NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Brzeziczno

Powierzchnia : 98 ha
Kod obszaru : PLH06_27
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar położony jest w zachodniej części Polesia Lubelskiego w mezoregionie Równina Łęczyńsko-Włodawska. Ochroną objęto dystroficzne (z cechami eutrofii) jezioro oraz otaczające go torfowiska przejściowe (na splei jeziora), wysokie i fragmenty boru bagiennego. Jezioro znajduje się w zaawansowanym stadium lodowacenia na skutek nagromadzenia osadów dennych i sukcesji roślinności wodno-błotnej w formie kożucha narastającego na powierzchni wody. Torfowiska porasta brzoza omszona z domieszką sosny. Na skutek okresowego podtopienia znaczna część brzóz jest obumarła, tworząc na obrzeżu torfowiska strefę martwego lasu. Na torfowiskach występuje szereg gatunków roślin rzadkich, w tym polodowcowe relikty borealne. Siedliska gleb mineralnych w otoczeniu torfowisk zajmuje bór mieszany sosnowo-dębowy z fragmentami boru mieszanego wilgotnego. W granicach proponowanego obszaru zidentyfikowano łącznie 4 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 1 gatunek rośliny wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Zidentyfikowane siedliska to: naturalne dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą - żywe (siedlisko priorytetowe), torfowiska przejściowe i trzęsawiska 7140, sosnowy bór bagienny 91D0-2. W jeziorze występuje mała populacja aldrowandy pęcherzykowatej - gatunku z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. W granicach ostoi znajduje się płytkie jezioro "Brzeziczno" - dystroficzne z pewnymi cechami eutrofii oraz otaczające go torfowiska. W sąsiedztwie jeziora, na splei, wytworzyły się torfowiska przejściowe, reprezentowane głównie przez zespoły turzycy nitkowatej, zespół turzycy obłej i zespół mszar przygiełkowych. W większej odległości od lustra jeziora torfowisko przejściowe przechodzi w torfowisko wysokie (zespół Ledo-Sphagnetum magellanici) porośnięte karłowatą sosną i brzozą. Na obrzeżach torfowiska wykształciły się fragmenty boru bagiennego z dużym udziałem brzozy omszonej, zarośli łozowych oraz boru mieszanego sosnowo-dębowego. W jeziorze występuje roślinność wodna reprezentująca związek roślin o liściach pływających, w jego strefie przybrzeżnej zbiorowiska szuwarowe z trzcina pospolita, oczeret jeziorny i pałka szerokolistna. Spośród gatunków zwierząt wymienionych w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej występuje tu ważka zalotka większa. Z rzadszych gatunków roślin siedlisk torfowiskowych w obszarze występują: brzoza niska, wierzba lapońska, nerecznica grzebieniasta, rosiczka długolistna, rosiczka pośrednia, rosiczka okrągłolistna, pływacz średni, bagnica torfowa, przygiełka biała.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Ludwin: Bieg o uśmiech wiosny, gospodarstwa agroturystyczne w sąsiedztwie jezior , turystyka krajoznawcza: jezioro Piaseczno, Jezioro Łukcze, Jezioro Rogóźno, Jezioro Bikcze, Jezioro Krzczeń, Jezioro Zagłębocze, Jezior Brzeziczno. Wędkarstwo: jezioro Rogóźno. Kąpiele i sporty wodne: jeziora Piaseczno, Łukcze, Zagłębocze. Do zabytków należy budynek Urzędu Gminy oraz dwór i spichlerz. Turystyka na terenach rekreacyjnych wokół jezior. Trasy rowerowe w okolicy jeziora Piaseczno. Trasa rowerowa „Czapli”, „Bociana”, „Żurawia”, „Żółwia”. Liczne ośrodki wypoczynkowe
Dratowo: Obiekty zabytkowe: istnieje zabytkowa cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja
i cmentarz prawosławny.
Kaniwola: Zespół dworsko-parkowy z pięknym drzewostanem w parku.
Ludwin: Punkt Informacji Turystycznej w Łęcznej
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

formy ochrony przyrody
Jezioro Brzeziczno [ rezerwat przyrody ],
Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie [ park krajobrazowy ],
Polesie Zachodnie [ światowy rezerwat biosfery ],
Zagrozenia :
  • Obniżenie poziomu wód gruntowych;
  • Eutrofizacja siedlisk;
  • Ekspansja roślinności drzewiastej i krzewiastej;
  • Ruch turystyczny.
Siedliska
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
aldrowanda pęcherzykowata,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl,
fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.:
(81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
- Urząd Gminy Ludwin, 21-075 Ludwin woj. Lubelskie tel: ( 0- 81) 75-70-901, fax: 75-70-028
http://www.ludwin.powiatleczynski.pl/
- Punkt Informacji Turystycznej w Łęcznej al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
tel. (0-81) 752-11-82, e-mail: turystyka@powiatleczynski.plGMINY
Ludwin,