NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bagienna Dolina Drwęcy

Powierzchnia : 3366 ha
Kod obszaru : PLB040002
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Obszar Bagienna Dolina Drwęcy położony jest w obrębie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i obejmuje fragment doliny środkowej Drwęcy, na odcinku pomiędzy przecinającą dolinę drogą prowadzącą z Jajkowa do Głęboczka, a miastem Brodnica. W obrębie obszaru znajduje się także obniżenie rozciągające się pomiędzy rzekami Brynicą i Samionką oraz jezioro Sopień. Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej, ważną dla migrujących ptaków wodnych i wodno-błotnych, jest również żerowiskiem ptaków drapieżnych gniazdujących w okolicznych lasach. Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy stwierdzono występowanie aż 43 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, są to m.in.: bąk, derkacz, rybitwa czarna i stosunkowo rzadkie na tym obszarze - kureczka zielonka, żuraw i kania ruda. Występuje tu również 10 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II dyrektywy Siedliskowej, min. wydra i bóbr. Bogata jest też ichtiofauna, z rzadkimi i zagrożonymi gatunkami. Przeważającymi siedliskami są bagna i łąki stanowiące 41 % pow. obszaru. Roślinność jest silnie zróżnicowana, charakterystyczna dla naturalnych dolin rzecznych. Oprócz łąk, występują tu turzycowiska, trzcinowiska, a także niewielkie laski i zarośla wierzbowe. Lasy łęgowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - siedliska chronione w Uniii Europejskiej - zajmują one łącznie 14% powierzchni doliny objętej obszarem . Dodatkowo teren ten pocięty jest systemem rowów oraz licznymi starorzeczami. Koryto rzeki ma charakter naturalny, rzeka silnie meandruje, wczesną wiosną na ogół wylewa, tworząc rozległe rozlewiska.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Na miejsce najlepiej dojechać pociągiem z Bydgoszczy do Brodnicy. Wszystkie trzy miejscowości, które okalają Dolinę Drwęcy czyli Brodnica, Brozie i Grężawy oferują ośrodki agroturystyczne, wczasowe i hotele oraz bazę gastronomiczną. Najciekawsza spośród nich to Brodnica, w której zachowały się zabytkowe kamienice, pozostałości murów obronnych, kościół farny pod wezwaniem św. Katarzyny oraz kościół filialny pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski. Wart uwagi jest zamek krzyżacki w Brodnicy oraz Pałac Anny Wazówny z XVI wieku, w którym mieści się teraz Muzeum Regionalne i Biblioteka Miejska. W Brodnicy informacji turystycznej udzieli nam biuro turystyczne i ośrodek PTTK, który znajduje się obecnie w zabytkowej Wieży Bramy Mazurskiej z XIV wieku.

formy ochrony przyrody
Rzeka Drwęca [ rezerwat przyrody ],
Górznieńsko-Lidzbarski [ park krajobrazowy ],
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Istnieje potencjalne zagrożenie osuszeniem terenu, niekorzystny wpływ może mieć również zabudowa brzegów rzeki i przebudowa koryta; istotne negatywne znaczenie ma również zanik tradycyjnej gospodarki pastwiskowo-łąkarskiej.
Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Na obszarze będą prowadzone działania zapewniające swobodny spływ wód oraz lodu. Zakłada się, że przy wykonywaniu powyższych zadań zachowana zostanie dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000.

Ciekawe inicjatywy
opis :
,
Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bąk     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
derkacz     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
mopek     [ssak]
nocek duży     [ssak]
orlik krzykliwy      [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
wydra     [ssak]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz (do korespondencji)
Urząd Marszałkowski w Toruniu (siedziba)
Pl. Teatralny 2, 97-100 Toruń
Tel.: (52) 376 70 19, Fax.: (52) 376 70 19
biuro@k-pot.pl, www.k-pot.plGMINY
Brodnica,
Brodnica m.,
Brzozie,
Bartniczka,
,