NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Jezioro Lubie i Dolina Drawy

Powierzchnia : 13240.9 ha
Kod obszaru : PLH320023
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Propozycje zmian :
Proponowana przez Ministerstwo Środowiska zmiana zasięgu obszaru (zwiększenie do 14288,8 ha) i zmiana kodu obszaru na: PLH32_26.
Opis :

Obszar obejmuje jedno z największych jezior Pojezierza Drawskiego (powierzchnia1439 ha, głębokość 46 m),przez które przepływa rzeka Drawa. W granicach obszaru mieści się też odcinek doliny Drawy i Starej Drawy, utytułowany poniżej jeziora, wraz z otaczającymi łąkami i lasami. Dolna granica znajduje się przy jeziorze Grażyna koło Drawna. W granicach obszaru zawierają się także: fragment doliny Studzienicy, z bardzo dobrze rozwiniętymi zjawiskami źródliskowymi oraz najlepiej w regionie wykształconymi fragmentami grądów, a także fragmenty Puszczy Drawskiej z rozproszonymi torfowiskami mszarnymi i jeziorkami dystroficznymi z płem mszalnym (jez. Okoń). Jezioro Lubie należy do typu jezioro sielawowych, z podwodnymi łąkami ramieniowymi oraz reliktową fauną wodnych bezkręgowców. Jeziora otaczają cenne kwaśne buczyny. Do bardzo ważnych obiektów należy projektowany rezerwat źródliskowy "Lubieszewo" na zboczu wzniesień morenowych nad jeziorem. Dolina Drawy znajdująca się w opisywanym obszarze jest żłobiona w piaskach sandrowych, porośniętych lasami Puszczy Drawskiej. Brzegi rzeki są urozmaicają przełomy i mielizny. Rosną tu szuwary, a na linii rzeki znajduje się kilka eutroficznych jezior: Dębno Wielkie, Dębno Małe, Strunowo. Teren ten jest niezamieszkały - poligon wojskowy, jednak tylko na niewielkich fragmentach rzeka i jej dolina wchodzi w skład obiektów taktycznych. Do rzeki przylega szeroka strefa ochronna, izolująca od obszarów, gdzie odbywają się ćwiczenia wojskowe. Przy Starej Drawie zachowały się stare drzewostany buczyn i dąbrów. W pobliżu doliny występują też jeziorka z twardą wodą otoczone szuwarami kłociowymi (jez. Za Dywizją, Marglowe, Borowo). Poniżej Prostyni rzeka płynie przez duże torfowisko niskie, podścielone bardzo grubą warstwą gytii. W dolinie znajdują się cenne łąki z groszkiem błotny i ostoja derkacza. Ujście Drawy do Jez. Grażyna to płytka delta z kompleksem szuwarów i roślinności wodnej.
Obszar ten to skupienie cennych siedlisk przyrodniczych, w tym 20 typów z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Obszary te SA ważne także dlatego, że jest tu jedno z kilku stanowisk reliktowej fauny bezkręgowców wodnych. Jezioro Lubie jest miejscem życia dwóch, bardzo rzadkich gatunków skorupiaków, uważanych za relikty polodowcowe: Mysis relicta i Pallasea quadrispinosa. Dla pierwszego z nich jest to jedno z czterech stanowisk istniejących aktualnie w Polsce.
Obszar stanowi część ważnego korytarza ekologicznego Doliny Drawy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Na terenie ostoi znajdują się dwie główne miejscowości: Drawsko Pomorskie (północna część) i Drawno (południowa część).
Do opisywanego obszaru dojazd jest bardzo dogodny. Drogą nr 20 do Drawska Pomorskiego lub drogą nr 10 do Kalisza Pomorskiego, a stamtąd droga 175 do Drawna.
W Choszcznie, Drawsku Pom. i Kaliszu Pom. znajdują się stacje PKP. Poza tym kursują tu także autobusy PKS, którymi można dojechac z wymienionych miejscowości do Drawna.
Baza noclegowa wraz z zapleczem gastronomicznym jest zróżnicowana i obszerna. Oprócz hoteli, pensjonatów, pól namiotowych, ośrodków wczasowych w głównych ośrodkach turystycznych, są także gospodarstwa agroturystyczne.

DRAWNO
Turystyka krajoznawcza:

 • teren Starego Miasta z 1. poł. XIV wieku- zachowany układ urbanistyczny z rynkiem pośrodku i wąskimi uliczkami, przy których stoją domy z XVIII i XIX wieku. Na podwórkach niektórych domów np. przy ul. Ogrodowej czy Kościuszki znajdują się źródełka wód artezyjskich, zdatnych do picia.
 • kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy gotycki z XV wieku, wewnątrz znajduje się zabytkowy ołtarz z 1696 roku, oraz barokowe ambona i chrzcielnica. Kościół wieńczy ryglowa wieża wybudowana w 1800 roku.
 • ruina zamku Wedlów z XIV – XV wieku,
 • spichrz', z 3 ćw. XIX wieku.

