NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Aleje Pojezierza Iławskiego

Powierzchnia : 377.2 ha
Kod obszaru : PLH28_26
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar położony na wysokości od 96 do 110m npm obejmuje kompleks alei dębowych na Pojezierzu Iławskim, zwłaszcza w okolicach Szymbarka i Kamieńca. Wiek niektórych drzew w alejach osiąga 300 lat. Jest to jedna z większych ostoi pachnicy dębowej w Polsce i znaczące zgrupowanie innych chrząszczy żywiących się martwym drewnem.
W alejach występują także rzadkie bezkręgowce: tryk lipowiec, ciołek matowy, Drapetes mordelloides, sprężyk rdzawy, Acritus minutus, bierka lipowa, Allecula rhenana, Amphotis marginata, Hymenorus doublieri, Nossidium pilosellum, Ovalisia rutilans, Platydema violaceum, Protoetia lugubris, szczerolotek pstry, naśliwiec, Trinodes hirtus.
W Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej został wymieniony występujący tu gatunek chrząszcza: pachnicy dębowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony w gminie Iława. Można tam dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną lub koleją linii Iława – Prabuty do stacji Ząbrowo, a następnie drogą lokalna 3 km do Szymbarku – miasta leżącego przy drodze nr 521.
Dojazd koleją do Iławy: krzyżują się tu główne szlaki: Warszawa-Gdańsk, Toruń-Olsztyn, Gdańsk-Olsztyn, Olsztyn-Poznań.
Aby dostać się do Gardzienia należy z Szymbarku udać się na południowy wschód 6 km drogą nr 521 do Szczerkowa i drogą lokalną do Gardzienia około 3 km na północny wschód.
Baza noclegowa: hotele w Iławie, gospodarstwa agroturystyczne w mniejszych miejscowościach. Baza gastronomiczna jest dobrze rozwinięta, szczególnie w Iławie.
Teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Znajduje się tutaj otulina Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego (25279,0 ha). Wartości przyrodnicze i kulturowe opisywanego obszaru bardzo ściśle się ze sobą wiążą. Cenne aleje przydrożne związane są ze starymi traktami. Pomnikiem przyrody jest sosnowa Aleja Napoleona w Szymbarku. Tu również aleje łączą ruiny największego zamku województwa warmińsko-mazurskiego z 12 basztami (biskupów pomezańskich) otoczonego parkiem z okolicznymi majątkami ziemskimi. W Kamieńcu również z dzisiejszych ruin barokowego pałacu von Finckensteinów, otoczonych przez zdziczały park (pierwotnie w stylu francuskim), do okolicznych majątków ziemskich prowadzą cenne przydrożne aleje lipowe. W Gardzieniu kilkusetletnie aleje lipowo-dębowe chronione są jako pomnik przyrody.
Obszar Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego stanowi zaplecze turystyki pieszej i żeglarskiej oraz wypoczynku wśród lasów. Miasto Iława jest ośrodkiem sportów wodnych i bazą wypadową dla żeglarzy. Historia miasta sięga 1305 roku. Można tu zobaczyć wczesnośredniowieczne grodzisko położonego na wyspie Wielka Żuława, a także znakomicie zachowane mury miejskie i wiele kamienic w stylu neogotyckim. Miasto, posiada stadion a także nowoczesną halę sportowo widowiskową, przyciąga także miłośników różnych gatunków muzycznych np. w połowie sierpnia, w miejskim amfiteatrze odbywa się międzynarodowy festiwal jazzu tradycyjnego ZŁOTA TARKA.
Na terenie gminy znajduje się 5 parków wpisanych do rejestru zabytków. Najwartościowsze z nich znajdują się w Szymbarku i Gardzieniu. Inne warte obejrzenia w Rudzienicach, Stanowie i Tynwałdzie.
Obszar gminy ma doskonałe warunki do wypoczynku w lesie i nad wodą (bardzo liczne jeziora: 75 na obszarze gminy, w tym Jeziorak, najdłuższe Jezioro w Polsce: 27,5 km)
Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Staromiejskiej 1 w Olsztynie. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.warmia-mazury-rot.pl, a w razie szczegółowych pytań skontaktować się drogą mailową: wcit@warmia.mazury.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Szczytnie (LOT Powiatu Szczycieńskiego), Nidzicy (LOT Powiatu Nidzickiego), Mrągowie (LOT „Ziemia Mrągowska”), Morągu (LOT „Kraina nie odkrytych tajemnic”), Iławie (LOT Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy), Ostródzie (Zachodniomazurska LOT w Ostródzie), Lidzbarku Warmińskim (Stowarzyszenie „Dom Warmiński”), Mikołajkach (LOT Mikołajki).
Można również skontaktować się z jedną z lokalnych grup działania: Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w gminie Biskupiec, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIDER w EGO" (Ełk), Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Stowarzyszenie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (Dobre Miasto), Fundacja Lokalna Grupa Działania partnerstwo dla Warmii (Pieniężno, Pakosze), Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" (Łukta), Związek Stowarzyszeń "Brama Mazurskiej Krainy" (Nidzica).

Zagrozenia :

Najważniejsze zagrożenia występujące na obszarze to wycinka drzew, w szczególności w przypadku modernizacji dróg. Inne zagrożenia to intensyfikacja rolnictwa oraz zwiększona presja turystyczna i osadnicza.

Siedliska
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn , tel.: (089) 53 53 566, fax: (089) 53 53 566

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566; e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;

Urząd Gminy Iława;

RDLP, Nadleśnictwo Iława;

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego;

Oddział PTTK w Iławie;

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz;

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody \"Salamandra\"GMINY
Susz,
Iława,