NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Łąki Ciebłowickie

Powierzchnia : 502 ha
Kod obszaru : PLH10_20
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar zlokalizowany jest w dolinie Pilicy. Cechuje się on charakterystyczną struktury zbiorowisk roślinnych związanych z doliną rzeki, która w tym miejscu swobodnie meandruje i regularnie wylewa. Obszar jest miejscem występowania 8 cennych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w tym starorzeczy i eutroficznych zbiorników wodnych, wydm śródlądowych, ziołorośli i świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie. Ważną cechą ostoi są liczne strefy graniczenia i przenikania się wymienionych i pozostałych siedlisk.
Tereny zasilane przez wylewy Pilicy są miejscem występowania takich „wodnych” gatunków jak traszka grzebieniasta, kumak nizinny, wydra oraz bóbr europejski. Z listy ptaków w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej na terenie obszaru bytuje 15 gatunków, m.in.: bąk, bączek, derkacz, kropiatka, błotniak łąkowy, błotniak stawowy czy zimorodek.
Obszar leży na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony jest na południowym brzegu Pilicy, w gminach Lubochnia i Tomaszów Mazowiecki. Komunikacyjnie znajduje się w samym centrum Polski. Przez Tomaszów Mazowiecki przebiega międzynarodowa droga E-67 łącząca Warszawę poprzez Wrocław z Pragą, droga krajowa 48 (Tomaszów – Radom), droga wojewódzka 713 (Łódź – Opoczno) i linie kolejowe: Koluszki – Skarżysko-Kamienna i Koluszki – Radom.
Tereny Spalskiego Parku Krajobrazowego przyciągają turystów swoimi walorami przyrodniczymi oraz wypoczynkowymi. Można tu znaleźć liczne pensjonaty, ośrodki i gospodarstwa agroturystyczne. W Spale działa Centralny Ośrodek Sportu będący ośrodkiem przygotowań olimpijskich. Region może się także poszczycić interesującymi zabytkami:

  • Pałac Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim – zbudowany w 1812 r. przez hrabiego Antoniego Ostrowskiego w stylu klasycystycznym o charakterze romantycznym z przeznaczeniem na letnią rezydencję.
  • kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Będkowie – zbudowany w 1462 r.
  • kościół p. w. św. Idziego w Inowłodzu – z końca XI w., romański kościół obronny. Jedna z najstarszych świątyń w Polsce.
  • kościół p. w. Św. Anny i klasztor OO. Franciszkanów w Smardzewicach – barokowy, wzniesiony w latach 1683-1699

Ciekawostką jest Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach oraz Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie. Przez dolinę Pilicy wytyczono wiele szlaków turystycznych i rowerowych, m.in. m.in. malowniczy Szlak Rzeki Pilicy. W czerwcu w Tomaszowie odbywa się corocznie impreza promująca miasto - Festiwal „A może byśmy tak... do Tomaszowa”. Dalszych informacji udziela Wydział Informacji Turystycznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zagrozenia :

Główne zagrożenia to: obniżanie poziomu wód gruntowych, modyfikowanie prądów rzecznych, użyźnianie wód, intensyfikacja upraw i stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, a także zarówno hodowla zwierząt, jak i zaniechanie pasterstwa, wypalanie traw, gospodarka leśna, zmiana sposobu zagospodarowania - głównie rozbudowa miast, odpady, ścieki, uciążliwości komunikacyjne, Zbyt intensywna penetracja turystyczna terenu , kłusownictwo, w tym kolekcjonowanie szczególnych gatunków, jak również zagrożenia ze strony zwierząt domowych.

Siedliska
wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi,
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
różanka     [ryba ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wydra     [ssak]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
sierpowiec błyszczący,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35, fax. (0 42) 664 21 66

Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, www.spala.pl, msloniewski@obp.com.pl, tel/fax: (0 44) 710 05 11GMINY
Tomaszów Mazowiecki,
Tomaszów Mazowiecki m.,
Lubochnia,