NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bory Dolnośląskie

Powierzchnia : 172093.4 ha
Kod obszaru : PLB020005
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych. Obszar położony jest głównie na Nizinie Śląsko-Łużyckiej, południowa jego część wkracza w niewielkim stopniu na teren Pogórza Izerskiego. Bory leżą w dorzeczu Odry, a główną rzeką regionu jest Bóbr, do którego uchodzą Kwisa, Czerna Wielka i Czerna Mała. Zachodnia część obszaru znajduje się w zlewni Nysy Łużyckiej. Dominują tu ubogie, piaszczyste siedliska borowe. Drzewostan budują bory sosnowe z ubogim runem, które budują głównie wrzosy i borówki. W piętrze podszytu występują jedynie żarnowiec i jałowiec. Dominującym gatunkiem jest sosna z domieszką dębów, brzozy, buka oraz jodły i świerka. Na żyźniejszych siedliskach występują płaty borów mieszanych i fragmenty lasów liściastych: buczyn i grądów. W okolicy Węglińca znajdują się kompleksy stawów rybnych - Stawy Parowskie. Urozmaiceniem terenu są stanowiska kosodrzewiny na torfowiskach oraz rozległe wrzosowiska i brzeziny w rejonie Świętoszowa, a na zagłębieniach fragmenty olsów. W ostoi stwierdzono występowanie 19 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 9 gatunków ptaków zostało umieszczonych na liście ptaków zagrożonych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Bory są najważniejszą w południowo-zachodniej części Polski ostoją bielika, cietrzewia i głuszca. Na obszarze stwierdzono występowanie jednej z największych liczebnie populacji włochatki i sóweczki spośród wszystkich ostoi ptaków w Polsce. Ta znaczna liczebność włochatki i sóweczki to występowanie 80 par lęgowych. Wiele fragmentów obszaru Bory Dolnośląskie chronionych jest w formie rezerwatów oraz uznanych zostało za specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Ostoja Bory Dolnośląskie leży w pobliżu granicy z Niemcami z głównym ośrodkiem turystycznym w Szprotawie. Do Szprotawy można dojechać z Bolesławca. Dojazd zbiorowy PKP odbywa się do Żagania lub Bolesławca. Przez tereny gminy Pieńsk przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa nr 4 Zgorzelec-Wrocław, droga wojewódzka nr 351 Zgorzelec - Zielona Góra, droga wojewódzka nr 353 (łącząca drogę krajową nr 4 z drogą nr 351), linia kolejowa Drezno (Niemcy) - Wrocław. Będąc na terenie ostoi warto zobaczyć muzeum ziemi Szprotawskiej zlokalizowane w zabytkowej bramie Żagańskiej. Schrony lotnicze przy Dolnośląskich Zakładach Odlewniczych. Zwiedzić należy też cmentarz Żydowski w Puszczykowie oraz staw turkusowy koło Mołomic. Zobaczyć można również jedną z niewielu zachowanych w Polsce wież rycerskich w Witkowie z freskami z XV wieku ukazujące ślub szlachecki. Warto też obejrzeć wiadukt Hitlera na rzece Bóbr pomiędzy wsiami Lesznem Górnym a Kozłowem. Wiadukt powstał w latach 1937/38 za rządów Hitlera, stanowiąc połączenie komunikacyjne z poligonem świętokrzyskim. Organizowane są w Borach obozy survivalu dla dzieci i młodzieży organizowane przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Obrony Kraju. Na obszarze ostoi można przenocować w hotelu Martpol lub w motelu "Dworek" lub zatrzymać się w gospodarstwie agroturystycznym w Przemkowie. Dzięki dużej liczbie rzek na terenie ostoi jest też dużo ryb. Najbardziej atrakcyjne tereny dla wędkarzy to rzeka Bóbr i Szpotawa. Bliższe informacje można uzyskać w Punkcie Informacji Turystycznej w Bolesławcu.

formy ochrony przyrody
Torfowisko pod Węglińcem [ rezerwat przyrody ],
Żurawie Bagno [ rezerwat przyrody ],
Buczyna Szprotawska [ rezerwat przyrody ],
Torfowisko Borówki [ rezerwat przyrody ],
Wrzosiec koło Piasecznej [ rezerwat przyrody ],
Czarne Stawy [ rezerwat przyrody ],
Buczyna Piotrowicka [ rezerwat przyrody ],
Łuk Mużakowa [ park krajobrazowy ],
Przemkowski Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
XXIX województwa lubuskiego [ obszar chronionego krajobrazu ],
XXXII województwa lubuskiego [ obszar chronionego krajobrazu ],
Dolina Czarnej Wody [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Zagrożeniem dla obszaru jest intensyfikacja gospodarki stawowej, zmniejszenie ilości wody w stawach. Inne możliwe zagrożenia to:
- wyrąb starodrzewu i drzew dziuplastych, usuwanie martwego drewna z lasu, stosowanie zrębów zupełnych,
- penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe oraz zabijanie ptaków nierozpoznanych może również prowadzić do niekorzystnych zmian w chronionych populacjach ptaków,
- zalesianie łąk, pastwisk, torfowisk oraz bagien.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
cietrzew (podgatunek kontynentalny)     [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
głuszec     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
muchołówka białoszyja     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
puchacz     [ptak ]
sóweczka     [ptak ]
świergotek polny     [ptak ]
wilk*     [ssak]
włochatka     [ptak ]
wydra     [ssak]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Organizacja Turystyczna
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław
Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92
dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Urząd miasta i gminy SzprotawaGMINY
,
Małomice,
Żagań,
Iłowa,
Przewóz,
Wymiarki,
Osiecznica,
Szprotawa,
Niegosławice,
Przemków,
Radwanice,
Gozdnica,
Węgliniec,
Bolesławiec,
Chocianów,
Gromadka,
Pieńsk,
Nowogrodziec,
Chojnów,