NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Borowa Wieś

Powierzchnia : 31.1 ha
Kod obszaru : PLH24_34
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
nowy obszar konsultowany przez MŚ
Opis :

Ostoja obejmuje obszar zapadliska pokopalnianego oraz torfowiska przejściowego wraz z otaczającym je lasem, leżącego na terenach dzielnicy Mikołowa - Borowa Wieś i Rudy Śląskiej - Halemba II. Powierzchnię obszaru w 71% pokrywają lasy iglaste, 20% lasy mieszane a pozostałą część terenu zajmują siedliska rolnicze.
Od północy sąsiaduje ze zrekultywowaną hałdą pogórniczą, a od wschodu ze stawami rybnymi, wykorzystywanymi wędkarsko przez PZW. Teren osiada w wyniku głębinowej eksploatacji węgla kamiennego przez KWK Bielszowice. Jesienią 2008 roku kopalnia przystąpiła do odpompowywania wody w zapadlisku, co negatywnie wpłynie na warunki wodne siedlisk gatunków i siedlisk przyrodniczych dla których wyznacza się ostoję.
Na obszarze występują naturalne procesy renaturalizacji siedliska na obszarze po eksploatacji górniczej. W wyniku obserwowanych przemian w kierunku wytworzenia się torfowiska przejściowego nastąpił powrót zalotki większej oraz innych gatunków torfowiskowych na tereny zdegradowane wskutek działalności przemysłowej. Ze względu na odnotowaną liczebność osobników zalotki większej stwierdzono, że stanowisko to jest jedną z cenniejszych ostoi tego gatunku w województwie śląskim. Ponadto odnotowano silną populację żagniczki wiosennej, która znana jest tylko z 3 stanowisk na Górnym Śląsku.
Płytkie zbiorniki wodne wytworzone na zapadlisku są miejscem żerowania zimorodka. W lesie otaczającym zapadlisko odnotowano 2 duże mrowiska mrówki ćmawej. Obecność gniazd kopcowych jest rzadka na terenach poddawanych eksploatacji górniczej.
W stawach znajdujących się w pobliżu opisywanego zapadliska stwierdzono dotychczas kilkanaście gatunków płazów i gadów. Były to: traszka zwyczajna i grzebieniasta, ropucha szara i zielona, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, żaba trawna, wodna i jeziorowa, jaszczurka zwinka i żyworodna, zaskroniec. Ze względu na bliskie położenie dotychczas zinwentaryzowanych pod względem obecności płazów i gadów stanowisk od zapadliska, można przyjąć że gatunki te występują również na samym zapadlisku, które będzie cenną ostoją dla tej grupy zwierząt.
W granicach ostoi stwierdzono obecność chronionych i rzadkich gatunków roślin grążel żółty, pływacz zwyczajny oraz torfowce Sphagnum sp. oraz rzadką jezierzę morską. Wartością obszaru jest również dobrze wykształcone torfowisko przejściowe, otoczone borem Molinio-Pinetum.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Preferowany dojazd pociągiem PKP do miejscowości Ruda Śląskia, Mikołów, istnieją liczne połączenia z Częstochowy, Gliwic, Katowic.

RUDA ŚLĄSKA
Ruda Śląska położona na południu Polski, w centralnej części województwa śląskiego jest ważnym węzłem komunikacyjnym, na skrzyżowaniu dróg łączących zachodnią i wschodnią oraz północną i południową część Aglomeracji Górnośląskiej. Przez południowe dzielnice miasta przebiega autostrada A4. Główną arterią komunikacyjną miasta jest ulica 1. Maja, stanowiąca odcinek drogi Bytom - Rybnik. Poprzez Drogową Trasę Średnicową można szybko dostać się do miast położonych we wschodniej części województwa śląskiego. W mieście znajdują się dwa dworce kolejowe: Ruda i Chebzie, położone na linii kolejowej Wrocław - Kraków. Do najbliższego lotniska w Pyrzowicach odległość wynosi zaledwie 35 km.
Zabytki

 • kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej
 • kościół pod wezwaniem Świętego Józefa
 • kościół pod wezwaniem Świętego Piusa X
 • kolonie robotnicze przy ulicach: Kościelnej - Staszica - Wolności oraz Wolności - Raciborskiej
 • zespół zabudowań szybu "Franciszek"
 • kościół pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela
 • krzyż przy zbiegu ulic Goduli i Bytomskiej
 • kościół pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła
 • pozostałości koksowni "Orzegów"
 • zabudowa kopalni "Karol"
 • klasycystyczny pałacyk myśliwski z XVIII w
 • kościół pw. Matki Boskiej z Lourdes
 • Dom Opieki Społecznej
 • domy robotnicze w rejonie ulic Dworcowej i Węglowej
 • kościół pod wezwaniem Świętego Pawła
 • wieża wodna u zbiegu ulic Chorzowskiej i Pokoju
 • domy robotnicze przy ul. Wojska Polskiego i Parkowej
 • kościół ewangelicko-augsbusrki pod wezwaniem Odkupiciela
 • szyb "Andrzej"
 • dawna kolonia robotnicza "Ficinus" przy ul. Kubiny
 • domy robotnicze przy ulicach Katowickiej, 1-go Maja oraz Ściegiennego - tzw. "Werdon"
 • kościół pw. św. Marii Magdaleny
 • budynek KWK Bielszowice

Gmina posiada bogatą ofertę noclegów oraz obiektów gastronomicznych.

MIKOŁÓW
Mikołów leży na Wyżynie Śląskiej, w dolinie rzeki Jamny.Miasto przecina droga krajowa nr 81, Katowice- Skoczów-Cieszyn oraz droga krajowa nr 44, Gliwice-Oświęcim-Kraków. Mikołów posiada również dogodne połączenia komunikacyjne z innymi miastami województwa. W niedalekiej przyszłości po wschodniej stronie miasta będzie przebiegać autostrada A-1 (Ostrawa-Gdańsk), natomiast po stronie północnej, autostrada A-4 (Zgorzelec-Medyka). Do międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach (Katowice) jest stąd 38,6 km, a do lotniska w Balicach (Kraków) 70,6 km.

Turystyka krajoznawcza:
Zabytki:

 • Rynek i okolice - Mikołów jest jednym z nielicznych miast na Górnym Śląsku, które zachowało dawną starówkę z Rynkiem oraz odchodzącymi od niego ulicami.
 • kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej przy ul. św. Wojciecha - Świątynia wybudowana II poł. XIII w w stylu gotyckim posiada piękne barokowe ołtarze z XVII w.
 • kościół ewangelicki św. Jana przy ul. K. Prusa (1860-1861). Za kościołem rozciąga się cmentarz ewangelicki z 1861 r. Poniżej kościoła, na terenie prywatnej posesji, stoi XVIII-wieczna kapliczka z podobizną św. Mikołaja.
 • cmentarz żydowski - kirkut z 1810 r. (ul. Stara Droga).
 • kościół pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła z 1757 r.
 • kościoł pw. św. Mikołaja, wzniesiony na przełomie XVII i XVIII w., stoi w Borowej Wsi.
 • kościół pw. św. Mikołaja w Bujakowie z 1500 r. W jego wnętrzu zachowała się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1460 r. Kościół i plebanię otacza Parafialny Ogród Botaniczny z rzadkimi okazami roślin. Przy świątyni rośnie 6 zabytkowych lip drobnolistnych. Najstarsza z nich liczy ponad 450 lat.

Turystyka aktywna:
Szlaki piesze i rowerowe:

 • Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej - kolor czerwony (Katowice-Chudów) - 38,4 km
 • Szlak Krawędziowy - kolor zielony (Gliwice-Chełmek) - 78 km
 • Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego - kolor żółty (Rybnik-Góra Łubianki) - 100 km

Natomiast rowerzyści mają do dyspozycji 5 tras o łącznej długości ok. 30 km.

 • Trasa 43.190-08 - kolor żółty (Paniowy-Mokre-Łaziska Górne)
 • Trasa 43.190-09 - kolor czerwony (Mokre-tereny Śląskiego Ogrodu Botanicznego)
 • Trasa 43.190-10 - kolor zielony (Śmiłowice-Kamionka-zalew Starganiec)
 • Trasa 43.190-12 - kolor niebieski (centrum Mikołowa-Mokre)
 • Trasa 43.190-35 - kolor żółty (Kamionka-Gniotek)
Zagrozenia :
 • Rekultywacja terenów poprzemysłowych.
 • Zmiana stosunków hydrologicznych.
 • Zanieczyszczenia wód.
 • Zanieczyszczanie obszaru przez ludzi penetrujących teren.
 • Wyrzucanie odpadów na teren zapadliska.
Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84
e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/GMINY
Mikołów,
Ruda Śląska,