NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Borowina

Powierzchnia : 512.2 ha
Kod obszaru : PLH08_01
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar obejmuje mozaikę grądów i łąk, leżących w dolinie Suchej Wody, która jest dopływem Szprotawy. Obszar głównie porastają lasy: liściaste 81%, iglaste 6%. Siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 7%, a siedliska rolnicze – 6%.
Jest to unikatowe w skali regionu miejsce wystepowania bezkręgowców z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: przelatki maturny (jedyne stanowisko na Ziemi Lubuskiej), czerwończyka nieparka i pachnicy dębowej. Siedliskiem pachnicy dębowej jest starodrzew z dużym udziałem drzew martwych i dziuplastych – tu właśnie występują stare, bardzo dobrze zachowane, wilgotne grądy środkowoeuropejskie oraz bardzo dobrze wykształcone łęgi olszowo-jesionowe oraz łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe.
Spośród kręgowców wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej występuje piskorz.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar leżąc pomiędzy miejscowościami Siecieborzyce - Długie - Międzylesie - Dzikowice - Borowina otacza od północy i zachodu miejscowość Borowina.
Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Szprotawa – Nowa Sól, ok. 10 km na północ od Szprotawy, do miejscowości Borowina, gdzie trzeba skręcić w drogi lokalne na wschód.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W Szprotawie można zwiedzić kościół z XIV – XVIII wieku.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Szprotawie oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń dla całego obszaru należy:

  • wnikanie gatunków obcych z otaczających pól
  • użytkowanie rębne starych drzewostanów
  • zmiana stosunków wodnych.

Ponadto: obszar leży w zasięgu planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 297 ze Szprotawy do Kożuchowa w rejonie miejscowości Borowina.

Do zagrożeń dla poszczególnych gatunków należą:
Pachnica dębowa:
usuwanie starych dziuplastych drzew,
zabiegi pielęgnacyjne: usuwanie konarów, czyszczenie dziupli
stosowanie środków owadobójczych.

Przeplatka maturna:
zanikanie lasów łęgowych.

Czerwończyk nieparek:
niszczenie środowiska rozwoju gąsienic poprzez i osuszanie terenów podmokłych,
sukcesja ekologiczna, zarastanie.

Piskorz:
antropogeniczne przekształcenia sieci rzecznej,
susza hydrologiczna.

Siedliska
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
piskorz     [ryba ]
przeplatka maturna     [bezkręgowiec ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Szprotawa,
Klub Przyrodników, Zielona Góra.GMINY
Szprotawa,