NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bagna Nietlickie

Powierzchnia : 4080.8 ha
Kod obszaru : PLB280001
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Ostoja obejmuje duże torfowisko niskie, powstałe w wyniku osuszenia jeziora Wąż. Jest ono poprzecinane siecią rowów melioracyjnych, a porastają ją trzcinowiska, turzycowiska i zarośla wierzbowe. Teren jest otoczony olsami, brzezinami bagiennymi, szuwarami i łąkami kośnymi. Przez jego teren przepływa rzeka Wężówka. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej. Stwierdzono w niej 17 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 2 gatunki rzadkich ptaków migrujących nie wymienionych w tej dyrektywie. Ponadto 7 gatunków ptaków występujących w ostoi, znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej populacji: rybitwy czarnej, kropiatki i zielonki. W wysokich zagęszczeniach występuje tu również wodniczka i cietrzew. Teren ostoi jest jesiennym zlotowiskiem żurawi. Pojawia się tu od 2 tys. do 5 tys. ptaków, co stanowi ponad 6% populacji szlaku wędrówkowego.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

W rejon ostoi można dotrzeć własnym środkiem transportu bądź komunikacją kolejowa lub autobusową kursującą na trasie Pisz - Orzysz. W okolicach obszaru przebiega znakowany szlak turystyczny "Po Szwajcarii Orzyskiej". W promieniu kilkudziesięciu kilometrów od ostoi znajduje się kilkadziesiąt jezior. Nad niektórymi wyznaczono miejsca biwakowania. W nieodległym Ogródku pod Orzyszem można zwiedzić Muzeum Michała Kajki. W rejonie Cierzpięt zachowały się schrony bojowe. Najbliższa ekspozycja przyrodnicza znajduje się w Piszu. Najbliższy punkt informacji turystycznej znajduje się w Orzyszu. Istnieje niewielka możliwość wyboru noclegu: w prywatnych pensjonatach w Orzyszu lub gospodarstwie agroturystycznym w Nowych Gutach. Podobna sytuacja dotyczy gastronomii, która jest dostępna przede wszystkim w Orzyszu.

formy ochrony przyrody
Obszar Chronionego Krajobrazu II województwa warmińsko-mazurskiego [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Do najważniejszych zalicza się wycinanie trzciny, wypalanie traw, polowania i zanikanie rolnictwa i koszenia traw. Ponadto zagrożeniem może stać się intensyfikacja wydobycia kredy jeziornej, którą wydobywa się tu obecnie na niewielką skalę.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bąk     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
cietrzew (podgatunek kontynentalny)     [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł białogrzbiety      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
wodniczka     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::
Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn;
tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405;
e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej;
ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn ,
tel.: (089) 53 53 566 , fax: (089) 53 53 566

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki;
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1,
tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566; e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna,
ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl


GMINY
Miłki,
Orzysz,