NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bory Chrobotkowe k. Brzózki

Powierzchnia : 891.9 ha
Kod obszaru : PLH08_02
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar ostoi znajduje się w północno-zachodniej części Borów Zielonogórskich. Dominującymi zbiorowiskami leśnymi są: bór świeży Leucobryo-Pinetum i bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum. Podłożem są luźne piaski sandrowe tworzące na pograniczu Doliny Środkowej Odry i Wzniesień Gubińskich rozległe piaszczyste tarasy wznoszące się ponad tarasem łąkowym na północy i wyspami morenowymi na zachodzie i południu. Na części Obszaru piaski są drobnoziarniste w wyniku eolicznego przesortowania. Występujące tu bardzo ubogie podłoże nie sprzyja rozwojowi roślin zielnych. Jedynie w miejscach otwartych, głównie wzdłuż torowiska przecinającego cały obszar rozwijają się pionierskie zbiorowiska muraw napiaskowych o bardzo uproszczonym składzie gatunkowym. Zarówno na terenach leśnych jak i w części muraw dominują porosty ze znacznym udziałem chrobotków z podrodzaju Cladina (Cladonia arbuscula, C. rangiferina i in.). W niektórych fragmentach boru chrobotkowego wzrasta udział mszaków, ale udział roślin naczyniowych (oprócz wrzosu Calluna vulgaris) jest znikomy. Inne zbiorowiska zajmują niewielkie powierzchnie i są wykształcone w obniżeniach na obrzeżach obszaru ? nad lokalnymi niewielkimi ciekami i przy brzegach zbiorników wodnych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Osiecznica – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie, ok. 4 km od Krosna nad potokiem Biela. W odległości ok. 2 km na północny zachód od centrum wsi położone jest jezioro Moczydło. W okolicy znajduje się ścieżka rowerowa łącząca miejscowość z Marcinowicami. Kilka kilometrów od wsi przebiega południk 15°, według którego liczy się czas środkowoeuropejski. Gminę Osiecznica przecinają dwie drogi krajowe nr 4 i nr 12 ze wschodu na zachód, krzyżujące się z biegnącymi z północy na południe drogami wojewódzkimi nr 350 i 357. Obecnie trwa budowa nowej nitki autostrady przez gminę, Zgorzelec – Olszyna. Przez gminę przebiega droga kolejowa nr 12 (Olszyna - Wrocław) stanowiąc dogodny dojazd do granicy Niemiec - 68 km. Na terenie gminy można znaleźć nocleg w znajdujących się tam gospodarstwach agroturystycznych.
Turystyka Krajoznawcza:

  • Neogotycki pałacyk z XIX wieku wraz z zabytkowymi budynkami gospodarczymi. W XIX w. własność rodziny von Manteuffel, obecnie siedziba gospodarstwa rybackiego KARP,
  • Kościół (szachulcowy) parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła zbudowany w 1816 roku.
  • Dom Wernera - Abraham G. Werner, geolog i mineralog, profesor Akademii Górniczej we Freibergu, twórca europejskiej systematyki skał i minerałów opartej na ich cechach zewnętrznych.

Rybaki – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Maszewo, na prawym brzegu Odry.
Turystyka krajoznawcza:
Kościół szachulcowy z XVII wieku. W barokowym wnętrzu interesujące malowidła o tematyce biblijnej.

Zagrozenia :
  1. Ewentualne nawożenie mineralne stosowane w gospodarce leśnej może w dłuższej perspektywie spowodować użyźnienie podłoża, co wywoła nadmierny rozwój mszaków i roślin zielnych i stopniowe eliminowanie z runa porostów, a tym samym zatracanie cech Cladonio-Pinetum.
  2. Specyfika środowiska (przede wszystkim mała wilgotność podłoża i warstwy przyziemnej) czyni obszar - bardziej niż inne zbiorowiska leśne - podatnym na wybuch i łatwe rozprzestrzenianie się pożarów.
  3. Monokultury sosnowe ze znikomym udziałem drzew liściastych (brzoza) są narażone na gradację owadzich szkodników.
Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum),
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8, XIII piętro; 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel.: (095) 7115-338, Fax (095) 7115-524,
e-mail: wrs@uwoj.gorzow.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze,
ul. Kupiecka, 65-426 Zielona Góra,
tel. 68 327 03 23, e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl, www.omzgóra.pttk.pl,

Lubrzańskie Stowarzyszenie Turystyczne,
ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza,
tel.(068) 38 130 21 w.26, promocja@lubrza.pl, www.lubrza.pl

Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej,
ul. Jagiellońska, 67-218 Wschowa
tel. (065) 540 18 50, turystyka-wschowa@o2.pl, www.region.wschowa.net.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna Skwierzyna,
Rynek 1, 66-440 Skwierzyna
tel. (095) 721 65 10, fax. (095) 721 65 39,
promocja@skwierzyna.pl, www.skwierzyna.plGMINY
Krosno Odrzańskie,