NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Myszynieckie Bory Sasankowe

Powierzchnia : 1937 ha
Kod obszaru : PLH14_29
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar prawie w całości pokrywają lasy iglaste, w śladowej ilości siedliska rolnicze i lasy liściaste.
Obszar jest położony na równinie Kurpiowskiej, na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Myszyniec, w obrębie południowej części sandru mazurskiego. Jest to obszar utworzony przez piaski fluwioglacjalne, przynajmniej częściowo zwydmione, a deniwelacje przekraczają miejscami 15 m. Obszar podlega typowej gospodarce leśnej, ze zrębami zupełnymi. Dominują bory świeże (jako typ siedliskowy lasu i jako zbiorowisko roślinne). Wiek drzewostanu, prawie całkowicie zdominowanego przez sosnę, jest zróżnicowany i obejmuje wszystkie klasy wiekowe.
Ostoja utworzona dla ochrony silnej populacji sasanki otwartej. Dodatkowo w obrębie ostoi jest zlokalizowane małe zagłębienie ze zbiorowiskami torfowiska wyskiego i boru bagiennego (wraz z fragmentami torfowiska przejściowego).

Dane wprowadzono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Myszyniec – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, położone nad Rozogą, na granicy z województwem podlaskim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Myszyniec. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. ostrołęckiego. Myszyniec przez wielu uznawany jest za stolicę Kurpi. Jego historia sięga połowy XVII w. - osada założona przez jezuitów.
Na terenie gminy działają trzy gospodarstwa agroturystyczne w miejscowości Wydmusy. Jedno z nich dysponuje również kortem tenisowym, wiatą, pod którą można urządzać przyjęcia oraz basenem. Chętne osoby mogą przyłączyć się do pracy w gospodarstwie, a nawet spędzić noc w stodole śpiąc na sianie. Gospodarstwo oferuje jadło kurpiowskie, a gospodyni może pokazać gościom jak wykonać kurpiowski kierc czy leluję.
Na terenie gminy Myszyniec istnieją dwa sztuczne zbiorniki wodne. Zbiornik wodny „Wykrot” powstał na rzece Rozoga w jej środkowym biegu 8 km od Myszyńca. Przekrój piętrzenia usytuowano w km 33+080 rzeki. Zbiornik „Wykrot” ma pojemność 770 tys. m3 i powierzchnię 49,9 ha. Jego głównym przeznaczeniem jest retencja wody do celów przeciwpowodziowych i nawodnień rolniczych oraz zagospodarowanie jako obiektu rekreacyjnego dla mieszkańców gminy i turystów. Obecnie zbiornik „Wykrot” spełnia głównie obecnie funkcję kąpieliska i łowiska wędkarskiego. Obecnie trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zbiornika i jego otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji turystyczno-reakreacyjnej. Drugi zbiornik sztuczny to Zawodzie również powstały przez spiętrzenie wód rzeki Rozoga o pojemności 33 tys. m3 i powierzchni 2,6 ha. Podstawową jego funkcją jest retencja wody i rekreacja.
Warto zobaczyć:
Kościół w Myszyńcu: należy do największych w diecezji łomżyńskiej. Posiada pięć naw i cztery przybudówki: zakrystia, a z drugiej strony kaplica oraz prezbiterium i dwie wieżyczki na froncie. W roku 1999 został wyniesiony do godności konkatedry - kolegiaty. Kościół wzniesiono w latach 1909 – 1922 w stylu neogotyckim, z cegły. Kościół nie jest otynkowany, jest pięcionawowy. Ma długość 61 m, szerokość 30m, wysokość do sklepienia 18 m. Fasadę kościoła ozdabiają dwie wieże o wysokości 50 m.
Dzwonnica murowana z 1708r.
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Malmeda 6 w Białymstoku. Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Augustowie, Suwałkach, Zawadach. Można także nawiązać kontakt z lokalnymi grupami działania, m.in. w Suwałkach ("Nasza Suwalszczyzna"), Dąbrowie Białostockiej (Fundacja Biebrzańska), Hajnówce (Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"), Małym Płocku ("Kraina Mlekiem Płynąca"), Łapach (Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi), Drohiczynie (Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu), Dobrzyniewie Dużym (Królewski Gościniec Podlasia), Sejnach (Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna").

Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem (na razie potencjalnym) jest eutrofizacja środowiska. Nie jest natomiast zagrożeniem dotychczasowa praktyka leśna polegająca na stosowaniu zrębów zupełnych oraz sztucznych nasadzeń sosnowych. Ten typ gospodarki leśnej pomaga utrzymywaniu się silnej populacji sasanki.
Niewątpliwym zagrożeniem jest masowe wkraczanie do zbiorowiska borowego traw, a w szczególności ekspansywnego śmiałka pogiętego, co powoduje zacienienie gleby i eliminację wolnej powierzchni niezbędnej dla kiełkowania siewek sasanki. Zagrożeniem jest również proces sukcesji, w ciągu którego wzrasta zacienienie, i rozwija się bardziej zwarta warstwa mszysta.

Siedliska
wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji ,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski     [ssak]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
sasanka otwarta ,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
http://www.rdos.eu, e-mail: biuro@rdos.eu
fax: (85) 74 06 982, tel.: (85) 74 06 981 wew. 10, 74 03 380 wew. 10

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Malmeda 6, Białymstok
tel.: (85) 732 68 31, fax.: (85) 732 68 31
e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl, www: http://www.podlaskie.plGMINY
Łyse,
Turośl,