NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bory Bagienne i Torfowiska Karaska

Powierzchnia : 558.8 ha
Kod obszaru : PLH14_26
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar położony na równinie Kurpiowskiej, w gminie Kadzidło koło miejscowości Piasecznia, na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Myszyniec. Zajmuje południową część sandru mazurskiego, znajdującego się poza zasięgiem ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Dominuje tu krajobraz fluwioglacjalnych równin akumulacyjnych. Ostoja zlokalizowana jest w strefie wododziałowej dwóch rzek: Omulwi i Rozogi, około 8 m powyżej poziomu sąsiadujących dolin rzecznych. Główną częścią ostoi jest torfowisko wysokie typu kontynentalnego (z udziałem zbiorowisk torfowisk przejściowych oraz boru bagiennego). Wykształciło się ono w bezodpływowym zagłębieniu, powstałym po wytopieniu warstwy wiecznej zmarzliny powstałej w klimacie peryglacjalnym. W skład ostoi wchodzi jedno z największych torfowisk wysokich w Polsce. Towarzyszą mu bory bagienne o różnym stopniu wykształcenia. Prawdopodobnie część z młodych obecnie zbiorowisk dynamicznie zarastającyh torfowisko to inicjalne fazy bagienengo lasu brzozowego (Dryopteridi-Betuletum). Obszar ostoi ulega dynamicznym przekształceniom - głównie przesuszeniu (w wyniku przemysłowego poboru torfu na południe od torfowiska), oraz regeneracji po pożarze w części północno-wschodniej. Mimo tych odkształceń całość kompleksu zachowuje jeszcze liczne cechy naturalności, a kompleksowa renaturalizacja jest w pełni możliwa.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Kadzidło: Rzeźby, płaskorzeźby, twórcy ludowi, sztuka kurpiowska: wycinkarstwo, plastyka obrzędowa, haft i koronka, plecionkarstwo, bursztyniarstwo, zabawkarstwo, rzeźbiarstwo, wesele kurpiowskie: co roku odtwarzana inscenizacja w Kadzidlańskim Ośrodku Kultury, warto zobaczyć obiekty architektoniczne w Kadzidle: Kościół w Kadzidle, Kościół w Dąbrówce, Pomnik Szwedzki w Kadzidle, Zagroda Kurpiowska w Kadzidle, Kurpianka w Kadzidle, Izba Pamięci Czesławy Konopkówny w Kadzidle, uroczystości: śladami Kurpiów, Konkurs na palmę Kurpiowską, Wesele Kurpiowskie, Niedziela Kadzidlańska, Święto kukurydzy.
Ścieżki rowerowe: w rejonie Pogórza i Karaski. Na trasie umieszczone są ścieżki dydaktyczne, w okolicy Puszczy Kurpiowskiej. Przyroda: warto zobaczyć okolice Kadzidła, rezerwat Karaska, rezerwat Podgórze. PTTK o/Mazowsze, Kurpiowskie Centrum Informacji w Ostrołęce

formy ochrony przyrody
Karaska [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem jest obniżenie poziomu wody w wyniku przemysłowej eksploatacji torfu prowadzonej z użyciem ciężkiego sprzętu i głębokiego odwodnienia. Eksploatacja jest prowadzona w poudniowo-zachodniej części torfowiska (poza obszarem ostoi), ale działalność ta ma wpływ na cały kompleks torfowiska i borów bagiennych. Osuszenie wierzchniej warstwy torfu wzmaga podatność na pożary, których częstotliwość i rozległość może wzrastać.

Siedliska
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski     [ssak]
kumak nizinny     [płaz ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Kurpiowskie Centrum Informacji w Ostrołęce, ul. Bogusławskiego 18, 07-410 Ostrołęka, tel: (29) 764-52-32, faks: (29) 764-54-04

- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

- PTTK Oddział Mazowsze, 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13 tel.: (22) 629 39 47, 629 44 31, 629 08 41, fax: (22) 627 13 38, e-mail: mazowsze@pttk.com.pl

- Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3/B

- Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, ul. Omulewska 24/6, 04-128 Warszawa, Tel: (022) 810-86-89, Fax: (022) 810-89-08, http://www.mazowszeturystyka.org.pl/

- Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyki, ul. Ciołka 10a lok. 201, 221 (II piętro), 01-402 Warszawa, tel. 022 877 20 10, tel./fax 022 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.plGMINY
Kadzidło,