NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Broniszów

Powierzchnia : 598.1 ha
Kod obszaru : PLH08_04
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar obejmuje mozaikę lasów i łąk z niewielkim wzniesieniem - Księżą Górą. Leży na południowo-wschodnim skraju sosnowych Borów Zielonogórskich. Lasy iglaste zajmują 22% powierzchni, lasy liściaste 50%, a mieszane - 26%. Tereny rolne występują na 2% powierzchni. W zachowanych w bardzo dobrym stanie dąbrowach i grądach oraz na łąkach spotyka się duże nagromadzenie bezkręgowców z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: w lasach występują chrząszcze: kozioróg dębosz, jelonek rogacz, na łąkach trzęślicowych - modraszek nausitous i czerwończyk nieparek. Spośród kręgowców ujętych w Załączniku II występuje wydra.
Obszar pełni funkcje ostoi zwierzyny i korytarza ekologicznego pomiędzy Borami Zielonogórskimi a Puszczą Tarnowską od wschodu i Borami Zielonogórskimi a Borami Dolnośląskimi od południowego-wschodu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar otacza od zachodu, południa i południowego-wschodu miejscowość Broniszów.
Jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Nowogród Bobrzański – Kożuchów, 11 km na zachód od Kożuchowa do miejscowości Broniszów.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wędkarstwo.
Turystyka krajoznawcza: W Broniszowie można zwiedzić kościół pw. św. Anny z XVII wieku, szpital barokowy, pałac renesansowy z XVI z własnym duchem Fabiana (von Kottwitz). W pałacu od kilkunastu lat odbywają się Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne organizowane przez Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne.
Turyści korzystają z oferty gospodarstw agroturystycznych.

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

 • uprawa roli
 • gospodarka leśna, w tym usuwanie martwych i umierających drzew, użytkowanie rębne starych drzewostanów,
 • chwytanie, trucie, kłusownictwo, kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów.....)
 • zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie
 • wnikanie gatunków obcych z otaczających pól
 • zmiana stosunków wodnych.

Do zagrożeń dla poszczególnych gatunków należą:

Czerwończyk nieparek:

 • niszczenie środowiska rozwoju gąsienic (melioracje i osuszanie terenów podmokłych, również sukcesja ekologiczna).

Modraszek nausitous:

 • melioracje oraz zbyt intensywne gospodarowanie na wilgotnych łąkach; jednakże całkowite zaniechanie gospodarowania doprowadzić może do zarastania krzewami w wyniku naturalnej sukcesji.

Jelonek rogacz:

 • usuwanie zamierających i martwych drzew, leżących konarów, pniaków, równomierne zalesianie zrębów i polan śródleśnych.

Kozioróg dębosz:

 • zacienianie pni drzew przez młode drzewa i krzewy oraz gałęzie sąsiadujących drzew.

Wydra

 • kłusownictwo.
 • kolizje z pojazdami mechanicznymi.
Siedliska
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
jelonek rogacz     [bezkręgowiec ]
kozioróg dębosz     [bezkręgowiec ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
wydra     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Nowa Sól
Klubu Przyrodników Ziemi LubuskiejGMINY
Kożuchów,