NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Biała Lądecka

Powierzchnia : 73.1 ha
Kod obszaru : PLH020035
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Propozycje zmian :
W ramach Shadow List proponowano większy obszar - 152,1 ha.
Opis :

Obszar leży na wysokości 380 - 520 npm i obejmuje 16,7 km odcinek doliny rzeki Białej Lądeckiej, od Goszowa (km 33) do ujścia potoku Konradka w Trzebieszowicach.
Obszar charakteryzuje mozaika roślinności: od ziołorośli (w tym podgórskie lepiężnikowe) i ekstensywnie użytkowanych łąk kośnych (siedliska łąkowe i zaroślowe – 8% powierzchni ostoi) po łęgi wierzbowo-olchowe – 4%. Siedliska rolnicze zajmują 68% obszaru, a tereny w różnym stopniu przekształcone i zurbanizowane (miasta, wsie, drogi, śmietniska, kopalnie, tereny przemysłowe) - 20%.
Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej zajmują około 95% powierzchni obszaru, w tym cenne „podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników”. W dolinie występuje jedno z czterech stanowisk włosienicznika pędzelkowatego w Polsce. W wodach Białej Lądeckiej żyje jedna z najliczniejszych w południowo-zachodniej Polsce populacji głowacza białopłetwego z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej oraz głowacza pręgopłetwego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar leży pomiędzy Goszowem a Trzebieszowicami i jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Wrocław – Kłodzko - Stronie Ślaskie do miejscowości Goszów. W granicach obszaru droga prowadzi dnem doliny Białej Lądeckiej. Do obszaru można dojechać również koleją linii Kłodzko - Stronie Ślaskie do stacji Trzebieszowice lub następnych.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem nad malowniczą, niewielką rzeką górską.
Turystyka kwalifikowana: górska rowerowa, piesza, konna, wędkarstwo.
Turystyka krajoznawcza: Miejscowości położone w dolinie Białej Lądeckiej to bardzo malownicze miasteczka śląskie z unikalnymi zabytkami kultury regionu. W Kłodzku można zwiedzić kościół parafialny z XIV wieku, kolegium jezuickie z XVII wieku i twierdzę z muzeum.
Turystyka uzdrowiskowa: Stronie Ślaskie i Lądek Zdrój to bardzo znane, stare uzdrowiska.
Turyści korzystają z bazy hotelowej, pensjonatów i ośrodków sanatoryjnych w Stroniu Ślaskim i Lądku Zdroju oraz usług gospodarstw agroturystycznych.

formy ochrony przyrody
Śnieżnicki Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • zanieczyszczenie wody,
  • eutrofizacja.

Inne istotne czynniki to:

  • zmiana stosunków hydrologicznych w zlewni,
  • regulacja
  • zaśmiecanie koryta rzecznego
  • wędkarstwo
  • zabudowa
  • szlaki piesze, szlaki rowerowe
  • komunikacja
  • hałas.
Siedliska
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
głowacz białopłetwy     [ryba ]
trzmielojad     [ptak ]
wydra     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, www.dot.org.pl ,
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, http://www.lot.sudety.info.pl/,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 50-363 Wrocław pl. Grunwaldzki 24,
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.GMINY
Lądek-Zdrój,
Stronie Śląskie,