NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Wielki Łęg Obrzański

Powierzchnia : 23431.1 ha
Kod obszaru : PLB300004
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Obszar obejmuje najszerszą część doliny środkowej Obry. Rzeka płynie tutaj trzema korytami, które przecinają teren ostoi ze wschodu na zachód. Dolina jest pocięta siecią kanałów i rowów. Teren pokryty jest mozaiką łąk, bagien, lasów zalewowych, potorfi oraz lasów mieszanych porastających piaski polodowcowych wyniesień. Ogółem lasy zajmują 21% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe - 54%, siedliska rolnicze - 25%. Z wyjątkiem obszarów zabagnionych, teren jest intensywnie uprawiany, głównie w formie użytków zielonych. Występuje tu 6 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Habitatowej. Miejscami bardzo dobrze zachowały się łęgi jesionowo-olszowe - starodrzew z licznymi pomnikowymi okazami jesionów i dębów szypułkowych oraz rozległe połacie łąk, zarówno ekstensywnie użytkowane, jak i zarastające. Spotyka się tu także cenne rośliny chronione.
Obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Występuje tu co najmniej 17 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: błotniak zbożowy, kania czarna i kania ruda, bocian biały oraz pustułka.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Wielki Łęg Obrzański położony jest między drogą nr 308 łączącą Kościan z Grodziskiem Wielkopolskim i nr 322 łączącą Wolsztyn z Wschową. W centralnej części ostoję przecina droga nr 312 łącząca Rakoniewice, Wielichowo i Śmigiel. Do każdej z tych miejscowości dojedziemy komunikacją PKS. Pomijając Wielichowo i Śmigiel do pozostałych dojedziemy też koleją. Bazę gastronomiczno-hotelarską znajdziemy w Kościanie, Grodzisku Wielkopolskim, Wolsztynie, Wschowej, Śmigielu i Rakoniewicach. Możliwość zorganizowania konferencji z możliwością indywidualnej aranżacji sal. Turyści mogą korzystać z nowoczesnego Centrum Odnowy Biologicznej czy też bowlingu. W Grodzisku warto zobaczyć kościół poewangelicki, kościół farny, ratusz, eklektyczną kamienicę, kościół pobernardyński, kościół pod wezwaniem Świętego Ducha, dworek przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Półwiejskiej. W Rakoniewicach można zwiedzić kościół ewangelicki, neoromański pałac, kopię wozu Drzymały, Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa. W Wielichowie ciekawa jest drewniana kaplica cmentarna, neogotycka kaplica św. Walentego, kościół parafialny, eklektyczny pałac z parkiem krajobrazowym. W Kościanie znajdziemy takie zabytki jak kościół parafialny, kaplica p.w. Pana Jezusa, kościół p.w. Świętego Ducha, ratusz, dawny klasztor Bernardynów, wiatrak – koźlak, kościół p.w. Bożego Ciała, kościół p.w. Świętego Krzyża. W Wolsztynie do atrakcji turystycznych można zaliczyć Muzeum Regionalne, Muzeum Roberta Kocha, Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, kościół Parafialny p.w. NMP Niepokalanie Poczętej, pałac i park, kościół i klasztor Pocysterski w Obrze, Parowozownie Wolsztyn. W Śmiglu do zabytków i miejsc wartych zobaczenia należą kompleks budynków dawnego browaru, budynek poczty, stacji kolei wąskotorowej, kościół cmentarny p.w. św. Wita, wieża ciśnień, pałac w Wonieściu, kościół w Bronikowie. Na całym tereni ostoi wytyczono szlaki piesze, rowerowe i kajakowe, które zaspokoją preferujących turystykę aktywną. W Wolsztynie znajduje się Gminne Centrum Informacji Turystycznej, w Kościanie odział PTTK.

formy ochrony przyrody
Pojezierze Przemęcko-Wschowskie [ obszar chronionego krajobrazu ],
Przemęcki Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się ewentualne dalsze osuszanie ostoi.

Siedliska
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bąk     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
świergotek polny     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, www.poznan.rdos.gov.pl, e-mail: sr@poznan.uw.gov.pl, tel. 061-854-16-08, fax 061-854-16-02

Organizacja Turystyczna \"Leszno Region\", www.leszno-region.pl, biuro@leszno-region.pl, tel.: (0 65) 529 81 24

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa WielkopolskiegoGMINY
Kamieniec,
Rakoniewice,
Wielichowo,
Kościan,
Śmigiel,
Przemęt,
Wolsztyn,