie Biskupiec, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIDER w EGO" (Ełk), Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Stowarzyszenie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (Dobre Miasto), Fundacja Lokalna Grupa Działania partnerstwo dla Warmii (Pieniężno, Pakosze), Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" (Łukta), Związek Stowarzyszeń "Brama Mazurskiej Krainy" (Nidzica).

Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem dla obszaru jest eksploatacja torfu oraz melioracje z głębokim rowem "Fiugajk". Wydobywanie torfu powoduje osuszanie torfowiska co skutkuje zmianami zbiorowisk leśnych i torfowiskowych.

Siedliska
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji ,
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bielik     [ptak ]
wydra     [ssak]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; www.olsztyn.rdos.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul.Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn , tel.: (089) 535-35-66, fax: (089) 535-35-66

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko ? Mazurskiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (0-89) 521 94 50; fax.: (0-89) 521 94 59; e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Urząd Gminy Małdyty

WSR w Olsztynie

Oddział Ziemi Elbląskiej PTTK w ElbląguGMINY
,
Małdyty,