NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Biała

Powierzchnia : 418.8 ha
Kod obszaru : PLH22_10
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Zdecydowaną większość terenu zajmują lasy liściaste (ponad 80%), następnie występują lasy mieszane, a na pozostałej części obszaru występują siedliska rolnicze (1%).
Obszar jest fragmentem lasu, obejmujący kompleks buczyn - kwaśnej i żyznej oraz kwaśnej dąbrowy, z pasami grądu subatlantyckiego i niewielkimi pasami boru bagiennego wokół oczek torfowiskowych oraz łęgu w kilku dolinkach. W małej dolinie erozyjnej, schodzącej od strony szosy z Sopieszyna do Wejherowa, występuje bogata populacja mchu - bezlistu okrywowego, rosnącego tu głównie na murszejącym drewnie. Zbocza doliny zajmują płaty kwaśnej buczyny niżowej, zaś pas na jej dnie - fitocenozy subatlantyckiego grądu.
Obecność bogatej populacji gatunku bezlistu okrywowego na stanowisku, które wydaje się posiadać warunki gwarantujące dalsze trwanie mchu w tym rejonie. Obecność dobrze zachowanych płatów siedlisk leśnych oraz kilku zagłębień terenu z torfowiskiem: przejściowym, a nawet wysokim.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Do miasta Wejherowa istnieje dogodny dojazd pociągiem PKP.
Wejherowo otoczone jest malowniczymi morenowymi wzgórzami porośnięte bukowo - mieszanymi lasami, czystymi jeziorami i blisko otwartego morza. Miasto oddalone jest 25 km od Gdyni i znajdującej się tam bazy promowej, 30 km od miejscowości wypoczynkowych leżących w pasie nadmorskim (Jastrzębia Góra, Karwia) i 40 km od lotniska w Gdańsku, stanowi doskonałą bazę wypadową do największych centrów wypoczynkowo-rozrywkowych Trójmiasta a stamtąd do państw nadbałtyckich. Przez miasto biegnie międzynarodowa trasa E-28 (droga krajowa nr 6) Gdańsk - Szczecin - Berlin oraz północna linia kolejowa Polski. Z Trójmiastem Wejherowo połączone jest poprzez Szybką Kolej Miejską (SKM) a z Gdańskiem i Sopotem dodatkowo obwodnicą trójmiejską.

Turystyka krajoznawcza
Zabytki:

 • Ratusz Miejski
 • Dzwon zegarowy fundacji Jakuba Wejhera
 • Kalwaria Wejherowska - kompleks 26 kapliczek rozlokowanych na morenowych wzgórzach, zbudowanych w XVII w., była czwartą z kolei kalwarią powstałą w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej - po Zebrzydowskiej, Pakoskiej i Żmudzińskiej. Inicjatorem jej utworzenia i głównym fundatorem był wojewoda malborski Jakub Wejher.
 • Pałac Przebendowskich i Keyserlingków - siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej
 • Kolegiata pw. św. Trójcy.
 • Konwikt Collegium Leoninum
 • Kościół pw. św. Stanisława Kostki
 • Kościół Klasztorny Braci Mniejszych Franciszkanów pw. św. Anny

Turystyka aktywna:
Trasy spacerowe po Wejherowie

 • Trasa 1: Plac Wejhera - ul. Klasztorna - Park Miejski - ul. Marynarki Wojennej -cztery Kaplice Kalwarii - ul. Wybickiego - ul. św. Jacka - Plac Wejhera [czas wycieczki 45 - 60 min]
 • Trasa 2: Uzupełnienie trasy 1 na odcinku Kalwaria do ul. Strzeleckiej - 3-go Maja - ul. Sobieskiego - Plac J. Wejhera [czas wycieczki - 1 godz.]

Szlaki piesze.

 • Szlak Wejherowski (czerwony, 50,9 km): z Sopotu Kamiennego Potoku przez Gdynię, Chwarzno, Gacynę, Piekiełko - Bieszkowice, Wygodę, Borowo, Wyspowo, Młynki do Wejherowa
 • Szlak Puszczy Darżlubskiej – (zielony, 38,3 km): Wejherowo - leśniczówka Miga - Lasy Piaśnickie - . Piaśnica Wielka - Sobieńczyce - Żarnowiec - Krokowa
 • Szlak Zagórskiej Strugi – (czarny, 56 km) z Gdyni Wzgórza św. Maksymiliana przez Piekiełko, Rumię do Wejherowa.
 • Krawędzią Kępy Puckiej – (niebieski, 33,2 km): szlak liczący, prowadzi krawędzią Kępy Puckiej przez Rzucewo, Osłonino i dalej Mrzezino, Rekowo, w Lasy Wejherowskie

Szlaki rowerowe:

 • Rumia - Reda - Wejherowo
 • Wielka Droga Kalwaryjska

Gastronomia i noclegi:
Wejherowo, jako miasto o charakterze turystyczno-wypoczynkowym ma bogatą ofertę noclegów i punktów gastronomicznych.

formy ochrony przyrody
Trójmiejski [ park krajobrazowy ],
Zagrozenia :

Gospodarka leśna: w trakcie normalnych zabiegów, typowych dla lasów gospodarczych, może dojść do zniszczenia podłoża (murszejącego drewna), na którym najchętniej rośnie chroniony gatunek mchu - bezlist okrywowy. Potencjalnym zagrożeniem jest też pobliska ruchliwa szosa, z której spływy związków ropopochodnych lub do zwalczania gołoledzi - mogłyby spowodować zmiany siedliska.

Siedliska
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
bezlist okrywkowy,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (058) 68 36 800 begin_of_the_skype_highlighting              (058) 68 36 800      end_of_the_skype_highlighting, fax: (058) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl

Informacja Turystyczna - Ratusz Miejski, plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, tel. 058 677 70 58, e-mail: promocja@wejherowo.pl

Biuro Informacji Pielgrzymkowo-Turystycznej, Sanktuarium Pasyjno-Maryjne, ul. Reformatów 19, 84-200 Wejherowo, tel. 058 672 17 55, e-mail: ofm.wejherowo@post.plGMINY
Wejherowo,