NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Ostoja Rogalińska

Powierzchnia : 21763.1 ha
Kod obszaru : PLB300017
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Obszar położony jest na lewym brzegu Warty, na Nizinie Wielkopolskiej.
Jego część północną stanowi powierzchnia Wielkopolskiego Parku Narodowego, położonego na Pojezierzu Wielkopolskim. Jest to krajobraz polodowcowy, o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu. Znajduje się tutaj 12 jezior - głównie eutroficznych, moreny czołowe (najwyższa 132 m n.p.m. jest Osowa Góra), część najdłuższego w Polsce ozu Bukowo-Mosińskiego oraz wydmy, rynny i głazy narzutowe. Większą część powierzchni ostoi pokrywają drzewostany sosnowe z domieszką dębu, świerka, brzozy, grabu i lipy. W sąsiedztwie jezior i rzek, na terenach wilgotnych, występują łęgi wiązowo-jesionowe; tereny bagienne zajmują lasy z olszą czarną, a zarośla łozowe tworzy wierzba i kruszyna. W okolicy Jez. Wielkomiejskiego znajduje się cenny kompleks łąkowo-torfowiskowy na kredzie jeziornej z roślinnością kalcyfilną.
Część południowa obszaru leży w granicach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, na obu brzegach
Warty, na terenie Kotliny Śremskiej. Znajduje się tu fragment doliny Warty z licznymi starorzeczami.
Osobliwością jest grupa ponad 1000 dębów o obwodach od 2 do 9,5 m; najstarsze kilkusetletnie (w tym 3 okazy liczące ponad 500 lat każdy - w parku w Rogalinie).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Do ostoi najlepiej dojechać od Poznania drogą 430 w kierunku miejscowości Mosina lub kierując się inną drogą lokalną w stronę interesującego nas fragmentu ostoi. Zarówno do Poznania jak i Puszczykowa lub Mosiny można dojechać pociągiem. Miasta te oferują także bogatą sieć połączeń autobusowych. Baza noclegowa i gastronomiczna jest także ogromnie zróżnicowana. Znajdują się na terenie ostoi lub w bezpośrednim sąsiedztwie liczne hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje itd.

MOSINA
Turystyka krajoznawcza, zabytki:

 • kościół pw. św. Mikołaja zbudowany w 1953-1954 na fundamentach wcześniejszego
 • galeria miejska i izba muzealna w budynku dawnej synagogi
 • średniowieczny rynek w kształcie czworoboku
 • zabudowa miejska z XIX w.
 • synagoga z około 1876 roku

PUSZCZYKOWO
Turystyka krajoznawcza:

 • dom murowany z dużą drewnianą werandą
 • pałacyk myśliwski z początku XX w.
 • willa z początku XX w. z dachem mansardowym i balkonem wspartym na 4 kolumnach
 • dom o konstrukcji szachulcowej z gołębnikiem w kształcie baszty
 • duża drewniana altana z kopułą z ok. 1900 roku
 • budynki mające charakter dworków z początku XX w.
 • domy murowano-szachulcowe
 • dworzec kolejowy z początku XX wieku
 • pensjonat " Rusałka" z przełomu XIX / XX wieku
 • Muzeum Arkadego Fiedlera - zlokalizowane w jego pracowni literackiej (ul. Słowackiego), z ekspozycją książek i pamiątek po pisarzu oraz wspaniałych trofeów z wypraw do różnych zakątków świata
 • replika Santa Marii (w skali 1:1) statku Krzysztofa Kolumba w muzeum Arkadego Fiedlera
formy ochrony przyrody
Rogaliński Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Goździk Siny w Grzybnie [ rezerwat przyrody ],
Wielkopolski Park Narodowy [ park narodowy ],
Krajkowo [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń należą:

 • bezpośrednie sąsiedztwo Poznania i jego przemysłu
 • presja turystyczna i rekreacyjna
 • dobre warunki wiatrowe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
 • zmiana stosunków wodnych
 • zanieczyszczenie wód,
 • zasypywanie starorzeczy,
 • wycinanie lasów łęgowych.
 • zalesianie łąk, pastwisk oraz torfowisk i bagien,
 • niepoprawna gospodarka leśna
 • błędnie prowadzona gospodarka odpadami
Siedliska
wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi,
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
zalewane muliste brzegi rzek,
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*,
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
łąki selemicowe (Cnidion dubii) ,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji ,
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* ,
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
batalion      [ptak ]
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
boleń     [ryba ]
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
gęś białoczelna     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
jelonek rogacz     [bezkręgowiec ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
koza     [ryba ]
kozioróg dębosz     [bezkręgowiec ]
kropiatka     [ptak ]
lerka     [ptak ]
mopek     [ssak]
muchołówka mała      [ptak ]
nocek duży     [ssak]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
piskorz     [ryba ]
pływak szerokobrzegi     [bezkręgowiec ]
poczwarówka zwężona     [bezkręgowiec ]
różanka     [ryba ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
skójka gruboskorupowa     [bezkręgowiec ]
świergotek polny     [ptak ]
trzepla zielona     [bezkręgowiec ]
trzmielojad     [ptak ]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
sasanka otwarta ,
starodub łąkowy,

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wojewódzki Konserwator Przyrody
Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego w Mosinie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Tel. (061) 831 11 77.GMINY
Dopiewo,
Stęszew,
,
Komorniki,
Puszczykowo,
Luboń,
Mosina,
Kórnik,
Brodnica,
Śrem,
Czempiń,
Książ Wielkopolski,
Zaniemyśl,