NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bory Niemodlińskie

Powierzchnia : 5646.7 ha
Kod obszaru : PLH16_01
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar składa się z pięciu enklaw w zachodniej części Borów Niemodlińskich. Jest to fragment wysoczyzny polodowcowej rozciętej dolinami rzecznymi (Ścinawy Niemodlińskiej, Wytoki, Nysy Kłodzkiej, Odry). Występują tu wzgórza ostańców i wydmy o wysokości do 15 m, a także zagłębienia bezodpływowe ze stawami (wody stojące i płynące zajmują 11% powierzchni), bagnami, torfowiskami i łąkami (3% terenu).
Obszar w 79% porastają lasy gospodarcze z fragmentami lasów naturalnych. Jest to. Lasy iglaste (w tym cenne bory bagienne) zajmują 26% powierzchni, liściaste (w tym cenne i rozlegle grądy) - 19%, mieszane 28% terenu. Tereny rolne zajmują 7% ostoi.
Obszar charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością przyrodniczą. Szczególną wartość ma zespół torfowisk przejściowych i wysokich z charakterystycznymi zespołami roślinności i przedstawicielami fauny wodno-błotnej (jedno z dwóch stanowisk żółwia błotnego w województwie), występujące tu 3 gatunki nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar jest łatwo dostępny samochodem i pociągiem. Można tam dojechać drogami z Opola na Niemodlin czy Prószków – Łącznik i linią kolejową Opole – Nysa do stacji Tułowice.
O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój ekoturystyki, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego).
Turystyka krajoznawcza: Warto zwiedzić wysokiej klasy zabytki kultury, np. zamek wraz ze staromiejską zabudową i fortyfikacją obronną miasta Niemodlina, zamek i kościół z XVII w. w Prószkowie, najstarszy w Polsce ogród dendrologiczny w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie, w którym znajduje się kilkadziesiąt gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów strefy umiarkowanej całego świata.
Turystyka kwalifikowana: turystyka piesza, rowerowa, myślistwo. W Niemodlinie znajduje się olimpijskich rozmiarów basen kąpielowy również stanowiący idealne miejsce wypoczynku.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Niemodlinie oraz usług gospodarstw agroturystycznych.

formy ochrony przyrody
Bory Niemodlińskie [ obszar chronionego krajobrazu ],
Prądy (2001 r, 36,45 ha) [ rezerwat przyrody ],
Złote Bagna (2001 r, 33,17 ha) [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • intensyfikacja gospodarki leśnej
  • osuszanie terenu
  • uciążliwość przebiegająca przez obszar autostrady A4 bez przejść ekologicznych dla dużych zwierząt.
Siedliska
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
koza     [ryba ]
kumak nizinny     [płaz ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
mopek     [ssak]
nocek duży     [ssak]
nocek łydkowłosy     [ssak]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wydra     [ssak]
żółw błotny     [gad ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335
e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole
www.orot.pl

Namysłowska Lokalna Organizacja Turystyczna
Pl. Wolności 12a, 46-100 Namysłów
www.namyslow.pl

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna
ul. Katowicka 1 pok.410, 46-200 Kluczbork
www.kolot.republika.plGMINY
Niemodlin,