NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Buczyna w Długiej Goślinie

Powierzchnia : 703 ha
Kod obszaru : PLH30_34
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Propozycje zmian :
W ramach Shadow List proponowano znaczie większy obszar (782.2 ha).
Opis :

Buczyna pomorska ze stanowiskiem w Wielkopolsce. Obszar obejmuje zachodni, ponad 780- hektarowy, fragment zwartego kompleksu leśnego położonego między Rogoźnem a Murowaną Gośliną. Dominującym typem roślinności leśnej są lasy bukowe występujące przeważnie na glebach brunatnych właściwych wyługowanych, płowych zbrunatniałych i płowych opadowo-glejowych. Lasy te od dawna są uważane za jeden z najbardziej interesujących obiektów przyrodniczo-leśnych w okolicach Poznania, dlatego w 1958 roku utworzono tu rezerwat "Buczyna". Oprócz buczyn występują tu grądy, kwaśne dąbrowy, łęgi i olsy.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Do obszaru można dostać się poprzez dojazd PKP do położonych w pobliżu miejscowości: Rogoźno, Rożnowo, Murowana Goślina. Znajdziemy tam również bazę gastronomiczną i noclegową.
Na południe od wsi Nienawiszcz, Boguniewo i Słomowo rozciąga się Buczyna - duży kompleks lasów bukowych, stanowiący największe skupienie czystych lasów bukowych w Wielkopolsce.
W miastach tych warto zobaczyć:

Boguniewo:

  • pomnik w Boguniewie - upamiętniający egzekucję czterech Polaków dokonaną przez hitlerowców w dniu 23 września 1939r. Miejsce pamięci znajduje się obok nieczynnego już dziś cmentarza ewangelickiego używanego przez zamieszkujących Boguniewo do II wojny światowej Niemców.

Nienawiszcz

  • krzyż w Nienawiszczu - upamiętnia zabójstwo młodego Polaka przez owładniętego ideologią hitlerowską Kurta Henke w dniu 8 września 1939r.

Słomowo

  • pomnik Orła Białego w Słomowie - pomnik ku czci żołnierzy I wojny światowej, Powstańców Wielkopolskich 1918/19, żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.
  • Zespół pałacowo-parkowy w Słomowie

Przez obszar Buczyna w Długiej Goślinie przechodzi ścieżka rowerowa Rogoźno - Studzieniec - Nienawiszcz - Rezerwat "Buczyna" - Słomowo - Boguniewo - Rogoźno. Ma ona długość 24 km.

formy ochrony przyrody
Buczyna [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Podstawowym zagrożeniem jest spadek poziomu wód gruntowych. Duże szkody wyrządzają także: penetracja lasów, ich wydeptywanie i zaśmiecanie.

Siedliska
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski     [ssak]
kumak nizinny     [płaz ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 )

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)GMINY
Rogoźno,
Oborniki,
Murowana Goślina,