NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Beskid Niski

Powierzchnia : 151966.6 ha
Kod obszaru : PLB180002
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Beskid Niski rozciąga się na długości 100 km od doliny Osławy i Osławicy na wschodzie po dolinę Kamienicy i Kotlinę Sądecką na zachodzie. W Beskidzie Niskim mają źródła liczne rzeki (Biała, Ropa, Wisłoka, Wisłok i Jasiołka). Na Ropie utworzono zbiornik zaporowy Klimkówka zmieniający radykalnie środowisko doliny tej rzeki. Roślinność ma charakter przejściowy między Beskidami Wschodnimi i Zachodnimi. Ostoje porastają lasy cechujące się wysokim stopniem naturalności. Przeważają grądy z brzozą lub olszą, olszyna karpacka, olszyna bagienna, łęgi oraz bory jodłowe i jodłowo-świerkowe. Regiel dolny to wyższe partie wzniesień, gdzie znajduje się żyzna buczyna karpacka oraz bory jodłowe i jodłowo-świerkowe. W dolinach rzek i potoków utrzymuje się olszyna górska i zbiorowiska łąkowe oraz torfowiskowe. We florze występują gatunki endemiczne i reliktowe. Na obszarze ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 37 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 18 gatunków ptaków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako ptaki zagrożone. Beskid Niski charakteryzuje się największą w Polsce liczebnością orlika krzykliwego i puszczyka uralskiego. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi orła przedniego, bociana czarnego, dzięcioła zielonosiwego, białogrzbietego, białoszyjego i trójpalczastego oraz muchołówki małej. Stwierdzono tu też znaczną liczebność derkacza. Do powyższego wykazu dodać należy rzadkie gatunki bezkręgowców: z motyli niepylak mnemozyna i paż żeglarz, z chrząszczy jelonek rogacz i nadobnica alpejska.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Do Beskidu Niskiego można dojechać PKP do Gorlic lub Sanoka a następnie dojechać PKS oraz komunikacją prywatną. Dobry dojazd indywidualny umożliwia droga numer E371 do Dukli z Rzeszowa. Beskid Niski jest miejscem obfitego występowania wód mineralnych, dających możliwość rozwoju uzdrowisk Krynicy Górskiej i Wysowej. Jest to bardzo atrakcyjny obszar dla turystyki pieszej, rowerowej i do sportów zimowych. Utworzonych zostało 12 wyciągów narciarskich m.in. w Gorlicach, a trasy narciarskie nadają się bardzo dobrze dla początkujących narciarzy. Obszar posiada bardzo ciekawą bazę gospodarstw agroturystycznych oraz pól biwakowych, nastawioną głównie na wycieczki szkolne i turystów pieszych. Istnieją tutaj pozostałości po dawnej ludności Beskidu Niskiego - Łemkach. Tworzyli tu znani twórcy łemkowscy m.in. Nikifor w Krynicy Górskiej. Z imprez cyklicznych odbywa się raz w roku zjazd młodzieży łemkowskiej w Zdyni pod nazwą "Łemkowska Watrń. Na całym obszarze Beskidów Niskich istnieją pamiątkowe cmentarze z okresu I wojny światowej. Na terenie Beskidu Niskiego znajduje się wiele cerkwi prawosławnych i grekokatolickich budowanych przez Łemków na tych terenach już od XVI wieku. Warto odwiedzić chociażby cerkiew grekokatolicką w Bartnym i Gładyszowie. W całym Beskidzie Niskim jest wiele szlaków turystycznych. Ciekawe trasy prowadzą z Dukli np. trasa dydaktyczna "W przełomie Jesiołki" lub ścieżka przyrodnicza na Cyrgową. Warto też zwiedzić najwyższe pasmo Ostrego Wierchu (938 m n.p.m.) koło Wysowej. Atrakcję dla młodzieży stanowi stadnina koni huculskich w Gładyszowie, a także największe uzdrowisko w Polsce - Krynica Górska, gdzie można się napić wody zdrojowej w Pijalni Wód Mineralnych. Pod koniec wakacji w Krynicy odbywa się festiwal arii i pieśni im. Jana Kiepury. Bliższe informacje turystyczne można uzyskać m.in. w Sanocko-Bieszczadzkim Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku.

formy ochrony przyrody
Magurski Park Narodowy [ park narodowy ],
Cisy w Nowej Wsi [ rezerwat przyrody ],
Igiełki [ rezerwat przyrody ],
Kornuty [ rezerwat przyrody ],
Modrzyna [ rezerwat przyrody ],
Przełom Jasiołki [ rezerwat przyrody ],
Rezerwat tysiąclecia na Cergowej Górze [ rezerwat przyrody ],
Wadernik [ rezerwat przyrody ],
Źródliska Jasiołki [ rezerwat przyrody ],
Kamień nad Jaśliskami [ rezerwat przyrody ],
Jaśliski [ park krajobrazowy ],
Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Beskidu Niskiego [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Zagrożenie stanowi wyrąb drzewostanów, polowania, kłusownictwo, zalesienia terenów otwartych oraz zanieczyszczenia powietrza poza terenem ostoi powodujące zamieranie drzewostanów.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł białogrzbiety      [ptak ]
dzięcioł białoszyi     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł trójpalczasty      [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gadożer     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
głowacz białopłetwy     [ryba ]
jarząbek      [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kraska     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
łęczak     [ptak ]
muchołówka białoszyja     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
nadobnica alpejska     [bezkręgowiec ]
niedźwiedź brunatny *     [ssak]
orlik krzykliwy      [ptak ]
orzeł przedni     [ptak ]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
poczwarówka zwężona     [bezkręgowiec ]
podróżniczek      [ptak ]
puchacz     [ptak ]
puszczyk uralski     [ptak ]
różanka     [ryba ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
rybołów     [ptak ]
ryś     [ssak]
sokół wędrowny     [ptak ]
sóweczka     [ptak ]
wilk*     [ssak]
włochatka     [ptak ]
wydra     [ssak]
zagłębek bruzdkowany     [bezkręgowiec ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
posiada następujące siedziby:
- 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31,
- 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9,
- 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3
Sekretariat:
ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków,
012 619 81 20 begin_of_the_skype_highlighting              012 619 81 20      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              012 619 81 20      end_of_the_skype_highlighting,
012 619 81 21,
fax 012 619 81 22
adres do korespondencji:
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
Strona internetowa RDOŚ:
http://krakow.rdos.gov.pl
e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl

Małopolska Organizacja Turystyczna
ul. Św. Krzyża 14
31-028 Kraków
(do korespondencji)
ul. Westerplatte 15
31-033 Kraków
(siedziba)
Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36
Fax.: (12) 421 16 04
biuro@mot.krakow.pl
www.mot.krakow.pl

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

Urząd Gminy w DukliGMINY
,
Ropa,
Gorlice,
Sękowa,
Lipinki,
Dębowiec,
Osiek Jasielski,
Nowy Żmigród,
Nawojowa,
Kamionka Wielka,
Łabowa,
Grybów,
Krynica-Zdrój,
Uście Gorlickie,
Dukla,
Krempna,
Iwonicz-Zdrój,
Rymanów,
Zarszyn,
Bukowsko,
Jaśliska,
Komańcza,