Turystyka aktywna, piesza:

 • Stare Osieczno - Podszkle – Głusko
 • Głusko - Moczele – Zatom
 • Zatom - Barnimie – Drawno
 • Zatom - Jaźwiny - Nowa Korytnica
 • Nowa Korytnica - Krępa Krajeńsk
 • Nowa Korytnica - Dominikowo – Drawno
 • Drawno - Rościn – Prostynia
 • Dookoła jezior drawieńskich

Turystyka aktywna, kajakowa:

 • Prostynia - Drawno, odcinek łatwy
 • Drawno - biwak „Barnimie”, odcinek trudny
 • Biwak „Barnimie” - biwak „Bogdanka”, odcinek trudny
 • Biwak „Bogdanka” - biwak „Sitnica”, odcinek dość łatwy
 • Biwak „Sitnica” - biwak „Pstrąg”, odcinek łatwy
 • Biwak „Pstrąg” - biwak „Kamienna”, odcinek łatwy
 • Biwak „Kamienna” - Stare Osieczno, odcinek bardzo łatwy

Turystyka aktywna, rowerowa:

 • Droga Radęcińska (Drawno — Zatom — Radęcin — Lipinka)
 • Droga Głuska (Bogdanka — Głusko — Stare Osieczno)
 • Droga Solna (Zółwino — Drawno — Zatom — Moczcie — Stare Osieczno)
 • Droga Marchijska (Brzeziny — Drawno — Kalisz Pomorski)

Turystyka aktywna, konna:
Rancho „Rodeo”

DRAWSKO POMORSKIE
Turystyka krajoznawcza:

 • śródmieście miasta
 • kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego z XIV / XV i XIX wieku,
 • pozostałości murów obronnych z XIV wieku,
 • starostwo z 1907 - 1909,
 • ratusz z k. XVIII wieku, dom z ok. 1800 r
 • magazyn soli szachulcowy z ok. 1700 r. i lat 30. XX wieku,
 • dom z 1906 r.,
 • dom murowano - szachulcowy z 1. ćw. XIX wieku,
 • dom szachulcowy z XVIII / XIX wieku,
 • zabudowa gospodarcza.

Turystyka aktywna, piesza-szlaki:

 • Szlak I Warszawskiej Dywizji Kawalerii (Drawsko Pomorskie- Iłowiec)
 • Szlak Jezior Drawskich (Gudowo – Ostrowice – Gudowo)
 • Ścieżka Przyrodnicza: Karwice - Leśniczówka Dzikowo

Turystyka aktywna, rowerowa- szlaki:

 • Wokół Jeziora Lubie (Drawsko Pomorskie – Karwice - Drawsko Pomorskie)
 • Wzgórza Moreny Czołowej (Drawsko Pomorskie – Tęczyn- Drawsko Pomorskie)
 • Parki Krajobrazowe (Drawsko Pomorskie – Ińsko)
 • Rzeka Brzeźnicka Węgorza – Wodospady (Drawsko Pomorskie – Brzeźniak - Drawsko Pomorskie)

Turystyka aktywna, kajakowa-szlaki:

 • Drawa (im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły)
 • Kokna - prawy dopływ Drawy

UWAGA: Turystyka ta jest niezalecana z powodu zagrożeń jakie stanowi dla siedlisk!

Turystyka aktywna, konna:

 • Szlak Konny Pojezierze Drawskie (Łobz –Biały Bór)
formy ochrony przyrody
Choszczno-Drawsko [ obszar chronionego krajobrazu ],
Pojezierze Drawskie [ obszar chronionego krajobrazu ],
Drawieński Park Narodowy [ park narodowy ],
Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem jest działalność rekreacyjna działalność człowieka, czyli turystyka kajakowa i rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora.

Siedliska
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea,
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis,
zalewane muliste brzegi rzek,
suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion),
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* ,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
głowacz białopłetwy     [ryba ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
minóg rzeczny     [ryba ]
puchacz     [ptak ]
różanka     [ryba ]
rybołów     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
włochatka     [ptak ]
wydra     [ssak]
zimorodek     [ptak ]
żółw błotny     [gad ]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753 begin_of_the_skype_highlighting              (0 91) 43 03 753      end_of_the_skype_highlighting, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego, Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, Tel. (94) 367 29 82, fax (94) 367 11 70, mail: lot.pd@op.pl, www.zlocieniec.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna \"Czaplinek\", Rynek 1, 78-550 Czaplinek, Tel. (94) 375 47 90, mail: lot@czaplinek.pl, www.czaplinek.pl
Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, tel.: (095) 768 20 51, fax: (095) 768 25 10, mail: dpn@dpn.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
Nadleśnictwo Drawno
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie

Punkt Informacji Turystycznej Drawieńskiego Parku Narodowego DRAWNO
Tel. (095) 768 23 95
www.dpn.pl

Centrum Informacji Turystycznej w \"Spichlerzu\" DRAWNO
tel:0-95-768-21-99; 0-95-783-03-30
www.drawno.pl

Informacja Turystyczna w DRAWSKU POMORSKIM
Tel.(094)363-25-03
www.drawsko.plGMINY
,
Ińsko,
Drawsko Pomorskie,
Złocieniec,
Kalisz Pomorski,
Mirosławiec,
Drawno,