NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Wisłoka z dopływami

Powierzchnia : 1767.6 ha
Kod obszaru : PLH18_46
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar leżący na wysokości 199 –360m npm obejmuje Wisłokę od północnej granicy Ostoi Magurskiej do mostu drogowego na trasie Pilzno-Kamienica i jej dopływy:
Iwielkę - od mostu w miejscowości Draganowa do ujścia do Wisłoki,
Kamienicę - od mostu na trasie Brzostek - Smarzowa w miejscowości Siedliska - Bogusz do ujścia do Wisłoki,
Ropę - od zapory zbiornika Klimkówka do ujścia do Wisłoki, wraz z dopływami: Sękówką od mostu na drodze Ropica - Małastów, Olszynkę od mostu na trasie Nagórze - Wielka Strona (przy ujściu Czermianki) oraz Libuszankę od mostu na trasie Rozdziele – Bednarka.
Dno rzek budują odcinkami płyty skalne (z piaskowca i łupków) oraz odcinkami osady kamienisto – piaszczyste (piasek i żwir). Miejscami tworzą się piaszczysto - ilaste łachy.
W dolinach dominują użytki zielone i grunty orne. Lasów jest stosunkowo niewiele. Lasy występują w rejonie Beskidu Niskiego, a poniżej Gorlic teren zlewni pokryty jest polami uprawnymi, łąkami oraz lasami iglastymi i mieszanymi. W rejonie Biecza i Krygu eksploatuje się złoża ropy naftowej, którą w Gorlicach przetwarza się.
Wisłoka płynie często zmieniając kierunek i tworząc liczne zakola i meandry. Rzeka ma dno kamieniste a przeciętną szerokość 40 m i średnią głębokość 0,7 -1,0 m. Poniżej ujścia Jasiołki koryto rozszerza się nawet do 90 m a głębokość wzrasta średnio do 1-2 m. W okolicach Jasła brzegi są uregulowane.
Ropa do ujścia Libuszanki płynie korytem naturalnym, o dnie żwirowo-kamienistym z nielicznymi wychodniami warstw piaskowców magurskich w korycie (tzw. berda), które są siedliskiem ryb łososiowatych. Poniżej Ropa płynie w szerokiej dolinie, która do miejscowości Ropa ma strome brzegi, a od Gorlic jej stoki łagodnieją. Koryto jest częściowo uregulowane. Średnia szerokość rzeki wynosi tu ok. 40 m, natomiast głębokość 1,5-2,0 m. Brzegi są silnie zarośnięte i woda nie nagrzewa się. Roślinności wodnej nie jest dużo. Jest to ważna ostoja wielu gatunków cennych ryb. Od ujścia Olszanki dno doliny rozszerza się do 1,5 km i wypełniają je mady i piaski rzeczne.
W Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej wymieniono występujące tu cenne siedliska: pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, zarośla wierzbowo-wrześniowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków, górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (dotyczy płatów stosunkowo bogatych florystycznie), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe.
Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie wielu gatunków ryb, takich jak: łosoś atlantycki, głowacz białopłetwy.
Jest to miejsce występowania także innych, ważnych gatunków: ryby - piekielnica, brzana, brzana peloponeska, świnka, głowacz pręgopłetwy, miętus, lipień, certa, rośliny - goryczka wąskolistna, mieczyk dachówkowaty, pierwiosnek wyniosły.
W omawianych rzekach przed wybudowaniem zbiornika Mokrzec bytowało o wiele więcej gatunków ryb niż dziś.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony w województwach małopolskim – powiat Gorlice i podkarpackim – powiat Jasło. Do obszaru można dojechać autobusami PKS, prywatną komunikacją - drogą nr 98 Nowy Sącz – Krosno lub koleją linii Krosno – Nowy Sącz do stacji Gorlice.
Teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Walory przyrodnicze ostoi dotyczą wielu komponentów środowiska. W górnym odcinku Wisłoki występują, jedyne w tej części Karpat, płaty dobrze wykształconych kamieńców nadrzecznych. Naturalny charakter ma dolina Iwielki, z unikatowym naturalnym wodospadem na progu fliszowym oraz z dobrze zachowanym, cennym kompleksem łąk. Cenne łąki występują również w dolinie Kłopotnicy.
Obszar stanowią cenne siedliska gatunków rzadkich zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Zlewnia Wisłoki uznawana jest za jedno z ważniejszych tarlisk ryb wędrownych w karpackiej części dorzecza Wisły i objęta krajowym programem restytucji ryb wędrownych.
Walory turystyczne związane są z szeroką ofertą rekreacyjną rozwiniętą w oparciu o wspaniałe podgórskie tereny wypoczynkowe oraz ciekawą historię. Znajduje się tutaj wiele zabytków kultury, np: Ropa – dwór z XVIIw., Szymbark – dwór obronny z 1584 r., Sękowa – kościół drewniany z XVI w., Siary – pałac z 1900 r., Kobylanka – kościół z 1720 r.,Libusza – kościół drewniany z 1607 r., Biecz – mury obronne, ratusz XIV-XVII w. i kościół z XV w., Święcany – kościół drewniany z 1520 r., Osieck Jasielski – kościół drewniany z XVI w.
Turyści mogą korzystać z wielu różnorodnych propozycji noclegów: w hotelach Gorlice, Biecz, Jasło, Pilzno pensjonatach i gospodarstwach agroturystycznych.
Małopolska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Św. Krzyża 14 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.mot.krakow.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mot.krakow.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Krynicy-Zdroju, Nowym Sączu, Wieliczce, Gorlicach Zawoi.

Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń zalicza się planowaną lokalizację zbiornika zaporowego Kąty-Myscowa, która zniszczy najcenniejszy odcinek doliny Wisłoki, a także zaburzenia naturalnego reżimu przepływów wód Wisłoki związane z istniejącym zbiornikiem Klimkówka na Ropie, eksploatację kruszywa, zanieczyszczenia wód, regulowanie koryt rzecznych, pobór wód, realizację programów energetycznego wykorzystania wód i programów ochrony przeciwpowodziowej, zabudowę, zagospodarowanie rolnicze i przemysłowe, zaśmiecanie, hodowlę ryb, wędkarstwo, kłusownictwo, zmianę sposobu uprawy.

Siedliska
brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea,
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków,
zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni),
zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby),
zalewane muliste brzegi rzek,
górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) * ,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)* ,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski     [ssak]
wydra     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie posiada następujące siedziby:
- 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31,
- 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9,
- 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3
Sekretariat:
ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków,
012 619 81 20,
012 619 81 21,
fax 012 619 81 22
adres do korespondencji:
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
Strona internetowa RDOŚ:
http://krakow.rdos.gov.pl
e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl

Małopolska Organizacja Turystyczna
ul. Św. Krzyża 14
31-028 Kraków
(do korespondencji)
ul. Westerplatte 15
31-033 Kraków
(siedziba)
Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36
Fax.: (12) 421 16 04
biuro@mot.krakow.pl
www.mot.krakow.pl

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Kraków, Rzeszów

Starostwa Powiatowe: Gorlice, Jasło

Oddział PTTK w Jaśle

Administrator wód: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Zakład Biologii Wód, Kraków

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

PZW, okręg w KrośnieGMINY
Pilzno,
Brzostek,
Brzyska,
Kołaczyce,
Skołyszyn,
Biecz,
Gorlice,
Gorlice m.,
Jasło,
Jasło m.,
Dębowiec,
Osiek Jasielski,
Tarnowiec,
Jedlicze,
Sękowa,
Ropa,
Nowy Żmigród,
Krempna,
Chorkówka,