NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Rynna Jezior Torzymskich

Powierzchnia : 307.3 ha
Kod obszaru : PLH08_17
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
nowy obszar konsultowany przez MŚ
Opis :

Obszar położony jest w rynnie polodowcowej o długości około 10km.. Rynna ta wypełniona jest ciągiem jezior, torfowisk i lasów co stanowi, że jest to obszar ciekawy nie tylko pod kątem przyrodniczym, ale też pod kątem krajobrazowym. Na terenie ostoi zidentyfikowano 9 rodzajów siedlisk, w tym jeziora z podwodnymi łąkami ramieniowymi. Jeziora te należą do najczystszych i najcenniejszych przyrodniczo w województwie lubuskim.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Ostoja znajduje się w pobliżu gminnego miasta Torzym. Do tej miejscowości można dojechać samochodem, kierując się z Rzepina drogą krajową numer 2 w kierunku wschodnim. Dowiezie nas też PKS lub pociąg osobowy z Rzepina. Nocleg można znaleźć w Torzymiu bądź pobliskim Boczowie.

TORZYM
Turystyka krajoznawcza:

  • Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
  • Cmentarz żydowski

Turystyka krajoznawcza, rowerowa:

  • Droga rowerowa wzdłuż rynny Jezior Torzymskich

BOCZÓW
Turystyka krajoznawcza:

  • Neogotycki kościół z XIX wieku.
formy ochrony przyrody
Puszcza nad Pliszką [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem jest nie uporządkowana gospodarka ściekowa.

Siedliska
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea,
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* ,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
błotniak stawowy     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
jelonek rogacz     [bezkręgowiec ]
koza     [ryba ]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 711 53 38, fax (95) 711 55 24
e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, http://gorzow.rdos.gov.pl/GMINY
Torzym,