NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Biegacze w Kolbuszowej im. Jana Szyszko

Powierzchnia : 55.5 ha
Kod obszaru : pltmp554
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List
Opis :

Obszar znajduje się w północno–wschodniej części miasta Kolbuszowa, został dedykowany prof. Janowi Szyszko, znawcy biegaczowatych, inicjatorowi i propagatorowi inwentaryzacji przyrodniczej wśród leśników.
Ostoja obejmuje izolowane stanowisko chrząszcza Carabus variolosus (Biegacz urozmaicony) na niżu, wyznaczające nową, północną granicę zasięgu tego gatunku.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Turystyka krajoznawcza: w Kolbuszowej warto zwiedzić skansen i wziąć udział w jednej z wielu imprez np.
Dni Kolbuszowej organizowane corocznie, w terminie 27.04. 04.05.

Siedliska
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
biegacz urozmaicony     [bezkręgowiec ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów
http://www.podkarpackie-turystyka.pl, http://www.podkarpackie.travel.pl/GMINY
Kolbuszowa,