NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Torfowisko Rzecińskie

Powierzchnia : 236.4 ha
Kod obszaru : PLH300019
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Ostoja położona jest w zachodniej części Wielkopolski, na Pojezierzu Międzychodzko -Sierakowskim, w południowej części Puszczy Noteckiej. Obszar położony jest w obniżeniu między wydmami Puszczy Noteckiej, w obrębie międzyrzecza Warty i Noteci i zawiera w swoich granicach Jezioro Rzecińskie wraz z przyległym, rozległym torfowiskiem przejściowym, łąkami, szuwarami i zaroślami łozowymi.
Obszar ten jest cenny z powodu bogatej mozaiki ekosystemów , a w nich wielu gatunków chronionych i rzadkich. Torfowisko ma także duże znaczenie dla ochrony torfowisk przejściowych zagrożonych ekosystemów w tej części Polski.
Fauna ostoi nie jest dokładnie zbadana. Wiadomo, że w okolicach Rzecina znajdują się zimowiska nietoperzy. Najważniejsze walory przyrodnicze reprezentuje centralna część obszaru - zarastające Jezioro Rzecińskie wraz z przyległymi zbiorowiskami torfowiskowymi, szuwarowymi i zaroślowymi. Najcenniejsza część torfowiska, zróżnicowana troficznie i florystycznie, z udziałem niezwykle rzadkich gatunków mszaków o charakterze reliktowym, przylega szerokim pasem do jeziora od zachodu i południowego zachodu. Tam także odnaleziono dobrze wykształcone płaty zespołu Menyantho trifoliati-Sphagnetum teretis, reprezentującego roślinność typową dla mszystokrzewinkowej formacji subarktycznej tundry Skandynawii. W Polsce zbiorowisko to podawano dotąd tylko z nielicznych stanowisk na Pojezierzu Kaszubskim.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Dojazd samochodem drogą numer 149. Ostoja znajduje się niedaleko Wronek leżących w odległości 60 km na północny - zachód od Poznania. Do Wronek można dojechać komunikacją PKS z Poznania i Zielonej Góry. Znajduje się tam również stacja PKP. Ostoja znajduje się około 7 km na północny - zachód od wymienionej miejscowości. Jest tam dość zróżnicowana baza noclegowa: hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, a wszystko z zapleczem gastronomicznym.

Gmina WRONKI
Turystyka krajoznawcza, zabytki:

 • Kościół parafialny p.w. św. Krzyża i św. Mikołaja z XVI wieku w Biezdrowie
 • Park krajobrazowy założonym w XVIII w.- pałac z lat 1874-1876 w Nowej Wsi
 • Kościół filialny pw. św. Trójcy, wzniesiony w 1785 roku w Wartosławiu
 • Kościół parafialny pw. św. Katarzyny z 1298 roku we Wronkach
 • Kościół klasztorny oo. Franciszkanów sięga z początków 1279 r. we Wronkach
 • Wielki kompleks więzienny, którego budowę ukończono w 1894 roku. Więzienie wronieckie wybudowano na wzór najnowocześniejszego wówczas więzienia w USA.
 • Pałac neorenesansowy z 1855 r w Wróblewie
 • Neogotycka kaplica z 1885 r. , przed którą są ustawione kamienne rzeźby Matki Boskiej Niepokalanej i św. Wawrzyńca, obie z 1785 r. w Wróblewie

Turystyka aktywna:
Na terenie gminy znajdują się liczne szlaki rowerowe i piesze.

Zagrozenia :

Jako główne zagrożenia dla obszaru należy wymienić:

 • udrożnienie istniejących rowów melioracyjnych
 • rozwój infrastruktury i mieszkalnictwa w sąsiedztwie obszaru
 • ekspansja obcych gatunków np. trzciny Phragmites australis.
Siedliska
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* ,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bocian biały      [ptak ]
żuraw     [ptak ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
lipiennik Loesela,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Wojewódzki Konserwator Przyrody, Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
Zespół PK Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Tel (095) 711 53 38, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Tel. (061) 831 11 77.GMINY
,
Wronki,