NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bagno Wizna

Powierzchnia : 14471 ha
Kod obszaru : PLB200005
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Propozycje zmian :
Organizacje pozarządowe proponowały większy obszar: 15.700,0 ha
Opis :

Obszar ostoi obejmuje duże, zmeliorowane torfowisko niskie (70% obszaru) rozwinięte pomiędzy różnej wielkości wyniesieniami o gruntach mineralnych. Północną część ostoi zajmuje dolina Narwi - jedna z niewielu naturalnych dolin dużych rzek nizinnych. Zachodnia część torfowiska jest rokrocznie zalewana i wykształciły się tu turzycowiska, wschodnią część, bez zalewów, porastają trawy z domieszką turzyc i ziołorośli.
Ostoja obejmuje duże torfowisko niskie o nazwie Bagno Wizna. Stanowi ono czwartą, najbardziej na południe wysuniętą część Kotliny Biebrzańskiej. Od Bagien Biebrzańskich oddziela je stożek napływowy rzeki Narwi. Od północnego zachodu ostoja sąsiaduje z Wysoczyzną Kolneńską, a od południa i wschodu z Wysoczyzną Wysokomazowiecką.
Bagno Wizna stanowi rozległe, szerokie na 10 km, płaskie i w większości silnie zatorfione obniżenie terenu, którego północnymi obrzeżami płynie Narew.
Hydrologicznie Bagno Wizna dzieli się na dwie części: madową dolinę Narwi, kształtowaną przez rzeczne wody zalewowe i drugą część torfowiskową, która została ukształtowana w warunkach silnego podsiąkania wód podziemnych napływających do kotliny z otaczających ją wysoczyzn.
Torfowiska niskie zajmują ok.70% powierzchni ostoi. Zostały w całości zmeliorowane w latach 60-tych ubiegłego wieku na potrzeby rolnictwa. Zachodnia jej część jest regularnie zalewana wodami rzecznymi. Dominują tu zbiorowiska turzycowe, a na obrzeżach występują zbiorowiska wysokich ziołorośli. Torfowiska niezalewane są porośnięte głównie trawami, lokalnie z większą domieszką turzyc i ziołorośli.
Większość otwartych środowisk Bagna Wizna jest użytkowana rolniczo. W dolinie madowej i na torfowisku są to łąki kośne i pastwiska, a na mineralnych wyniesieniach -pola uprawne. Dominują w nich drzewostany olszowe i brzozowe w średnich klasach wieku.
Osadnictwo wewnątrz Bagna Wizna jest słabo rozwinięte.
Większa część obszaru jest użytkowana rolniczo (łąki i pastwiska zajmują 90% powierzchni, a pola uprawne - 1% ostoi). 1% zajmują lasy (olszyny, brzeziny, sosniny, dębiny). Występuje tu 37 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Do obszaru najlepiej dojechać PKS do Łomży, a następnie drogą nr 64 19 km na wschód do Wizny i dalej drogami lokalnymi. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują głównie jego walory przyrodnicze. Ostoja leży w obszarze funkcjonalnym zwanym "Zielone Płuca Polski", w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i Narwiańskiego Parku Narodowego. Walory kulturowe. W Wiźnie, największej miejscowości na terenie ostoi można zwiedzić odrestaurowany w 1658 r. późnogotycki Kościół św. Jana Chrzciciela, dzwonnicę barokową z drugiej połowy XVII wieku i wczesnośredniowieczne grodzisko zwane Zamczyskiem, Górą Zamkową lub Górą Bony (w pobliżu pierwotnej przeprawy istniał zamek). Nieopodal ujścia Biebrzy do Narwi, na wyniesionej skarpie, na lewym brzegu Narwi (2 km od Wizny) można obejrzeć pozostałości grodu i zamku książęcego. W późniejszych czasach przeprawy przez Narew i Biebrzę broniła linia umocnień składająca się z 6 ciężkich gazoszczelnych schronów żelbetowych oraz 6 małych schronów bojowych na szerokości ok. 9 km. Poza tym jest to wymarzony teren dla wędkarzy, którzy mogą łowić w czystej wodzie rzek Narwi i Biebrzy i "zbieraczy: runa leśnego (grzyby i jagody). Corocznie (24-25.06) w Wiźnie organizowana jest impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym - "Noc świętojańskń z konkursem na najdłuższy warkocz. Turyści mogą korzystać z noclegów w ośrodkach wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych. W Wiźnie działa Biebrzańsko-Narwiańskie Towarzystwo Agroturystyczne "Łoś".

Zagrozenia :

Podstawowym zagrożeniem dla obszaru jest obniżanie poziomu wód gruntowych, intensyfikacja gospodarki rolnej bez jej dostosowania do wymagań ptaków i nadmierna penetracja turystyczna (ludzie i zwierzęta domowe).
Ponadto: wylewanie ścieków i składowanie odpadów organicznych, wypalanie roślinności, sadzenie monokultur drzew, lokalizowanie napowietrznych linii energetycznych i urządzeń towarzyszących.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
batalion      [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dubelt     [ptak ]
dzierzba czarnoczelna     [ptak ]
dzięcioł białogrzbiety      [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gadożer     [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
mewa mała     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
puchacz     [ptak ]
rybitwa białoczelna     [ptak ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
sowa błotna     [ptak ]
szablodziób     [ptak ]
świergotek polny     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
wodniczka     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, http://www.rdos.eu, e-mail: biuro@rdos.eu, fax: (085) 74 06 982, tel.: (085) 74 06 981 wew. 10, (085) 74 03 380 wew. 10

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Malmeda 6, Białymstok, tel.: (85) 732 68 31, fax.: (85) 732 68 31, e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl, strona internetowa: http://www.podlaskie.pl

Urząd Gminy Wizna;

Oddział PTTK w Łomży.GMINY
,
Wizna,
Rutki,