NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Stawiska

Powierzchnia : 6.6 ha
Kod obszaru : PLH24_01
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar leży tuż przy szosie z Parzymiechów do Działoszyna, stanowi enklawę lasów liściastych wśród otaczających go pól uprawnych i łąk. Siedliska rolnicze zajmują 99% terenu, pozostałą część siedliska łąkowe i zaroślowe. Jest to niewielki kompleks leśny obejmujący grąd niski i zbiorowiska łęgowe; w znacznej części jest podmokły. Przez środek przepływa niewielki ciek wodny. W obszarze zidentyfikowano 85 pomnikowych dębów szypułkowych o obwodach pni od 380 cm do 674 cm i wieku około 200 do 500 lat. Jest to stary, niewielki powierzchniowo drzewostan, nie zaobserwowano młodszych klas drzewostanu ani naturalnego odnowienia; z czasem, aby utrzymać odpowiednie siedlisko dla chronionego tu gatunku, zanim drzewostan przejdzie w fazę rozpadu, musiały by się pojawić odpowiednie siedliska w sąsiednich lasach gospodarczych poprzez pozostawianie starych dębów.
Obszar chroni silną populację pachnicy dębowej. Ostoja mogła by być centrum rozprzestrzeniania się tego gatunku na sąsiednie drzewostany, pod warunkiem, że gospodarujące tym drzewostanem Nadleśnictwo Kłobuck pozostawiać będzie podczas wycinki stare próchniejące okazy dębów w odpowiedniej ilości i niezbyt oddalone od siebie. Ideałem było by pozostawianie większych fragmentów wydzieleń z udziałem starych dębów a przynajmniej szerokiej strefy drzewostanu na obrzeżu od strony rezerwatu. Sama ostoja to idealne miejsce rozrodu dla występującej tam populacji pachnicy na wiele dziesiątek a może i setki lat.
Na obszarze występuje ponadto bogata fauna, m.in.: chrząszcze biegaczowate, rzadkie płazy - traszki, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, ropucha szara i zielona; jaszczurki - zwinka i żyworodna; kilka rzadkich gatunków ptaków - myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, krogulec, gołąb grzywacz, sinak; także liczne nietoperze znajdują schronienie w rezerwacie dzięki dużej ilości dziupli i wypróchniałych pni starych dębów i wierzb. Większe ssaki nie mają stałej ostoi i występują tu sporadycznie.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Preferowany dojazd pociągiem do miejscowości Działoszyn, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Lipie.
Gmina Lipie położona jest w zlewni rzeki Liswarty w północno-zachodniej części województwa śląskiego na prastarej Wyżynie Wieluńskiej - szlaku historycznym pełnym legend, zabytków i pięknych krajobrazów. Mimo swego typowo rolniczego charakteru, gmina dysponuje pięknymi terenami rekreacyjnymi i turystycznymi. Walory Załęczańskiego Parku Krajobrazowego pozwalają na uprawianie turystyki pieszej i rowerowej.

Turystyka
Zabytki gminy Lipie

  • Kościół parafialny w Dankowie usytuowany jest wewnątrz dawnych wałów obronnych
  • Ruiny zamku i bramy wjazdowej w Dankowie, czas powstania - I połowa XVII wieku i II połowa XVII wieku.
  • Pomnik Niobe w Parzymiechach
  • Cmentarz rodziny Potockich: Od ostatniej dekady XIX wieku niemal do końca lat trzydziestych XX wieku los dóbr ziemskich Parzymiechy spoczywał w ręku Potockich. W Parzymiechach zamieszkiwali Potoccy prawdopodobnie od 1893 roku.
  • Kaplica Dziękczynna Św. Jana w Lipiu
  • Kaplica została zbudowana w pierwszej połowie XVIII wieku
  • Kościół parafialny w Parzymiechach: Najstarsza wzmianka o nim - zapewne kolejnej już budowli, murowanej - pochodzi z roku 1460. W latach 1570-1595 funkcjonował jako zbór ewangelicki. Rozbudowany w roku 1750, następnie restaurowany pod koniec wieku XIX i ostatnio w latach 1934-1935.
  • Park w Parzymiechach założono w końcu XVIII w. na powierzchni 11,60 ha: Park w stylu angielskim założono w końcu XVIII w. Obejmuje on tereny zadrzewione (5,5 ha), trawiaste (4,5 ha) i stawy (1,6 ha).
  • Zbór ewangelicki, cmentarz w Natolinie: Wieś Natolin rozpoczyna się dawnym zborem ewangelickim, zwanym popularnie kościołem, a kończy starym, sięgającym wieku XVIII i XIX cmentarzem. Cmentarz usytuowany jest poza wsią, otoczony wspaniałymi drzewami. Do dziś zachowała się tu pewna ilość zabytkowych nagrobków.

Turystyka aktywna
Perełką Gminy Lipie są malownicze Troniny. Ta niewielka miejscowość o powierzchni ok. 4km2 ciągnie się wzdłuż nieuregulowanej rzeki Liswarta. Rzeka ta posiada wiele zakoli oraz spokojnych zatoczek, dzięki czemu jest idealnym miejscem nie tylko dla wędkarzy, ale może być również wymarzoną trasą do spływów kajakowych. Troniny dysponują przepięknymi terenami rekreacyjnymi m.in. - wspaniałymi trasami rowerowymi, ciągnącymi się wzdłuż rzeki Liswarty.

formy ochrony przyrody
Stawiska [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Fakt, że omawiany obszar jest już rezerwatem, brak tu zagrożeń ze strony tzw. "racjonalnej gospodarki leśnej". Obecność wielu osobników dębów zakwalifikowanych jako pomniki przyrody dodatkowo gwarantuje nienaruszalność ostoi gatunku w postaci dziupli i próchnowisk. Z drugiej strony istnieje pewne zagrożenie - wielokrotnie obserwowane w tym regionie, naganne praktyki wypalania dziuplastych wnętrz starych drzew. Na szczęście na terenie tego rezerwatu, ze względu na dość wilgotne podłoże jest to trudne do przeprowadzenia.

Siedliska
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84
e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/GMINY
Lipie,